Doktori Iskola

Debreceni Egyetem Földtudományi Doktori Iskola

Társadalomföldrajz-Területfejlesztés doktori programban

PhD-fokozatot szerzettek névsora

 

 

 

Név

PhD-védés éve

Doktori disszertáció címe

Tőkés Tibor

2013

A francia és a magyar területfejlesztés összehasonlító vizsgálata – Területfejlesztés és regionalizáció Franciaország és Magyarország példáján

Molnár D. István

2013

A hatalomváltások hatása Kárpátalja népességszámának alakulására 1869-től napjainkig

Tóth Tamás

2013

A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösség hőenergia-termelésre

Pásztor István Zoltán

2013

 Társadalomföldrajzi vizsgálatok az északkelet-magyarországi cigányság körében (Létszámváltozások, önkormányzatiság, kisebbségi választások)

Toca Constantin Vasile

2012

Romanian-Hungarian cross-border cooperation at various territorial levels, with a particular study of the Debrecen-Oradea Eurometropolis (EGTC)

Kulcsár Balázs

2012

A geotermikus energia hasznosítási lehetőségei az Észak-alföldi régió agrárgazdaságában

Kecskésné Völgyi Ágnes

2012

A városi közforgalmú közlekedés kialakulása és jelenlegi helyzete a debreceni közösségi közlekedés példáján

Mátyás Szabolcs

2011

A Debreceni Rendőrkapitányság kriminálgeográfiai elemzése

Tömöri Mihály

2011

A határon átívelő kiskereskedelem tereinek társadalomföldrajzi vizsgálata Debrecenben és Nagyváradon

Vargáné Bosnyák Ildikó

2010

A közösségi támogatások szerepe az egyenlőtlenségek csökkentésében

Pénzes János

2010

Az Észak-alföldi régió periférikus térségeinek tagoló tényezői a rendszerváltás után, különös tekintettel a területi jövedelemegyenlőtlenségekre

Fodor Gyula

2010

A humánerőforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben

György (Orbán) Ottilia

2010

A terület és településfejlesztés legfontosabb feladatai a Csíki-medencében

Koncz Gábor

2010

A szolgáltató szektor és a városhálózat kapcsolatának vizsgálata az Észak-alföldi régióban

Trón Zsuzsanna

2009

Az Európai Unió regionális politikájának céljai és eredménye

Sebestyén Etelka

2009

Az Észak-alföldi régió három különböző fejlettségű kistérségének „kiugrási lehetőségei” 2007-2013 között

Csomós György

2009

A megyei jogú városok súlyának meghatározása és a regionális centrumok azonosítása Magyarország településhálózatában

Szilágyi Ferenc

2009

A Partium közigazgatási földrajza

Ambrus L. Attila

2008

Egészségföldrajzi vizsgálatok a Bihar-Bihor Eurorégióban

Huszti Zsolt

2008

Az állami infrastruktúra-beruházások háttere és hatásai egy mintaterületen – Dunaújvárosban és környékén

Várhelyi Tamás

2008

Az információs társadalom területfejlesztésre gyakorolt hatásai, különös tekintettel az észak-alföldi régióra

Molnár Ernő

2008

Megújulás vagy csendes vegetálás? Az észak-alföldi kisvárosok feldolgozóipara az ezredfordulón

Kajati György

2008

A magyar villamosenergia-ipar posztszocialista átalakulása

Tóth Antal

2008

A bűnözés térbeli aspektusainak szociálgeográfiai vizsgálata Hajdú-Biharmegyében

Nagy Zoltán

2007

Miskolc város pozícióinak változásai a magyar városhálózatban a 19. század végétől napjainkig

Szépvölgyi Ákos

2007

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Csüllög Gábor

2006

A Tiszántúl a Kárpát-medence 10-17. századi regionális tagozódásában

Kovács Krisztina

2006

A nemzetközi migránsok fogadtatása Magyarországon, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére

Szarvák Tibor

2006

A digitális egyenlőtlenségek területi és társadalmi összefüggései az Alföldön

Balcsók István

2005

A munkanélküliség területi egyenlőtlenségei és legjelentősebb folyamatainak alakulása az 1992-2002 közötti időszakban

Mezei István

2005

A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei

Radics Zsolt

2005

A közép-európai külgazdasági kapcsolatok változása a CEFTA vizsgálatainak tükrében

Szenográdi Péter

2005

A Romániából Békés megyébe áttelepült személyek társadalom-földrajzi vizsgálata, különös tekintettel az értelmiségiekre

Bujdosó Zoltán

2004

A megyehatár hatása a városok vonzáskörzetére Hajdú-Bihar megye példáján

Filepné dr. Nagy Éva

2004

A kistérségek innovációs képességének különbségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Patkós Csaba

2004

Az Észak-alföldi régió intézményesülése, különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok megye szerepére

Tóth Géza

2004

Az autópályák szerepe a regionális folyamatokban

Czimre Klára

2003

Euroregionális fejlődés az EU csatlakozás küszöbén, különös tekintettek Magyarország eurorégióira

Kovács Tibor

2003

Regionalizáció és regionalizmus két átalakuló posztszocialista ország, Magyarország és az egykori NDK példáján

Mező Ferenc

2002

Debrecen széleskörű választásföldrajzi vizsgálata a rendszerváltástól napjainkig

Teperics Károly

2002

A Hajdú-Bihar megyei diplomások munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata

Molnár Melinda

2001

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete

Hubay József

2000

Magyarország természeti erőforrásainak külkereskedelmi aspektusai

Dr. Kozma Gábor

1999

A városmarketing elemeinek alkalmazása Debrecenben a rendszerváltás után