Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben (TGMG0410-E02)

 

1. óra – Térképes ábrázolás a területfejlesztésben
A tantárgy bevezetéseként bemutatásra kerülnek azok a térkép-típusok és fontosabb térképes ábrázolási módszerek, melyek a területfejlesztéssel és a társadalmi-gazdasági térfolyamatokkal kapcsolatban előfordulhatnak.

2. óra – A térinformatika megjelenése és fejlődése a területfejlesztésben
Az óra során történeti szempontból tekintjük a különböző területfejlesztési dokumentumok és kapcsolódó tanulmányok alapján a térinformatikai adatbázisok, valamint módszerek megjelenését és fejlődését.

3. óra – A térinformatika nyújtotta új lehetőségek a területfejlesztésben
Az előadás alkalmával azok a módszerek kerülnek bemutatásra, melyek a puszta ábrázoláson túl a területfejlesztési döntések megalapozását jelentő elemzések során jelenthetnek segítséget.

4. óra – A térinformatika alkalmazása a területfejlesztési dokumentumokban
Az óra során a különböző területi szintű – európai uniós, hazai országos, valamint kistérségi – fejlesztési dokumentumokban megjelenő térinformatikai alkalmazásokat és azok változási tendenciáit vesszük át.

5. óra – Pontobjektumok térinformatikai elemzési lehetőségei I.
Az előadás alkalmával áttekintésre kerülnek azok a legfontosabb elméleti keretek és lehetőségek, amelyekkel a pontobjektumok vizsgálatát el lehet végezni – eloszlás-típusok és elemzési lehetőségek, illetve pl. a legközelebbi szomszéd analízis.

6. óra – Pontobjektumok térinformatikai elemzési lehetőségei II.
A pontobjektumok további komplexebb elemzési lehetőségeinek áttekintése – súlypontszámítás, területi mozgóátlag, valamint a létesítmény-elhelyezés problémakörének áttekintése.

7. óra – Vonalas objektumok térinformatikai elemzési lehetőségei I.
Az óra alkalmával a vonalas létesítmények – pl. közműhálózatok, közlekedési pályák – térinformatikai elemzési lehetőségeiről lesz szó. Ennek során a vonalhossz mellett kiemelt szerep jut pl. a közúti elérhetőség kiszámításának és (részben prediktív) területfejlesztési alkalmazásának bemutatására.

8. óra – Vonalas objektumok térinformatikai elemzési lehetőségei II.
Az előadás során a hálózatok elemzési lehetőségei kerülnek áttekintésre. Ennek során a különböző kapcsolatháló-elemzési módszerek ismertetése, valamint ezek gyakorlati – közlekedésföldrajzi és –tervezési – hasznosítási kérdéseire térünk ki (pl. a vasúti mellékvonal megszüntetések hatás-elemzésére).

9. óra – A területi lehatárolások térinformatikai lehetőségei I.
Az óra alkalmával a különböző területi lehatárolási lehetőségeket tekintjük át (pl. a Delaunay hálózat és a Dirichlet poligonok alkalmazását, illetve az övezet generálás kérdéskörét).

10. óra – A területi lehatárolások térinformatikai lehetőségei II.
A területi lehatárolások gyakorlati alkalmazásainak áttekintése során – a szakirodalom alapján példaként hozunk fel különböző térinformatikai alapon készült vonzáskörzeti besorolásokat (pl. egészségföldrajzi alkalmazásokat).

11. óra – Térbeli folyamatok térinformatikai elemzési lehetőségei I.
Az óra alkalmával a területi változások detektálásának térinformatikai vizsgálati lehetőségeit tekintjük át – ennek során pl. a városok területi növekedésének elemzési módszerei kerülnek ismertetésre.

12. óra – Térbeli folyamatok térinformatikai elemzési lehetőségei II.
Az előadás során a térbeli társadalmi-gazdasági jelenségek területi mintázatának elemzései lehetőségeit tekintjük át (pl. a belterületi beépítettség alakulását, a településmorfológiai vizsgálati módszereket).

13. óra – Térbeli folyamatok térinformatikai elemzési lehetőségei III.
Az óra alkalmával a térökonometriai vizsgálati metódusok közül a területi autokorreláció számításának elméleti és módszertani alapjai kerülnek ismertetésre – hazai gyakorlati példákon keresztül.

14. óra – Írásbeli számonkérés

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely az előadás zárthelyi dolgozatának, valamint a gyakorlati órákhoz kapcsolódó évközi beadandó feladatok elkészítéséből, a féléves anyagot lefedő referálás eredményéből, valamint a tantárgyhoz elkészített szemináriumi dolgozat értékeléséből és az órai teljesítmény figyelembe vételével alakul ki.

Ajánlott irodalom:

Bugya T. - Trócsányi A. - Pirisi G. - Fábián Sz. Á. 2015: A magyarországi mentőellátás térbeli hatékonyságjavításának modellezése – egy lehetséges térinformatikai alkalmazás segítségével. - Területi Statisztika, 4. pp. 356-369.

Czirfusz M. - Szabó P. 2008: A legközelebbi szomszéd analízis és alkalmazási lehetőségei. – Területi Statisztika, 3. pp. 281-294.

Detrekői Á. – Szabó Gy. 2007: Térinformatika. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 380 p.

Dusek T. – Szalkai G. 2006: Az időtér és a földrajzi tér összehasonlítása. – Tér és Társadalom, 2. pp. 47-63.

Dusek T. – Szalkai G. 2007: Területi adatok ábrázolási lehetőségei speciális kartogramokkal. – Területi Statisztika, 1. pp. 3-19.

Dusek T. 2010: A vasúthálózat 2009. évi változásának hatása a vasúti elérhetőségre. – Területi Statisztika, 6. pp. 616-639.

Herendi I. – Lengyel I. – Nemes Nagy J. – Sikos T. T. – Szónokyné Ancsin G. – Szörényiné Kukorelli I. – Szörényi M. 1996: Társadalomföldrajzi elemzések számítógépen. – JATEPress, Szeged, 194 p.

Jakobi Á. 2007: Tér, információ és társadalom: a társadalom területi kutatásának térinformatikai eszköztára. – Tér és Társadalom, 1. pp. 131-143.

Jakobi Á. 2010: Topológia-alapú térinformatikai modellezés a társadalmi-gazdasági vizsgálatokban. – In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában (szerk. Lóki J. és Demeter G.). Konferenciakötet, Rexpo Kft., Debrecen. pp. 373-380.

Jakobi Á. 2011: Térinformatikával támogatott szomszédsági vizsgálatok idősoros adatokon. – In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában II. (szerk. Lóki J.). Konferenciakötet, Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen. pp. 99-105.

Jakobi Á. 2015: A webről geokódolt tartalmak térbeli eloszlás-vizsgálata: területi egyenlőtlenségek új nézőpontból. – Földrajzi közlemények, 2. pp. 118-131.

Jakobi Á. 2015: A grid: aggregált és dezaggregált rácsmodellek a területi egyenlőtlenségek vizsgálatában. – Területi Statisztika, 4. pp. 322-338.

Kemkers, R. H. C. - Pirisi G. - Trócsányi A. 2010: A mentőellátás területi jellemzői Magyarországon. – Területi Statisztika, 4. pp. 420-437.

Klinghammer I. (szerk.) 2010: Térképészet és geoinformatika I. – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 364 p.

Letenyei L. 2005: Településkutatás. – Ráció Kiadó, Budapest. 313 p.

Ónodi Zs. 2011: A településmorfológiai kutatások újszerű módszerei. – In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában II. (szerk. Lóki J.). Konferenciakötet, Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen. pp. 83-90.

Ónodi Zs. 2012: Önkormányzati térinformatikai rendszerek adattartalmának alkalmazási lehetőségei a településföldrajzi kutatásokban. – In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában III. (szerk. Lóki J.). Konferenciakötet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 271-278.

Pfening V. 2010: A legközelebbi szomszéd analízis alkalmazásának problémái és lehetőségek a módszer kiterjesztésére. – Területi Statisztika, 1. pp. 22-33.

Szalkai G. 2012: A járások kialakításának módszertani megalapozása. – Területi Statisztika. 3. pp. 215.

Tóth G. 2005: Az autópályák szerepe a regionális folyamatokban. – Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 128 p.

Tóth G. 2014: Térinformatika a gyakorlatban közgazdászoknak. – Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc. 107 p.

Zentai L. 2000: Számítógépes térképészet (A számítástechnika alkalmazása a térképészetben). – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 248 p.

Debrecen, 2017. február 20.

Pénzes János
egyetemi adjunktus

 

Gyakorlat tematikája