Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben (TGMG0410-GY-01)

 

1. óra – Ismétlés, tematikus térképek szerkesztése az ArcGIS-ben

A vektor/raszter, adattípusok, koordináta rendszerek elméleti áttekintése, átismétlése. ArcMap 10.3 szoftverben fájl megnyitása, attribútumtábla megnyitása, rekordok kezelése (rendezés, kijelölés), objektumadatok lekérdezése. Tematikus térképek szerkesztése: single symbol, graduated colors, unique values, dot density, charts.

2. óra – Vetületi beállítások, lekérdezések az ArcGIS-ben
Speciális kérdések áttekintése: eltérő méretarányok/generalizáltság mértéke, eltérő vetületek, speciális hazai formátumok, hibrid rendszerek kezelése, lekérdezések attribútum és területi alapon.

3. óra – Vetületi transzformálások
A vetületi transzformációk elmélete és gyakorlata.

4. óra –  Modellek a geoinformatikában
  Modellek a geoinformatikában az ArcGIS szoftver segítségével.

5. óra – A Quantum GIS használatának alapjai
A gyakorlat során a Quantum GIS-ben történő műveletek – fedvények betöltése, WMS és OSM alkalmazás, digitalizálás, exportálás – rövid áttekintésére kerül sor.

6. óra – Pontobjektumok térinformatikai elemzési lehetőségei
Az elméleti órán megismert pontszerű objektumok kiértékelési módszereinek bemutatására kerül sor a gyakorlatban a Quantum GIS program alkalmazásain keresztül – pl. a településhálózat sajátosságainak, gazdasági jelenségek eloszlásának vizsgálatával.

7. óra – Vonalas objektumok térinformatikai elemzési lehetőségei
A gyakorlat során a vonalas objektumok elemzésére, légvonalbeli, hálózati távolsági és elérhetőségi adatmátrix kiszámítására kerül sor az ArcGIS, valamint a Quantum GIS programok alkalmazásain keresztül – pl. a közúthálózati elérhetőség változásának térinformatikai vizsgálata céljából.

8. óra – A területi lehatárolások térinformatikai lehetőségei I.
Az óra során a pont- és vonalszerű objektumok térbeli hatókörzetei, pufferzónái kijelölésének térinformatikai lehetőségeit tekintjük át, többek között a Delaunay hálózat és a Dirichlet poligonok alkalmazását, illetve az övezet generálás kérdéskörét az ArcGIS, valamint a Quantum GIS programok alkalmazásain keresztül.

9. óra – A területi lehatárolások térinformatikai lehetőségei II.
A gyakorlaton az elméleti órán felvázolt problémák – pl. optimális intézményi ellátási központ kijelölésének, illetve a vonzáskörzet határ meghúzásának – térinformatikai megoldásait tekintjük át az ArcView GIS, valamint a Quantum GIS programokkal.

10. óra – A területi lehatárolások térinformatikai lehetőségei III.
Az óra során a területi lehatárolások változásának területi hatásait tekintjük át a térinformatikai alkalmazások segítségével – az ArcGIS, valamint a Quantum GIS programok alkalmazásain keresztül.

11. óra – Térbeli folyamatok térinformatikai elemzési lehetőségei I.
A gyakorlat során a területi változások – pl. települések belterületének növekedése, illetve térbeli mintázatok átalakulása – ábrázolásával és térinformatikai vizsgálatának lehetőségeinek ismertetésére kerül sor az ArcGIS, valamint a Quantum GIS programok alkalmazásain keresztül.

12. óra – Térbeli folyamatok térinformatikai elemzési lehetőségei II.
Az óra alkalmával a társadalmi-gazdasági jelenségek területi mintázatának elemzési lehetőségeit tekintjük át (pl. a belterületi beépítettség alakulását, a településmorfológiai módszereket) az ArcGIS és a Quantum GIS programokkal.

13. óra – Ismétlés, gyakorlás
A félév során bemutatott módszerekkel, azok kiszámításával kapcsolatos kérdések tisztázása, gyakorló feladatok megoldása.

14. óra – Számonkérés, referálás
A félév során megismert módszerek, valamint tudásanyag számonkérése.

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely az előadás zárthelyi dolgozatának, valamint a gyakorlati órákhoz kapcsolódó évközi beadandó feladatok elkészítéséből, a féléves anyagot lefedő referálás eredményéből, valamint a tantárgyhoz elkészített szemináriumi dolgozat értékeléséből és az órai teljesítmény figyelembe vételével alakul ki

Ajánlott irodalom:

ELEK I. 2008: Bevezetés a geoinformatikába. – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 365 p.

ELEK I. 2008: Térinformatikai gyakorlatok. – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 554 p.

LÓKI J. 2007: Digitális tematikus térképészet. – DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 205 p.

NAGYVÁRADI L. – VARGA G. 2007: Térinformatika és alkalmazása. – PTE TTK, Pécs. 102 p.

NAGYVÁRADI L. – GYENIZSE P. 2008: Térinformatika és alkalmazása II. – PTE TTK, Pécs. 235 p.

TÓTH G. 2014: Térinformatika a gyakorlatban közgazdászoknak. – Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc. 107 p. 

Debrecen, 2017. február 20.

Dr. Szabó Gergely
egyetemi adjunktus

Pénzes János
egyetemi adjunktus