Új földrajzi irányzatok, és kutatási módszerek (TGME0401)

A tantárgyfelelős neve: Dr. Kozma Gábor

A tárgy oktatójának neve: Dr. Tímár Judit

Óraszám/hét: 2+0+0

Kreditszám: 2

A tantárgy felvételének előzetes követelménye:

 

A vizsga írásban zajlik és két részből áll:

  1. néhány, az órákon leadott tananyagból választott teszt-típusú kérdésre kell válaszolni, definíciót meghatározni, esetleg egy ábrát „beazonosítani” (valamennyi megtalálható a közzétett órai diákon);
  2. egy esszékérdés kidolgozása 2-3 oldalban (olvasható írással), amely valamelyik, az előadásokon bemutatott földrajzi irányzat ismertetését fogja jelenteni (mi a kérdésben szereplő irányzat célja, mi jellemző a szemléletére, mikor, milyen külső társadalmi és a diszciplínán belüli ösztönzők hozták létre, ki a jeles képviselője, melyek a fő kutatási területei, módszerei, milyen kritikával illették stb.).

Az érdemjegyhez arányosan nagyobb mértékben járul hozzá az esszére kapott pontszám, s az első csoportba tartozó kérdésekre adott helyes válaszok önmagukban nem elegendőek az elégséges osztályzathoz.

Az írásbeli vizsga kiváltható egy, a sikertelen próbálkozás (el nem fogadott jegy) esetén felveendő vizsgaidőpont előtt legalább egy héttel a timarj @ rkk.hu címre elektronikus formában is elküldött, s annak megérkezésről elektronikus visszaigazolással rendelkező dolgozattal.

A dolgozat egy minimum 4, maximum 5 oldalas (Times New Roman 12-es betűvel, 1.5-s sortávolsággal, normál A4-es papíron számolt) gépelt szöveg, amiben az alább felsorolt szakirodalmak egyikét kell bemutatni (témáját, fő kérdéseit/hipotéziseit, empirikus kutatás esetén az alkalmazott módszereit, eredményeit) és kritikai módon saját véleményt is megfogalmazva értékelni. A 4 vagy 5 oldal függvényében, abból legalább ¾, illetve 1 oldalon arra kell kitérni, hogy a cikkben ismertetett elmélet/irányzat hogyan köthető valamely, az előadásokon bemutatott irányzathoz, vagy épp különbözik azoktól (esetleg csak az egyik kiválasztott irányzattól), azaz valamilyen módon kapcsolatba kell hozni a tanultakkal.

A dolgozat értékelését, illetve az ajánlott jegyet 3-4 nap elteltével küldöm meg, s ennek függvényében dönthető el, hogy elfogadják azt, vagy vizsgázni jönnek (másik otthoni dolgozat nem írható).

 

 

E dolgozathoz választható publikációk listája:

  1. Boros Lajos 2010: Posztstrukturalista elméletek: kihívások és lehetőségek a településföldrajz számára. In: Csapó T., Kocsis Zs (szerk.), A településföldrajz aktuális kérdései = Topical Issues in the Urban Geography: A településrendszer és a közoktatás néhány összefüggése: VI. Településföldrajzi Konferencia 2009. 12.03-2009. 12.04. Nyugat-magyarországi Egyetem), pp. 392-405. (mellékelve a kéziratos változata)
  2. Fabula Szabolcs 2013: Body politics and urban spaces: disabled people's encounter with and resistance to disabling urban environments in Hungary. In: Ilies, A., Kozma, G., Kovács, Z., Popa, N. (eds.) Regional development and cross border cooperation Conference, Oradea, 2012.12.13., Editura Universitatii din Oradea, pp. 10-20. (mellékelve egy kéziratos változata)
  3. G.Fekete Éva 2003: Peoples Geography („Népföldrajz”) – A kritikai geográfia új irányzata. – Tér és Társadalom 17 (2), pp. 67–77. (mellékelve)
  4. Nagy Gyula 2012: A környezeti igazságosság fogalmi kérdései. In: Pál V (szerk.) A társadalomföldrajz lokális és globális kérdései: Tiszteletkötet Dr. Mészáros Rezső professzor 70. születésnapja alkalmából. Szeged: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, pp. 269-279. (mellékelve)
  5. Timár Judit 2003: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő kritikai geográfia számára Magyarországon? – Tér és Társadalom 17 (2). pp. 53–65. (mellékelve).