Az európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata (TGBG 0637)

A tantárgyfelelős neve: Dr. Kozma Gábor
A tárgy oktatójának neve/tanszéke: Dr. Kozma Gábor, DE TEK, TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Óraszám/hét: 1+0+0
Kreditszám: 4 (a gyakorlattal együtt)
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: TGBE0628
Tantárgyteljesítési követelmény:

  1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: lásd TTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
  2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége: nincs
  3. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: az előadás anyaga beépül a gyakorlati órák anyagát ellenőrző zárthelyi dolgozatba

 
A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája)
1. hét: Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció I.
   I. A fejlesztéspolitika alapelvei
      1. A fenntartható fejlődés
      2. Az átláthatóság
      3. A partnerség elve
      4. A szubszidiaritás elve
      5. Az indokoltság, koncentráltság és mérhetőség elve
      6. A programozás, integrálás elve
      7. A decentralizáció elve
      8. A területi szemlélet, térségben gondolkodás elve: az ágazati fejlesztések területi orientációja és koordinációja
   II. Az ország jövőképe
   III. A fejlesztéspolitika átfogó céljai
      1. Versenyképes Magyarország
      2. Igazságos Magyarország
      3. Biztonságos Magyarország
 
2. hét: Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció II.
   I. Az ország stratégiai céljai
      1. A magyar gazdaság versenyképességének tartós növekedése
      2. A foglalkoztatás bővülése
      3. a versenyképes tudás és műveltség növekedése
      4. a népesség egészségi állapotának javulása
      5. a társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári magatartás erősödése
      6. a fizikai elérhetőség javulása
      7. az információs társadalom kiteljesedése
   II. A fejlesztéspolitika horizontális szempontjai
      1. A fenntartható fejlődés érvényesülése
      2. Az esélyegyenlőség biztosítása
      3. Az info-kommunikációs technológia széles körű alkalmazása
      4. A foglalkoztatás növelése
      5. A biztonság szempontjainak érvényesítése
 
3. hét: Az Országos Területfejlesztési Koncepció I.
   I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei
   II. Magyarország területi jövőképe
   III. A területfejlesztési politika átfogó céljai 2020-ig
      1. Térségi versenyképesség
      2. Területi felzárkózás
      3. Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem
      4. Területi integrálódás Európába
      5. Decentralizáció és regionalizmus
 
4. hét: Az Országos Területfejlesztési Koncepció II.
   I. Középtávú országos területi célok 2013-ig
      1. Versenyképes budapesti metropolisz-térség megteremtése
      2. A régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése
      3. Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása
      4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek
      5. Határ menti területek fejlesztése és határon átnyúló térségi együttműködésük erősítése
      6. Rurális (a továbbiakban: vidékies) térségek területileg integrált fejlesztése
   II. A területfejlesztési célok érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer fejlesztési irányai
      1. A területfejlesztési intézményrendszer megerősítése
      2. A területi tervezés megújítása
      3. Programozáson alapuló finanszírozási rendszer megteremtése
      4. A monitoring kialakítása
   III. Régiók fejlesztési irányai
 
5. hét: Az Európai Területfejlesztési Perspektíva I.
   I. Alapok
      1. A dokumentum létrejöttének körülményei
      2. A dokumentum jogi státusza
   II. A ESDP céljai
      1. Gazdasági-társadalmi kohézió – policentrikus területi fejlődés
            a., a legfontosabb folyamatok
            b., a folyamatokra adható válaszok
 
6. hét: Az Európai Területfejlesztési Perspektíva II.
   I. Az ESDP céljai
      2. Az Európai Unió kiegenysúlyozott versenyképességének biztosítása
            a., az adott területen megfigyelhető folyamatok
            b., a folyamatokra adható válaszok
      3. A természeti és kulturális örökség körültekintő menedzselése
            a., az adott területen megfigyelhető folyamatok
            b., a folyamatokra adható válaszok
   II. Az Európai Unió bővítése
      1. A jelenlegi helyzet elemzése
      2. A bővítéssel kapcsolatos speciális feladatok
 
7. hét: A Közösségi Stratégiai Iránymutatások
   I. A dokumentum alapjai
   II. Az iránymutatások
      1. Európát és régióit a beruházások és a munka szempontjából vonzóbbá kell tenni
            a., a közlekedési infrastruktúra fejlesztése
            b., a környezetvédelem és a növekedés közötti együttműködés erősítése
            c., válasz a hagyományos energiaforrások intenzív európai felhasználásának kérdésére
      2. A növekedést szolgáló tudás és innováció fejlesztése
a., a KTF-be történő beruházás növelése és célirányosabbá tétele
b., az innováció elősegítése és a vállalkozói szellem ösztönzése
c., a mindenki számára megvalósuló információs társadalom ösztönzése
d., a pénzeszközökhöz való hozzáférés fejlesztése
      3. Több és jobb munkahely
 
8. hét: Az Európai Unió Területi Menetrendje
   I. A területi kohézió erősítésére vonatkozó jövőbeli feladatok és célok
   II. Új kihívások a területi sokszínűség és a regionális identitás jegyében
   III. Az Európai Unió fejlődésének területi prioritásai
   IV. Az európai intézmények és a tagállamok feladatai
 
9. hét: A Lipcsei Charta
   I. Az integrált városfejlesztési politika fontossága
      1. Kiváló minőségű közterületek létrehozása és fenntartása
      2. Az infrastrukturális hálózatok modernizálása és az energiahatékonyság növelése
      3. Proaktív innovációs és oktatási politikák
   II. A hátrányos helyzetű városrészek kiemelt kezelése
      1. A fizikai környezet fejlesztésére irányuló stratégiák
      2. A helyi gazdaság és a helyi munkaerő-piaci politika erősítése
      3. Proaktív oktatási és képzési politikák gyermekek és fiatalok számára
      4. A hatékony és megfizethető városi közlekedés ösztönzése
 
10. hét: Zöld könyv a területi kohézióról
   I. A gazdasági és társadalmi kohézió területi szemszögből
   II. Kiegyensúlyozottabb és harmónikusabb fejlődés felé
      1. Koncentráció: a gazdasági sűrűségbeli különbségek leküzdése
      2. A területek összekapcsolása: a távolságok áthidalása
      3. Együttműködés: a széttagoltság leküzdése
      4. Különleges földrajzi jellemzőkkel rendelkező régiók
   III. A közösségi és nemzeti szintű területi kohézió elméletben és gyakorlatban
      1. Területi kohézió az EU szakpolitikái tervezésében
      2. Területi kohézió a tagállamokban és a tagállamok közötti egyeztetésben
 
11. hét: Az Európa 2020 dokumentum
   I. Az átlakulás pillanata
   II. Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
   III. Hiányzó láncszemek és szűk keresztmetszetek
      1. Egységes piac a 21. századi Európa számára
      2. Befektetés a növekedésbe: kohéziós politika, az uniós költségvetés és a magánerős
              források mozgósítása
      3. A Külpolitikai eszköztár bevetése
   IV. Kilábalás a válságból: az első lépések 2020 felé
      1. Hiteles stratégia a válságkezelési intézkedések leépítésére
      2. A pénzügyi rendszer reformja
      3. Intelligens költségvetési konszolidáció a hosszú távú növekedés érdekében
      4. Koordináció a gazdasági és monetáris unióban
   V. Határozottabb kormányzás az eredményes megvalósítás érdekében
 
12. hét: Az Európa 2020 dokumentum magyarországi hatásai
   I. Magyarország makrogazdasági pályája
   II. A növekedést fékező szűk keresztmetszetek
   III. Az ország vállalásai
      1. A foglalkoztatás
      2. Kutatás-fejlesztés-innováció
      3. Klímaváltozás és energiahatékonyság
      4. Oktatás
      5. A szegénységben élők számának csökkentése
   IV. Horizontális és módszertani kérdések
 
13. hét: Az Európai Unió regionális politikája 2013 után
   I. A kezdetek – 4. Kohéziós Jelentés kiadása
      1. új kihívások jelentkezése
      2. a dokumentum által megfogalmazott kérdések megfogalmazása
   II. A kérdéskör tárgyalása későbbi dokumentumokban
      1. az 5. időszaki jelentés
      2. az Európa 2020 jelentés
   III. A Barca-riport
 
14. hét: Az Ötödik Kohéziós Jelentés
   I. A kohéziós politika európai hozzáadott értékének fokozása
      1. A stratégiai programalkotás erősítése
      2. A téma szerinti koncentráció fokozása
      3. A teljesítmény növelése feltételrendszerek és ösztönzők révén
      4. Az értékelés, a teljesítmény és az eredmények javítása
      5. Új finanszírozási eszközök használatának támogatása
   II. A kormányzás erősítése
      1. Egy harmadik dimenzió bevezetése: területi kohézió
      2. A partnerség erősítése
   III. Karcsúsított és egyszerűsített végrehajtó rendszer kiépítése
   IV. A kohéziós politika felépítése
 
A felkészüléshez ajánlott irodalmak:
Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
Az Országos Területfejlesztési Koncepció
Az Európa 2020 Stratégia végrehajtását megalapozó Nemzeti Végrehajtási Terv
 
Gyakorlat tematikája