Dr. habil Kozma Gábor, PhD

tanszékvezető, intézetigazgató, egyetemi docens
 
 
Születési hely, idő:
Debrecen, 1966
 
Tanulmányok:
1994-1997. ELTE terület- és településfejlesztési specializáltságú szociológus
1992. University of Groningen, International School of Spatial Policy Studies (Hollandia)
1985-1990. KLTE BTK történelem-földrajz szak – okleveles középiskolai tanár
1980-1984. KLTE Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen
 
Tudományos fokozat:
2007. habilitáció
1999. PhD-fokozat
1994. egyetemi doktori cím
 
Munkahelyek:
2008- DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi docens (tanszékvezető 2010-)
1999-2008. DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi adjunktus
1994-1999. KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, egyetemi tanársegéd
1992-1994. KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, tudományos segédmunkatárs
1990-1992. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságföldrajzi Tanszék, TMB ösztöndíjas
 
Tudományos, közéleti tevékenység:
·          Magyar Földrajzi Társaság tagság (2008- a választmány tagja, 1994-2009. között a Debreceni Osztály titkára)
·          Magyar Regionális Tudományos Társaság tagság
·          Magyar Sporttudományi Társaság tagság
·          Regional Studies Association tagság
·          « Földrajzi Közlemények » folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
·          « Eurolimes » folyóirat Advisory Committee tagja
·          MTA DAB Településtudományi és Területfejlesztési Munkabizottságának titkára
·          a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának pályázati dékáni tanácsadója: 2008-
 
Kutatási terület:
·        terület- és településmarketing,
·        regionális politika,
·        önkormányzatok gazdálkodása,
·        a sport és a települések közötti kapcsolatok
 
Nyelvismeret:
·        angol – középfokú „C”-típusú állami nyelvvizsga
·        német – középfokú „C”-típusú állami nyelvvizsga
 
Egyéb ismeretek:
·        számítástechnikai ismeretek: MS Office, ArcView
·        „B” típusú jogosítvány
 
Publikációk
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 
1.         Kádár K. - Kozma G. 2011: Az egykori szovjet katonai területek funkcióváltása Debrecenben. – Tér és Társadalom, 25., 2. pp. 164-179.
 
2.         Kozma, G. 2010: Sport as an element in the place branding activities of local governments. – GeoJournal of Tourism and Geosites. 3., 2. pp. 133-143.
 
3.         Kozma G. 2010: A sportlétesítmények térbeli fejlődésének sajátosságai a magyarországi regionális központokban. – Falu Város Régió, 2-3. pp. 52-57.
 
4.         Kozma G. 2010: A sport és a települések belső élete közötti kapcsolat a nemzetközi szakirodalom tükrében. – In: Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban. Tiszteletkötet Szabó József geográfus professzor 70. születésnapjára (szerk. Lóki J.). DE Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Debrecen. pp. 189-196.
 
5.         Kozma G. 2010: A sport szerepe az önkormányzatok marketingtevékenységében. – Földrajzi Közlemények, 134., 4. pp. 431-441.
 
6.         Kozma G. 2010: A terület- és településmarketing megjelenése a megyei jogú városok sportkoncepcióiban. – Comitatus – Önkormányzati Szemle, XX., 7. pp. 44-50.
 
7.         Danyi, Z. - Kozma, G. 2010: A nemzetközi sportrendezvények szerepe Debrecen városmarketingjében. – Magyar Sporttudományi Szemle, 11., 1. pp. 5-10.
 
8.         Kozma G. 2010: Az Európai Unió regionális politikája (pp. 213-237.); A terület- és településmarketing szerepe a terület- és településfejlesztésben (pp. 367-408.). – In: A terület- és településfejlesztés alapjai 2. (szerk. Süli-Zakar I.), Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
 
9.         Kozma, G. - Danyi, Z. 2009: The role of international sporting events in the place marketing activity of Debrecen (Hungary). – Journal of Tourism Challenges and Trends, 2., 2. pp. 141-153.
 
10.     Kozma, G. 2009: Place marketing in Hungary: The Case Study of Debrecen. – European Spatial Research and Policy, 16., 1. pp. 59-74.
 
11.     Kozma G. 2008: A dekoncentrált (területi) államigazgatási szervezetek központjainak változása 1990 után. – Tér és Társadalom, 22., 2. pp. 71-86.
 
12.     Kozma G. 2008: Az idegenforgalmi adóbevételek jellemzői és hasznosulásuk a Tisza-tónál. – In: A Tisza-tó turizmusa (szerk. Dávid L. - Michalkó G.). Magyar Turizmus Zrt., Budapest. pp. 83-93.
 
13.     Kozma, G. 2008: Characteristic Features of the Economic Management of Local Authorities in the Western and the Eastern Border Areas of Hungary. – In: Neighbours and Partners – On the two sides of the border (ed. Süli-Zakar). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 19-26.
 
14.     Kozma, G. 2008: The slogans and symbols in the Hungarian tourism marketing. – In: Meхaнизм дeятeльнocти хoзяйcтвyющих opганизаций в pынoчных ycлoвиях (ed. B. И. Caмapyхa et al.), Иpкyтcк (Irkusztk). pp. 3-12.
 
15.   Kozma G. 2007: A határmenti önkormányzatok gazdálkodásának legfontosabb jellemzői. – In: A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján (szerk. Süli-Zakar I.), Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 63-71.
 
16.   Kozma G. 2007: A dekoncentrált államigazgatási szervezetek központjainak változása az új évezredben. – In: Tanár Úrnak Tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára (szerk. Süli-Zakar I.), Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 379-387.
 
17.   Kozma, G. 2007: The use of the Decentralised Regional Development Funds in Hajdú-Bihar County Between 2003 and 2006. – Analele Universitặti din Oradea, Seria Geografie, Tom XVII. pp. 59-68.
 
18.   Kozma G. 2007: Terület- és vidékfejlesztés: oktatási segédanyag. – Regionális Európai Képzési Akadémia, Euro-Régió Ház, Budapest, 156 p.
 
19.   Maczik E. - Kozma G. 2006: A vidékfejlesztés szerepe és változásai az Európai Unió 2007-2013 közötti tervezési időszakában. – In: Magyarság és Európa (szerk. Orosz I. - Mazsu J.- Pallai L. - Pósán L.), Debrecen. pp. 349-364.
 
20.   Kozma G. 2006: A politikai változások hatása a helyi önkormányzatok költségvetésére. – In: „Tájak – Régiók – Települések…” Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt (szerk. Süli-Zakar I.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 229-235.
 
21.   Süli-Zakar I. - Kozma G. - Ekéné Zamárdi I. - Teperics K. 2006: A kulturális gazdaság jelentősége Debrecenben. – In: A népességföldrajztól a természeti erőforrásokig – Tiszteletkötet Rétvári László 70. születésnapja alkalmából (szerk. Kiss É.), Sopron. pp. 169-189.
 
22.   Süli-Zakar I. - Ekéné Zamárdi I. - Kozma G. - Teperics K. 2006: Debrecen kulturális gazdagsága és gazdasága. – In: Földrajz és turizmus – Tanulmánykötet dr. Hanusz Árpád 60. születésnapjának tiszteletére (szerk. Kókai S.), Nyíregyháza. pp. 313-334.
 
23.   Kozma G. 2006: Az Európai Unió 2007-2013 közötti regionális politikájának legfontosabb elemei. – Debreceni Szemle, 1. pp. 39-53.
 
24.   Kozma, G. 2006: The Use of Cross-Border Co-Operation and Border Location in Place Marketing. – In: Challenges and Perspectives in the Regional and Euroregional Issues in the New Europe (eds. Horga, I. - Süli-Zakar, I.), Oradea. pp. 153-160.
 
25.   Kozma, G. 2006: The use of cross-border co-operation and border location in place marketing. – Eurolimes (Journal of the Institute for Euroregional Studies “Jean Monet” European Centre of Excellence), 2. pp. 74-80.
 
26.   Kozma, G. 2006: Changes in the income conditions in the border area of the North Great Plain Region. – In: Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-Border Space – From National to European Perspective (eds. Horga, I. - Süli-Zakar, I.), Debrecen. pp. 307-316.
 
27.   Kozma, G. 2006: Place marketing: for geographers and geography teachers. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 166 p.
 
28.   Süli-Zakar I. - Teperics K. - Ekéné Zamárdi I. - Kozma G. 2005: A kulturális gazdaság szerepe Debrecen versenyképességének fokozásában. – In: A magyar városok kulturális gazdasága (szerk.: Enyedi Gy. - Keresztély K.), MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 179-215.
 
29.   Kozma G. 2005: Szlogenek és jelképek a hazai idegenforgalmi marketingben. – Comitatus – Önkormányzati Szemle, 11-12. pp. 147-154.
 
30.   Kozma G. 2005: A városok közötti együttműködés potenciális előnyei. – In: Kisközségtől az eurórégióig – Prof. Dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye (szerk. Czimre K.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 46-57.
 
31.   Kozma G. 2005: Önkormányzati társulások Hajdú-Bihar megyében. – In: Az Európai Unió bővítésének kihívásai – régiók a keleti periférián (szerk. Nagy E. – Nagy G.), III. Alföld Kongresszus, MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály. pp. 311-315.
 
32.   Kozma, G. 2005: The brochures of the local governments in Hungary for potential investors. – In: Regional development problems in Croatia and neighbouring countries (ed. Ilic, M.), Zagreb. pp. 183-194.
 
33.   Kozma, G. 2005: Potential advantages of inter-city co-operations. – In: Competition between Cities in Central Europe: Opportunities and Risks of Cooperation (ed. Giffinger R.), Bratislava. pp. 161-173.
 
34.   Kozma G. 2004: A lakosság térbeli eloszlásának változása Debrecenben 1990 és 2001 között. – In: A településföldrajz helyzete és főbb kutatási irányai az ezredforduló után (szerk. Csapó T. et. al.), Szombathely. pp. 123-136.
 
35.   Kozma G. 2004: A magyarországi önkormányzatoknak a gazdasági élet szereplői körében felhasznált kommunikációs kiadványai. – Tér és Társadalom, 4. pp. 69-84.
 
36.   Kozma G. 2004: A debreceni lakótelepek társadalmának átalakulása az 1990-es évtizedben. – In: A magyar földrajz kurrens eredményei (szerk. Rakonczai J. et. al), Szeged. pp. 1080-1089.
 
37.   Kozma G. - Tóth A. 2004: A humán erőforrások fejlesztésének helyzete Hajdú-Bihar megye területfejlesztésében. – In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 36-42.
 
38.   Tóth A. - Kozma G. 2004: Decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználása Hajdú-Bihar megyében 1996-2002. – Comitatus – Önkormányzati szemle, 4. pp. 45-54.
 
39.   Kozma, G. - Maczik, E. 2004: The Northern Great Plain of Hungary – on the way to becoming a real region? – In: Cultural uniqueness and Regional Economy (eds. Boneschansker, E. et al.), Leeuwarden (Hollandia). pp. 95-112.
 
40.   Kozma, G. 2004: The use of slogans and symbols in the Hungarian regional and place marketing. – In: Cross-border Co-operations – Schengen Challenges (ed. Süli-Zakar, I.), Debrecen. pp. 227-232.
 
41.   Kozma G. 2003: Az Európai Unió regionális politikája, A kommunikációs tevékenység, mint a terület- és településmarketing része. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai (szerk. Süli-Zakar I.), Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp. 183-205, 379-394.
 
42.   Kozma G. 2003: Elképzelések az Európai Unió 2006 utáni regionális politikájáról. – Debreceni Szemle, 4. pp. 577-589.
 
43.   Kozma G. 2003: Térszerkezeti modellek Európában. – In: Társadalomföldrajz-területfejlesztés II. (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 427-440.
 
44.   Kozma G. 2003: A határmenti térség Hajdú-Bihar megye területfejlesztésében. – In: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 102-111.
 
45.   Kozma G. 2003: Regionális gazdaságtan: geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára. – Egyetemi jegyzet, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 188 p.
 
46.   Kozma G. 2002: Önkormányzati beruházások az 1990-es évtizedben Hajdú-Bihar megyében. – A táj változásai a Kárpát-medencében – Az épített környezet változása, Szent István Egyetem, Gödöllő. pp. 52-60.
 
47.   Kozma G. 2002: Az önkormányzatok költségvetésében megfigyelhető sajátosságok és főbb időbeli változások az 1990-es évtizedben. – Pénzügyi Szemle, 5. pp. 439-463.
 
48.   Kozma G. 2002: Miskolc, Nyíregyháza és Debrecen költségvetésében megfigyelhető különbségek az 1990-es évtizedben. – Északkelet-Magyarország, 3-4. pp. 9-16.
 
49.   Kozma G. 2002: Terület- és településmarketing: geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára. – Egyetemi jegyzet, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 155 p.
 
50.   Kozma, G. 2002: The Difficulties of the Self-government Economic Management Systems in the Border Regions of Hajdú-Bihar and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties. – In: Borders and Cross-Border Co-operation in the Central European Transformation Countries (ed. Süli-Zakar, I.), Debrecen. pp. 225-231.
 
51.   Kozma G. 2001: A települési önkormányzatok gazdálkodásában megfigyelhető különbségek 1993 és 1999 között. – In: Jubileumi tanulmányok – 10 éves a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke (szerk. Ekéné Zamárdi I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 201-209.
 
52.   Kozma G. 2001: Önkormányzati beruházások az 1990-es évtizedben. – Falu Város Régió, 8. pp. 17-20.
 
53.   Kozma G. 2001: A helyi önkormányzatok különböző típusai költségvetésében megfigyelhető különbségek az 1990-es évtizedben. – Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged, az elhangzott előadásokat tartalmazó CD
 
54.   Kozma, G. 2001: The Connection between Place-Marketing and Cross-Border Co-operation. – In: Carpathian Euroregion (eds. Süli-Zakar, I. - Czimre, K.), Debrecen. pp. 88-94.
 
55.   Kozma, G. 2001: Structural changes and customers reactions on the emerging retail markets. (A case study: Debrecen, Hungary). – The end of socialism, 10 years on… Conference, London. pp. 23-24.
 
56.   Kozma G. 2000: A debreceni önkormányzat költségvetésének sajátosságai 1992-98. – Tér és Társadalom, 2-3. pp. 23-32.
 
57.   Kozma, G. 2000: Spatial preferences of enterprises in Hungary. – In: Hungary towards the 21st century (ed. Kovács, Z.), Geographical Research Institute, Budapest. pp. 189-207.
 
58.   Kozma G. 1999: Kiállítások és vásárok Északkelet-Magyarország három nagyvárosában. – Földrajzi Értesítő, 3-4. pp. 315-332.
 
59.   Kozma G. 1999: Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc kiállításainak és vásárainak elemzése a városok közötti verseny szempontjából. – In: Az Alföld a XXI. század küszöbén (szerk. Baukó T.), II. Alföld Kongresszus (1998. november 12-13, Békéscsaba) előadásai. pp. 264-268.
 
60.   Kozma G. 1999: A három északkelet-magyarországi megyeszékhelyen megrendezett kiállítások és vásárok közötti különbségek. – In: A táj változásai a Kárpát-medencében (szerk. Füleky Gy.), Gödöllő. pp. 109-114.
 
61.   Kozma G. 1999: A városmarketing elemeinek alkalmazása Debrecenben a rendszerváltozás után. – Studia Geographica, 7., Debrecen, 120 p.
 
62.   Kozma, G. - Süli-Zakar, I. 1999: Actors and Agendas in Regional Policy of Hungary - the Case of Debrecen and Hajdú-Bihar County. – In: The Challenge of Regional Policy (ed. Tatur, M.), Eschborn (Németország). pp. 75-85. 
 
63.   Kozma, G. 1999: The Regional Profile of Hajdú-Bihar County. Working Paper – (a Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt által elnyert Wolkswagen alapítvány által támogatott pályázat keretében készült megye-bemutatás), Debrecen, 80 p.
 
64.   Kozma, G. 1999: The Communicational Activity of the Local Government of Debrecen (Hungary) Between 1990-1998. – In: Regional Potentials in an Integrating Europe, Regional Studies Association, International Conference, Bilbao. pp. 94-95.
 
65.   Kozma G. 1998: A gazdasági élet szereplőinek térbeli preferenciái. – Falu Város Régió, 9. pp. 7-14.
 
66.   Kozma G. 1998: A lakókörnyezethez való viszony Debrecen különböző városrészeiben. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából III. (szerk. Süli-Zakar I.), KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. pp. 135-159.
 
67.   Kozma G. 1998: A lakosság térbeli preferenciáinak vizsgálata Debrecenben. – Társadalomkutatás, 1-2. pp. 43-57.
 
68.   Kozma G. 1998: A debreceni önkormányzat marketingtevékenysége. – Marketing és menedzsment, 4. pp. 18-22.
 
69.   Kozma G. 1998: Városmarketing - az önkormányzat kommunikációs munkája. – In: Számvetés - Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának négy éve (1994-98) (szerk. Csefkó F. - Grasselli G. - Baranyi B.). pp. 248-260.
 
70.   Süli-Zakar I. - Kozma G. 1998: A terület- és településfejlesztés alapjai: területfejlesztő geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára. – Egyetemi jegyzet, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 193 p.
 
71.   Kozma G. 1997: Az ipar területi fejlődése Debrecenben az 1930-as évek vége és 1990 között. – In: Rendi társadalom - polgári társadalom 7. kötet (szerk. Németh Zs. - Safi Cs.), Várostörténeti tanulmányok, Csokonai Kiadó. pp. 139-151.
 
72.   Kozma G. 1997: Társadalmi-gazdasági hatások. – In: A Debreceni Nagyerdei Park rendezési tervének várható környezeti, ökológiai és társadalmi hatásai (szerk. Kerényi A.), KLTE  Környezettudományi Központ. pp. 157-165.
 
73.   Kozma G. 1996: Az ingatlanárak földrajzi jellegzetességei Debrecenben. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. (szerk. Süli-Zakar I.), KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék. pp. 141-148.
 
74.   Kozma G. 1996: A népesség számának, összetételének és területi eloszlásának változása Debrecenben 1939 és 1990 között. – Tér és Társadalom, 2-3. pp. 123-132.
 
75.   Kozma G. 1996: A társadalmi-gazdasági innovációk terjedése, illetve a diffúzió legfontosabb akadályai. – In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (szerk. Süli-Zakar I.). MTA RKK ATI Debreceni Csoport. pp. 275-283.
 
76.   Kozma G. 1996: A térség demográfia helyzete, etnikai megoszlása, a népesség számának és összetételének változása. – In: Az Erdőspuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (szerk. Süli-Zakar I.). MTA RKK ATI Debreceni Csoport. pp. 41-54.
 
77.   Kozma G. 1996: A társadalmi-gazdasági innovációk terjedése, illetve a diffúzió legfontosabb akadályai. – In: Az Erdőspuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (szerk. Süli-Zakar I.). MTA RKK ATI Debreceni Csoport. pp. 253-262.
 
78.   Kozma G. 1995: A debreceni önkormányzat első lépései a városmarketing területén. – Comitatus – Önkormányzati Szemle, 5. pp. 15-21.
 
79.   Kozma G. 1995: A városmarketing, mint a helyi gazdaságfejlesztés egyik lehetséges eszköze. – Tér és Társadalom, 1-2. pp. 37-54.
 
80.   Kozma G. 1995: A groningeni önkormányzat (Hollandia) marketingtevékenységének városfejlesztési szempontjai. – Acta Geographica Debrecina. 1994-95. pp. 179-205.
 
81.   Kozma G. 1995: J. Bale: Sport, Space and the City (recenzió). – Debreceni Szemle, 4. pp. 626-630.
 
82.   Kozma G. 1995: A multinacionális vállalatok és földrajzi jellegzetességeik. – A földrajz tanítása, 3. pp. 17-22.
 
83.   Kozma G. 1994: A debreceni lakóterületek fejlődése az 1930-as évek vége és 1990 között. – In: Az alföldi út kérdőjelei (szerk. Tímár J.). Az 1993. december 1-én és 2-án megtartott Alföld kongresszus előadásai. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály. pp. 296-304.
 
84.   Kozma G. 1994: Lakóterület- és népességszámváltozások Debrecenben az 1930-as évek vége és 1990 között. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából (szerk. Süli-Zakar I.). KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék. pp. 83-103.
 
85.   Kozma G. 1994: G.J. Asworth - H. Voogd: Selling the City (recenzió). – Debreceni Szemle, 2. pp. 148-150.
 
86.   Kozma G. 1994: P. Kotler - D.H. Haider - I. Rein: Marketing Places (recenzió). – Tér és Társadalom, 3-4. pp. 131-134.
 
87.   Kozma G. 1994: Beruházások, az infrastrukturális ellátottság szintje és az infrastruktúra kiépítésének eredményei., Városüzemeltetés az önkormányzati Debrecenben., Debrecen külföldi partnerei, az együttműködés eredményei. – In: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1990-1994. évi tevékenysége (szerk. Süli-Zakar I.). pp. 241-257., 269-275.
 
88.   Kozma G. 1994: Debrecen városszerkezetének változása az 1930-as évek vége és 1990 között. – Egyetemi doktori értekezés, KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, kézirat
 
89.   Kozma G. 1993: A debreceni ipar területi fejlődése az 1930-as évek vége és 1990 között. – Debreceni Szemle, 1. pp. 87-98.
 
90.   Kozma G. 1993: Az image-építés helyzete Debrecenben és Groningenben. – Acta Geographica Debrecina, 1991-92. pp. 209-235.
 
91.   Kozma, G. - Ashworth, G. J. 1993: Projected urban images. A comparison of Groningen and Debrecen. – Groningen Studies, Groningen (Hollandia), 55. pp. 32.
 
92.   Kozma G. 1989: A debreceni belváros területhasznosításának alakulása 1940-1980. között. – Területfejlesztés, 4. pp. 79-96.