Prof. dr. Süli-Zakar István, DSc

professor emeritus
az MTA doktora
 
 
Születési hely, idő:
Algyő, 1945
 
Tanulmányok:
1990. tanulmányút – Bloomington (USA)
1969-1970. tanulmányút – Tbiliszi (Grúzia)
1965-1970. KLTE BTK történelem-földrajz szak – okleveles középiskolai tanár
1959-1963. Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged
 
Tudományos fokozat:
1998. MTA doktora, DSc
1995. habilitáció
1984. földtudományok kanditátusa
1973. egyetemi doktori cím
 
Munkahelyek, beosztások:
1990. december 1-óta KLTE TTK Társadalomföldrajzi (1996-tól Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési) Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens, 1999 óta egyetemi tanár (1999-2010. között tanszékvezető)
1992-1998. között az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Debreceni Csoportjának tudományos csoportvezetője
1988-1990. KLTE (2001 óta Debreceni Egyetem) TTK Gazdasági- és Regionális Földrajzi Tanszék, egyetemi docens
1975-1988. KLTE TTK Gazdaság­földrajzi Tanszék, egyetemi adjunktus
1970-1975. Bessenyei György Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszék, főiskolai tanársegéd, majd főiskolai adjunktus
 
Tudományos, közéleti tevékenység:
·        Magyar Földrajzi Társaság
·        Magyar Földrajzi Társaság Országos Választmányának tagja
·        Magyar Statisztikai Társaság
·        Magyar Urbanisztikai Társaság
·        Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
·        Magyary Zoltán Társaság
·        Kelet-Magyarországi Területi Tervtanács
·        UNS Habitat Középeurópai Szervezet
·        Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége
·        Nagyváradi Állami Egyetem „doctor honoris causa” cím birtokosa (2005)
·        Területfejlesztési Tudományos Társaság (2005- )
·        Észak-alföldi Regionális Munkacsoport alelnöke (2004- )
·        Société de Géographie tiszteletbeli tagja (2004- )
·        Debreceni Egyetem Tanácsának tagja (2004- )
·        MTA DAB Társadalom- és Történettudományi Szakbizottság társelnöke (2000- )
·        Regional Studies Association (London) tagja (1999- )
·        Róna-Régió Terület- és Településfejlesztési Kft. ügyvezető-igazgatója (1998- )
·        JATE Habilitációs Bizottságának tagja (1997-2001)
·        Északkelet-Magyarországi Régió Tanácsában alapító tanácstag (1997- )
·        EU-AEBR (Association of European Border Regions) – LACE-szakértő (1996- )
·        MTA Földrajz I. Tudományos Bizottság (Társadalomföldrajz) tagja (1996- )
·        KLTE TTK akkreditációra felkészítő önértékelési csoport vezetője (1996-1999)
·        KLTE TTK Doktori Tanácsának tagja (1995-1998)
·        KLTE TTK Kari Tanácsának tagja (1995-1996) (1999-2001)
·        KLTE Földtudományi Tanszékcsoport Koordinációs Tanácsának elnöke (1994-1995) (1999-2000) (2004-2005)
·        Kárpátok Eurorégió Interregionális Együttműködés Tanácsának tagja (1994- )
·        MTA DAB vezetőségi tag (1993- )
·        Az Alföldi Programtanács tagja (1993- )
·        MTA Regionális Tudományos Bizottság tagja (1992- )
·        KLTE Földtudományi Tanszékcsoport Koordinációs Tanácsának tagja (1991- )
·        Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) faluföldrajzi (1984-), valamint politikai-földrajzi (1992-) munkabizottságának tagja
·        MTA DAB Településtudományi és Területfejlesztési Munkabizottságának elnöke (1985- )
·        Az OTDK Természettudományi szekciójának elnöke (1984-1989)
·        KLTE Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke (1981-1989)
·        KLTE TTK Oktatási-Nevelési Bizottságának tagja és a Földtudományi Intézet Oktatási-Nevelési tanácsának elnöke (1978-1990)
 
Kutatási terület:
·        geopolitikai, területfejlesztési és regionális kutatások,
·        terület- és településfejlesztés társadalmi, gazdasági kérdései, hazai és nemzetközi összefüggésekben,
·        a határokon átnyúló társadalmi-gazdasági kapcsolatok és az interetnikus viszonyok vizsgálata, különös tekintettel a kelet-északkelet-magyarországi határmenti térségekre, azaz a Kárpátok-Eurorégió működési területére,
·        kistérségi és helyi önkormányzati kutatások és összehasonlító vizsgálatok,
·        regionális történeti- és politikaföldrajzi kutatások,
·        oktatásfejlesztő kutatások, jegyzet- és tankönyvírás
 
Nyelvismeret:
·        orosz – középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga
·        angol – kandidátusi
 
Egyéb ismeretek:
·        számítástechnikai ismeretek: MS Office
·        „B” típusú jogosítvány
 
Publikációk
Publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

 
Süli-Zakar I. 2011: A honfoglalás és az államalapítás kultúrgeográfiai háttere. – In: Dimenzók térben és időben (szerk.: Bokor L. – Szelesi T. – Tésits R.) Geographica Pannonica Nova 9. Publikon Kiadó, Pécs. pp. 17-34.
 
Süli-Zakar I. 2011: A honfoglalás és államalapítás korának legfontosabb geopolitikai és hisztogeográfiai kérdései. – In: Geográfiai folyamatok térben és időben (Szerk: Kókai S.), Kapitális NyK Kft., Nyíregyháza. pp. 381-398
 
Süli-Zakar I. 2011: Megmaradásunk történeti-földrajzi alapjai. – In: Kárpát-medence: tájak, népek, tevékenységek (Szerk: Frisnyák S. – Gál A.), Nyíregyháza-Szerencs. pp. 345-356
 
Süli-Zakar I. - I. Horga - A. Ilies - Tömöri M. - C. V. Toca 2011: Egy határon átívelő euroregionális kutatóintézet (Institute for Euroregional Studies „Jean Monnet” European Centre of Excellence – IERS) hozzájárulása a magyar-román határ minőségi átalakulásához. – In: „Falvaink sorsa” és „A városnövekedés szakaszai” Tisztelgés a 80 éves Enyedi György akadémikus előtt Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen. pp. 15-46.
 
Süli-Zakar, I. 2011: The most important geopolitical and histo-geographical questions of the age of the conquest and the foundation of the Hungarian state. – In: New results of cross-bordert co-operation. Didakt Kft, Debrecen. pp. 7-24.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2011: „Falvaink sorsa” és „A városnövekedés szakaszai” Tisztelgés a 80 éves Enyedi György akadémikus előtt. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 146 p.
 
Süli-Zakar I. 2010: Debrecen-Nagyvárad Eurometropolisz közös fejlesztését megalapozó kutatások. – A településföldrajz aktuális kérdései. Topical Issues in the Urban Geography. (szerk. Csapó T. - Kocsis Zs.) Savaria University Press, Szombathely, pp. 38-52.
 
Süli-Zakar I. 2010: A határok és határon átnyúló kapcsolatok átértékelődése Kelet-Közép-Európában. – Gazdaságpolitika-Vidékpolitika. Az Európai Uniós tagság kihívásai Székelyföldön. (szerk. Csata A. - Elek S.) Scientia Kiadó, Kolozsvár (Cluj Napoca), pp. 31-44.
 
Süli-Zakar, I. 2010: The state of the Hungarian Real Estate Market in the Time of the Global Economic Crisis. – Human Mobility in the Time of a Global Economic Crisis (ed: B. A. Portnov) IGU Globality Commission. Haifa-Israel, pp. 18-28.
 
Süli-Zakar, I. 2010: Premena cezhranicnych vztahov vo Vychodo-Strednej Európe. – Geografické poznatky bez hranic vyber z madarskych a slovenskych prispevkov z fyzickej a humánnej geografie. (eds. Mezei, I. - Barabás, D.). Universita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach. pp. 128-131.
 
Süli-Zakar, I. - Tőkés, T. 2010: Coopération transfrontaliére et mobilité des travailleurs en périphérie orientale de l’Union européenne in. Construire des ponts á travers les frontiéres: Vers une cohésion territoriale en Europe? (eds. Wassenberg, B. - Beck, J.). Euro Institut – Université de Strasbourg. pp. 18-29.
 
Horga, I. - Süli-Zakar, I. 2010: Contribution of Institute for Euroregional Studies Oradea/Debrecen to Shaping the Border Into a Space for Knowledge and Development. – Analele Universitatii din Oradea (Relatii Internationale si Studii Europene) Tom II. Editura Universitatii din Oradea, pp. 170-183.
 
Süli-Zakar I. 2010: Település- és társadalomföldrajzi viszonyok a Hortobágyon.  – Tanulmányok a Hortobágyról (Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 24/1. 2010), pp. 75-96.
 
Süli-Zakar I. 2010: A regionalizmus és a határon átívelő kapcsolatok kilátásai az Európai Unió Régiók Bizottságának Fehér Könyve tükrében. – Tér Tálentum Tanítványok (szerk. Kovács I. P. - Trócsányi A.) Publikum Kiadó, Pécs, pp. 307-322.
 
Süli-Zakar I. 2010: A magyar honfoglalás és államalapítás fontosabb geopolitikai kérdései. – Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban (szerk. Lóki J.) Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen, pp. 273-283.
 
Süli-Zakar I. 2010: A terület- és településfejlesztés szerepe az emberiség civilizációjában (pp. 11-36.);  A regionalizmus, a terület- és településfejlesztés történelmi előzményei Magyarországon (pp. 37-72.); A régió: földrajzi integráció (pp. 145-155.); A határ menti területek fejlesztése, az eurorégiók és az eurometropoliszok szerepe (pp. 275-311.). – In: A terület- és településfejlesztés alapjai 2. (szerk. Süli-Zakar I.), Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2010: Vargáné Bosnyák. I.: A közösségi támogatások szerepe az egyenlőtlenségek csökkentésében (The role of community subventions in decreasing income inequality). Studia Geographica 25. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 338 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2010: Pénzes J.: Területi jövedelmi folyamatok az Észak-alföldi régióban a rendszerváltás után. – Studia Geographica 26. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.175 p.
 
Horga, I. - Süli-Zakar, I. (eds.) 2010: Cross-Border Partnership with Special Regard to the Hungarian-Romanian-Ukrainaian Tripartite Border. – University of Oradea Press, Oradea-Debrecen. 264 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2010: A terület- és településfejlesztés alapjai II. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 511 p.
 
Süli-Zakar I. 2009: A határon túli magyar tudományos műhelyek működésének regionális megközelítése. (Az MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottság kiadványai 14., Szerkesztette: Berényi Dénes. MTA Budapest, 2006. 103 p.) – Debreceni Szemle 2009/1. sz. pp. 122-126.
 
Süli-Zakar I. 2009: Környezetgazdálkodás-területfejlesztés a Hortobágy térségében – In: A Kárpát Medence környezetgazdálkodása (szerk. Frisnyák S. - Gál A.), Nyíregyháza-Szerencs. pp. 453-468.
 
Süli-Zakar I. 2009: A határokkal szétszabdalt „Partium” régió üzenete. – In: A Balatonról Lóczy Lajos emlékére (szerk. Antal G. - Tóth J. - Wilhelm Z.). PTE Földtudományok Doktori Iskola Pécs, pp. 185-207.
 
Süli-Zakar I. 2009: Eurometropoliszok és eurorégiók együttműködése az EU keleti perifériáján. – In: Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára (szerk. Pusztai G. - Rébay M.). Csokonai Kiadó Debrecen, pp. 120-131.
 
Süli-Zakar I. 2009: Területfejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Park térségében. – Tanulmánykötet Dr. Krajkó Gyula professzor 80. születésnapjára (szerk. Tóth J. - Pál Á. - Szónokyné Ancsin G.) SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék, Szeged, pp. 201-213.
 
Süli-Zakar, I. 2009: The Role of the Euroregions and Eurometropolises in the Etheralization of the Borders in the Eastern Periphery of the European Union. – Eurolimes, 7. pp. 139-147.
 
Süli-Zakar I. 2009: A határon átnyúló kapcsolatok átalakulása Kelet-Közép-Európában. – In: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés. Eger, pp. 33-43.
 
Süli-Zakar I. 2009: A határon átnyúló CBC-szervezetek politikai-földrajzi szerepe Kelet-Közép-Európában. – In: Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor professzor 75 születésnapjára (szerk. Gál A. - Hanusz Á.). Nyíregyháza-Szerencs, pp. 341-352.
 
Süli-Zakar, I. 2009: System Problems of the Transborder Cooperation in the Carpathian Euroregion. – In: Transborder Cooperation on the New Eastern EU Border (eds. Zhalilo, Y. - Mytryayeva, S.). Uzhgorod, pp. 199-212.
 
Süli-Zakar I. 2009: A határok és a határon átnyúló kapcsolatok átértékelődése Kelet-Közép-Európában. – In: Közép-Európai Közlemények, 2. évf. 4-5. pp. 137-144.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2009: Ambrus A.: A Hajdú-Bihar – Bihor Eurorégió népességi és egészségföldrajzi mutatóinak egyes aspektusai.– Studia Geographica 22. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 119 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2009: Dávid L.: A kőbányászat, mint felszínalakító tevékenység tájvédelmi, tájrendezési és területfejlesztési vonatkozásai Mátra-hegységi példák alapján – Studia Geographica 23. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 239 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2009: Bujdosó Z.: A megyehatár hatása a városok vonzáskörzetére Hajdú-Bihar megye példáján (The effect of the county border on the catchment areas of the towns – an example of Hajdú-Bihar County). – Studia Geographica 24. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 214 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2009: Acta Iuventutis Geographica 1. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 244 p.
 
Horga, I. - Silaşi, G. - Süli-Zakar, I. - Sagan, S. (eds.) 2009: Intercultural Dialogue and European Neighbourhood policy. – University of Oradea Press, 278 p.
 
Süli-Zakar I. 2008: Kárpátok Eurorégió 15 év a határokon átívelő kapcsolatok fejlesztéséért (Carpatian Euroregion: 15 yerars for development of cross-border co-operation, ЄВРОРЕГІОН КАРПАТИ - 15 РОКІВ ЗА РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННИХ ВІДНОСИН). – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 502 p.
 
Süli-Zakar I. 2008: Debrecen környékének településföldrajzi viszonyai és fejlesztésük lehetőségei. – In: Kádár László emlékkonferencia, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen pp. 41-47.
 
Süli-Zakar I. 2008: Kádár László és a „társadalomföldrajz”. – In: Geographia generalis et specialis, Tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos konferenciára (szerk. Szabó J. és Demeter G.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 27-34.
 
Süli-Zakar, I. 2008: Problem of sustainability in the region of a national park protected strictly – In: Gaszudarsztvennoje regulirovanje i usztojcsivoje razvitije municipalnih obrazovanyij, Szbornyik naucsnih trudov, Vipuszk 5, Izdatyelsztvo BGUEP, Irkutszk pp. 116-122.
 
Süli-Zakar, I. - Măhăra, Gh. - Ambrus, A. 2008: L’impact des caracteristiques climatiques de l’ete 2007sur l’etat de sante de la population de l’Euroregion Bihor–Hajdu-Bihar, – In: XXIéme Colloque de l’Association Internationale de Climatologie: Climats et risques climatiques, Actes du colloque de Montpellier, Universite Paul-Valéry – Montpellier III, pp. 419-424. (ISI minősítéssel rendelkező kiadvány)
 
Süli-Zakar I. 2008: A természetvédelem és a területfejlesztés harmóniája (?) a Hortobágyi Nemzeti Park térségében. – In: Tanulmányok a geológia tárgyköréből Dr. Kozák Miklós tiszteletére (szerk.: Püspöki Z.). Debreceni Egyetem, Debrecen. pp.199-211.
 
Horga, I. - Süli-Zakar, I. 2008: Scientific results of the institute for euroregional studies „Jean Monnet” european centre of Excellence. –  In: Neihhbours and Partners: on the two sides of the border (ed. Süli-Zakar, I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 7-9.
 
Süli-Zakar, I. - Majorné László, B. 2008: The „Living Tisza” project of the Carpathian Euroregion. – Neihhbours and Partners: on the two sides of the border (ed. Süli-Zakar, I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 219-226.
 
Süli-Zakar I. 2008: A területfejlesztés kérdőjelei a Hortobágyi Nemzeti Park környezetében. – In: Tanulmánykötet Dr. Göőz Lajos professzor 80. születésnapjára (szerk. Hanusz Á.). Nyíregyháza, pp. 227-250. 
 
Süli-Zakar, I. 2008: Harmony of Nature Protection and Regional Development in the Area of the Hortobágy National Park. – In: Analele Universitatii din Oradea. Seria Geografie Tom XVIII. 2008. Editura Universitatii din Oradea. pp. 15-20.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2008: Szépvölgyi Á.: Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai. (The impact of information society on spatial structure) – Studia Geographica 20. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 137 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2008: Huszti Zs.: Az állami infrastruktúra-beruházások háttere és hatásai egy mintaterületen – Dunaújvárosban és környékén. (The background and effects of public infrastructure projects in a sample area – in Dunaújváros and its surroundings) – Studia Geographica 21. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 169 p.
 
Süli-Zakar, I. (ed.) 2008: Neighbours and Partners: on the two sides of the border. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 402 p.
 
Süli-Zakar I. - Czimre K. 2007: A határon átnyúló kapcsolatok Magyarország körül. – Debreceni Szemle, 15. évf. 1. pp. 27-51.
 
Süli-Zakar I. 2007: Mészáros Rezső: szakmai pályatárs és jó barát – Rezső Mészáros: professional career – fellow and good friend. – In: From Villages to Cyberspace – Falvaktól a kibertérig (szerk. Kovács Cs.). Szegedi Tudományegyetem. Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék. Szeged. pp. 114-115.
 
Süli-Zakar I. 2007: A Euroregional Contact Region – Where Three Borders Meet. – In: Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-Border Space – from National to European Perspective. (eds. Süli-Zakar, I. - Horga, I). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 77-90.
 
Süli-Zakar I. 2007: Dél-Zemplén az „Élő-Tisza” programban. – In: Szerencs Dél-Zemplén központja (szerk. Frisnyák S. - Gál A.). Nyíregyháza–Szerencs. pp. 301-310.
 
Süli-Zakar I. 2007: Kísérlet az államhatárok által szétdarabolt tiszai vízgyűjtőterület újraegyesítésére. – In: Tanár úrnak tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára (szerk.: Süli-Zakar I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen pp. 37-50.
 
Süli-Zakar, I. 2007: Strategic Development Programme for the Carpathian Euroregion Interregional Association. – Nyíregyháza, 74 p.
 
Süli-Zakar I. 2007: A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség regionális fejlesztési stratégiája a 2007-2013 közötti időszakra. – Nyíregyháza, 68 p.
 
Іштван Шюлі-Закар 2007: Стратегія регіoнaльнoгo розвитку coюзy Эврорегіон Карпати на період 2007-го до 2013-го роқу. – Ніредьхаза, 67 п
 
Süli-Zakar I. 2007: Az INTERREG III.C. „FLAPP” határokon átívelő projekt szerepe a tiszai árvízvédelemben és környezetvédelemben – In: Kedvező Széllel (szerk. Tóth T. - Bíróné Kircsi A.) Debreceni Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., Debrecen pp. 267-278.
 
Süli-Zakar I. 2007: Partium – Az újraegyesítésre váró régió. – In: A társadalmi földrajz világai (szerk. Kovács Cs. - Pál V.). Szegedi Tudományegyetem Gazdasági- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged. pp.443-462.
 
Süli-Zakar I. 2007: Kísérlet az államhatárok által szétdarabolt tiszai vízgyűjtőterület újraegyesítésére. – In: Role and Impact of the FLAPP Project in the cross-border water management of the Upper Tisza valley. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 5-22.
 
Süli-Zakar I. 2007: The Living Tisza. – In: Role and Impact of the FLAPP Project in the cross-border water management of the Upper Tisza valley. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 39-46.
 
Süli-Zakar I. 2007: A határmenti területek főbb területfejlesztési kérdései. – In: A határok kutatója (szerk. Szónoky Ancsin G. - Pál V. - Karancsi Z.). Magyarságkutató Tudományos Társaság – Szabadka, Szeged-Szabadka, pp. 229-239.
 
Mǎhǎra G. - Süli-Zakar I. - Ambrus L. A. 2007: A Debrecen és Nagyvárad határon átívelő agglomeráció környezeti aspektusai – In: A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján (szerk. Süli-Zakar I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 241-254.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2007: Szilágyi F.: A Partium közigazgatási földrajza (Administrative Geography in the Partium). – Studia Geographica 17. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 196 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2007: Csüllög G.:  A Tiszántúl a Kárpát-medence 10-17. századi regionális tagolódásában (The Trans Tisza region within the Regional the Division of the Carpathian Basin in the 10th-17 th Century). – Studia Geographica 18. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 143 p.
 
Süli-Zakar, I. - Horga, I (eds.) 2007: Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-Border Space – from National to European Perspective. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 420 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2007: Tanár úrnak tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 443 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2007: Nagy Z.: Miskolc város pozícióinak változásai a magyar városhálózatban a 19. század végétől napjainkig. Studia Geographica 19. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 236 p.
 
Süli-Zakar, I. (ed.) 2007: Role and Impact of the FLAPP Project in the cross-border water management of the Upper Tisza valley. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 199 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2007: A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 417 p.
 
Süli-Zakar I. - Teperics K. - Ekéné Zamárdi I. - Kozma G. 2006: A kulturális gazdaság jelentősége Debrecenben. – Debreceni Disputa, 4. évf. 1. pp. 34-39.
 
Süli-Zakar I. 2006: Mendöl Tibor és Debrecen. – In: „Tájak – Régiók – Települések...” Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt (szerk. Süli-Zakar I.). Didakt Kft, Debrecen. pp. 14-20.
 
Süli-Zakar I. - Ekéné Zamárdi I. - Kozma G. - Teperics K. 2006: Debrecen kulturális gazdagsága és gazdasága. – In: Földrajz és turizmus (szerk. Kókai S.). Nyíregyházi Főiskola TTK Földrajz Tanszék, Nyíregyháza. pp. 313-334.
 
Süli-Zakar, I. 2006: Regions for the United Europe. – Eurolimes, Volume I. pp. 16-33.
 
Süli-Zakar I. - Kozma G. - Ekéné Zamárdi I. - Teperics K. 2006: A kulturális gazdaság jelentősége Debrecenben. – A népességtől a természeti erőforrásokig: Tiszteletkötet Rétvári László 70. születésnapjára (szerk. Kiss É.). ReproLAN Kft. Sopron. pp. 169-188.
 
Süli-Zakar I. - Csüllög G. 2006: A Délvidék helye és szerepe a Kárpát-medence térszerkezetében. – In: A Délvidék történeti földrajza (szerk. Kókai S.). Történeti földrajzi tanulmányok 9. Nyíregyháza. pp. 251-273.
 
Süli-Zakar I. - Kozma G. - Radics Zs. 2006: Hajdú-Bihar megye területfejlesztési lehetőségei, kilátásai. – Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. Debrecen. 56 p.
 
Horga, I. - Süli-Zakar, I. 2006: Challenges and Perspectives in the Regional and Euroregional Issues in the New Europe. – Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen, Metropolis Srl. Oradea. pp.5-12.
 
Süli-Zakar I. 2006: Partium – A határokkal szétszabdalt régió. – In: Régió és oktatás. A „Regionális egyetem” kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete (Szerk.: Juhász E.). Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete Debrecen, pp.25-42.
 
Süli-Zakar I. 2006: A régiók szerepe Európában és Magyarországon. – In: Magyarság és Európa – Tegnap és ma (szerk. Orosz I. - Mazsu J. - Pallai L. - Pósán L.). Ady Endre Akadémia Alapítvány, Debrecen. pp. 291-304.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2006: „Tájak – Régiók – Települések...” Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt. – Didakt Kft, Debrecen. 420 p.
 
Horga, I. - Süli-Zakar, I. (eds.) 2006: Challenges and Perspectives. – Regional and Euroregional Issues in the New Europe. Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen, Metropolis Srl. Oradea.  198 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2006: Szenográdi P.: Migráció Erdély és Békés megye között. – Studia Geographica 16. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 170 p.
 
Süli-Zakar I. - Csomós Gy. 2005: Debrecen helye a nagyvárosi hierarchiában. – In: Debrecenei Szemle, 2. pp. 280-289.
 
Süli-Zakar I. - Csomós Gy. 2005: Szerencs város térszerkezeti helyzete. – In: Szerencs monográfiája (szerk. Frisnyák S. - Gál A.). Szerencs, pp. 253-266.
 
Süli-Zakar I. - Teperics K. - Ekéné Zamárdi I. - Kozma G. 2005: A kulturális gazdaság szerepe Debrecen versenyképességének fokozásában. – In: A magyar városok kulturális gazdasága (szerk. Enyedi Gy. - Keresztély K.). MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 179-216.
 
Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2005: Managing Regional Development Along the Eastern Borders of the European Union: Hungarian Regions and Cross-border Regions vs. the Schengen Borders. – Regional Growth Agendas, Conference Abstract Volume 28th-31st may 2005 University of Aalborg. (eds. Hardy, S. - Bibby Larsen, L. - Freeland, F.) Aalborg – Denmark, Regional Studies Association, Seaford UK. pp. 24-25.
 
Süli-Zakar I. - Radics Zs. 2005: Régió-régiókialakulás földrajzi aspektusból: regionalizmus – regionalizáció. – In: Regionalizmus és önkormányzatiság. (szerk. Mező I. - Wiener Gy.) Gondolat – Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest. pp. 187-199.
 
Süli-Zakar I. 2005: Régió, regionalizmus és regionalizáció. – In: Régió és oktatás – Európai dimenziók. (szerk. Pusztai G.) Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen. pp.12-22.
 
Süli-Zakar I. 2005: Az EUREGA együttműködés. ­ – In: Debreceni Szemle, 13. évf. 4. pp. 623-626.
 
Süli-Zakar I. 2005: Közép-Európa: egy újjászülető nagyrégió. – In: Debreceni Szemle, 12. évf. 4. pp. 489-509.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2005: Szilágyi F.: Bihor megye felekezeti földrajza (Denominational geography of Bihor county) – Studia Geographica 14. Debreceni Egyetem Földrajzi Tanszékek kiadványa, Debrecen, 101p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2005: Czimre K.: Euroregionális fejlődés az EU csatlakozás küszöbén (Euroregional development on the threshold of the European Union enlargement) – Studia Geographica 15. Debreceni Egyetem Földrajzi Tanszékek kiadványa, Debrecen, 229 p.
 
Süli-Zakar I. 2004: A Sárréti kistérség terület- és településfejlesztésének társadalomföldrajzi alapjai és stratégiai irányai. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 174. p.
 
Süli-Zakar I. 2004: Magyarország geopolitikai helyzete. – In: Földtudományi Tanulmányok. Tiszteletkötet Dr. Justyák János 75. születésnapjára (szerk. Tar K.), Debrecen, pp. 159-172.
 
Süli-Zakar, I. 2004: Strategic Development Programme for the Carpathian Euroregion Interregional Association. – Carpathian Euroregion Interregional Association, Working Commitee on Regional Development, Nyíregyháza, 52.p.
 
Süli-Zakar I. - Csomós Gy. 2004: Nagyvárosaink a földrajzi térben. – In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások (szerk.: Süli-Zakar I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 257-262.
 
Süli-Zakar I. 2004: Prof. dr. Frisnyák Sándor iskolaalapító évei (1970-1977). – In: Frisnyák Sándor munkássága (szerk.: Boros L. - Viga Gy.), BAZ Megyei Múzeumi Igazgatóság, Miskolc, pp. 29-48.
 
Süli-Zakar I. 2004: Közép-Európa: Történeti-földrajzi, vagy politikai-földrajzi kategória? – In: Földrajzi környezet- történeti folyamatok. Tanulmánykötet, Dr. Frisnyák Sándor 70. születésnapja tiszteletére (szerk. Hanusz Á.), Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke. Nyíregyháza, pp. 79-106.
 
Czimre, K. - Süli-Zakar, I. - Teperics, K. 2004: Security Issues in the Carpathian Euroregion – the Media Perspective. – In: International and European Security versus the Explosion of Global Media (eds. Tavares Ribeiro, M. M. - de La Brosse, R. - Horga, I.). International Institute of Administrative Sciences, Bruxelles, pp. 62-76.
 
Süli-Zakar I. - Pénzes J. 2004: Észak-Bihar közigazgatási kérdései. – In: Bihari Diéta V. (szerk. Matolcsi L.) Bihari Dolgozatok 11. Berettyóújfalu, pp.42-65.
 
Süli-Zakar, I. 2004: Central Europe and its Borders. – In: Cross-border Co-operations – Schengen Challenges, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 19-26.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2004: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások. – Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 359. p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2004: Szabó Sz.: Talajtulajdonságok szerepének értékelése egy tájérzékenység-vizsgálat példáján (Evaulation of soil properties on the example of a landscape sensitivy analyses). – Studia Geographica 13. Debreceni Egyetem Földrajzi Tanszékek kiadványa, Debrecen, 151 p.
 
Süli-Zakar, I. (ed.) 2004: Cross-border Co-operations – Schengen Challenges. – Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, 280 p.
 
Süli-Zakar I. 2003: Közép-Európa újjászületése. – Földrajzi Közlemények, CXXVII. (LI) kötet, 1-4. szám, pp. 105-122.
 
Süli-Zakar I. 2003: A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség tíz éve. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 421 p.
 
Süli-Zakar I. 2003: A határok és a határmentiség szerepe a területfejlesztésben. – In: Héthatáron. Tanulmányok a határ menti települések földrajzából. (szerk: Pál Á.) JGyF Kiadó, Szeged, pp. 71-92.
 
Süli-Zakar I. - Teperics K. 2003: Udvarhelyi Kendoff Károly, a szemléltető földrajzoktatás úttörője. – In: Udvarhelyi Kendoff Károly életműve (Szerk.: Frisnyák S.) Tudomány- és Oktatástörténeti Tanulmányok 2. Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza, pp.41-52.
 
Süli-Zakar I. - Majorné László B. 2003: Carpathian Euroregion – Kárpátok Eurorégió. – Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Titkársága, Nyíregyháza, 26 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2003: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában. –Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 387 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2003: Társadalomföldrajz - Területfejlesztés I.-II. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 669 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2003: A terület- és településfejlesztés alapjai. – Dialóg Campus Tankönyvek – Studia Geographica, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 468 p.
 
Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2003: The Restoration of Regional Identities in the Carpathian Euroregion. – In: Reinventing Regions in the Global Economy. Regional Studies Association (eds. Hardy, S. - Larsen, L. B. - House, F.). Pisa, Italy, pp. 148-158.
 
Czimre, K. - Süli-Zakar, I. - Teperics, K. 2003: The Representation of the Carpathian Euroregion in the Media Image Building Strategies for the Promotion of the Schengen Process. –  In: The Contribution of Mass Media to the Enlargement of the European Union (eds. Landuty, A. - de La Brosse, L. - Horga, I.). International Institute of Administrative Sciences. Bruxelles, pp. 96-106.
 
Süli-Zakar I. - Csüllög G. 2003: A Dunántúli regionalizmus történeti előzményei. – In: A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza (szerk. Frisnyák S. - Tóth J.) Nyíregyháza – Pécs. pp. 29-42.
 
Süli-Zakar I. 2003: A magyar területfejlesztés az EU regionális politikájának tükrében. – In: Társadalomföldrajz - Területfejlesztés I.-II. (szerk. Süli-Zakar I.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 639-666.
 
Süli-Zakar I. 2003: Az EU regionális politikájának területfejlesztési következményei. – In: Európai uniós csatlakozás és földtudomány (szerk. Glatz F. - Meskó A.) Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián, Műhelytanulmányok, Budapest. pp. 141-164.
 
Süli-Zakar, I. 2003: The Role of the Carpathian Euroregion in the Cross-border Cooperations Operating Along the Borders of Hungary. – Würzburger Georaphische Manuskripte, Heft 63, Würzburg 2003. pp.7-20.
 
Süli-Zakar I. - Bujdosó Z. 2003: Határok, határmenti együttműködések Európában - Biharban. - In: Bihari Diéta IV. (szerk. Matolcsi L.) Debrecen, pp.26-40.
 
Czimre, K. - Süli-Zakar, I. - Teperics, K. 2003: Security Issues in the Carpathian Euroregion – the Media Perspective. – In: International and European Security versus the Explosion of Global Media (ed. Horga, I.). University of Oradea, Oradea. pp.14-24.
 
Süli-Zakar, I. – Czimre, K. 2003: Carpathian Euroregion: Transfer Region Between East and West. – In: Development of Transport Infrastructure within the Carpathian Euroregion and its Impact on the Regions (ed. Bauer, R.) Kosice Self-governing Region, Kosice. pp. 5-15.
 
Süli-Zakar I. 2003: A regionalizmus történelmi előzményei Magyarországon (pp. 15-44.); A régió: földrajzi integráció (pp. 125-138.); A határmenti területek (külső perifériák) fejlesztésének kérdései (pp. 231-268.); Az EU regionális politikájához való csatlakozás területfejlesztési követelményei Magyarországon (pp. 303-328.); A magyar területfejlesztés állami-közigazgatási intézményrendszere (pp. 332-358.). – In: A terület- és településfejlesztés alapjai (szerk. Süli-Zakar I.). Dialóg Campus Tankönyvek – Studia Geographica, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp.
 
Süli-Zakar I. 2003: Az új Közép-Európa. – Limes. XVI. évfolyam. 60. Tudományos Szemle, 4. pp. 5-26.
 
Süli-Zakar, I. - Teperics, K. - Czimre, K. 2003: Les effets possibles de l’espace Schengen sur les coopérations transfrontaliéres en Europe centrale. Le cas de l’Euroregion Carpates. – In: Entre espace Schengen et elargissement a l’est: Les recompositions territoriales de l’Union Europeenne. MOSELLA, Tome XXVII No 3-4 (2002). CEGUM – Université de Metz. pp. 135-142.
 
Süli-Zakar I. 2003: Magyarország EU integrációjának területfejlesztési követelményei. – Debreceni Szemle 11. évf. 4. pp. 590-612.
 
Süli-Zakar I. 2003: Az Európai Unió regionális politikája. – In: Társadalomtudomány - Neveléstudomány (szerk. Szűcs I.), Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, pp. 213-224.
 
Süli-Zakar I. 2002: A határok és a határmentiség átértékelődése Közép-Európában. – In: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában (szerk. Süli-Zakar I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 30-49.
 
Süli-Zakar I. 2002: A Kárpátok Eurorégió szerepe az átalakuló Közép-Európa határon átnyúló kapcsolataiban. – In: A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága. (szerk.: Abonyiné Palotás J. - Becsei J. - Kovács Cs.), Ipszilon Kiadó, Szeged, pp. 194-209.
 
Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2002: Human Mobility in the Area of the Carpathian Euro-Region – Migrating Minorities –. In: Human Mobility in a Borderless World? (ed. Montanari, A.) IGU Study Group „Global Change and Human Mobility”.  Societa¢ Geografica Italiana, Roma. (Collana N. 10) pp. 281-292.
 
Ludvig Zs. - Süli-Zakar I. 2002: A Kárpátok Eurorégió együttműködés mérlege: Eredmények, problémák és perspektívák. – Oktatási Minisztérium. Eurotronik Rt. Budapest, 139 p.
 
Süli-Zakar I. - Teperics K. - Czimre K. 2002: A nemzeti identitás hatása az eurorégiós törekvésekre – Esettanulmány: Kárpátok Eurorégió. – In: Acta Geographica Debrecina Tomus XXXV. Debrecen, pp. 275-286.
 
Süli-Zakar I. 2002: Bemutatkozik a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési tanszéke. – Északkelet-Magyarország Gazdaság-Kultúra-Tudomány, 7. évf. 3-4. pp. 2-6.
 
Kothay L. - Süli-Zakar I. 2002: A „Civis Aqua” projekt terület- és településfejlesztési szerepe. – Északkelet-Magyarország Gazdaság-Kultúra-Tudomány VII. évf. 3-4. sz. pp.38-42.
 
Süli-Zakar I. 2002: Szerencs és környéke történeti demográfiája. - In: Szerencs és környéke (szerk. Frisnyák S. - Gál A.) Optime Nyomda, Szerencs-Nyíregyháza, pp. 227-260.
 
Süli-Zakar I. 2002: Hajdú-Bihar megyei közigazgatási határváltozások. – In: „... ahol a határ elválaszt” Trianon és következményei a Kárpát-medencében. (szerk. Pásztor C.)  Kárpátia Könyvek. Ipoly-Print Kft., Balassagyarmat-Várpalota, pp. 455-480.
 
Süli-Zakar, I. – Czimre, K. – Teperics, K. 2002: The Possible Efects of the Schengen Space on the Central European Cross-Border Co-operations – Case Study: Carpathian Euroregion. – In: Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries. (ed. Süli-Zakar, I.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 22-41.
 
Süli-Zakar, I. 2002: Borders and Boorder Regions in East Central Europe. – In: Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries. (ed. Süli-Zakar, I.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 42-61
 
Süli-Zakar I. 2002: Árvímentesítés és lecsapolás a Bodrogközben. – In: A Nyírség és a Felső-Tisza-vidék történeti földrajza (szerk. Frisnyák S.). Optime Nyomda, Nyíregyháza pp. 133-146.
 
Süli-Zakar I. 2002: Határok, határmentiség a Kárpát-medencében. – In: Tanulmánykötet Jakucs László professzor emlékére (szerk.: Mészáros R. - Schweitzer F. - Tóth J.). MTA FKI, PTE, SZTE, Pécs, pp. 263-282.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2002: Mező Ferenc: Debrecen széleskörű választásföldrajzi vizsgálata a rendszerváltástól napjainkig. Wide Range Election Geographical Study of Debrecen Between the Change of Regime and the Present. –  Studia Geographica 9. Debreceni Egyetem Földrajzi Tanszékeinek Kiadványa, Debrecen, 128 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2002: Északkelet-Magyarország, Gazdaság-Kultúra-Tudomány, VII. évf. 3-4. sz. 80 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2002: Teperics Károly: A Hajdú-Bihar megyei diplomások munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata (A Debreceni Egyetem hatása a humánerőforrásokra). Analysis of the Labour Market Situation of the Graduated Manpower in Hajdú-Bihar County (The Influence of the University of Debrecen on the Human Capital). – Studia Geographica 10. Debreceni Egyetem Földrajzi Tanszékeinek Kiadványa, Debrecen, 159 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2002: Vofkori László: Gazdasági földrajz. – Studia Geographica 11. Debreceni Egyetem Földrajzi Tanszékeinek Kiadványa, Debrecen, 171 p.
 
Süli-Zakar, I. (ed.) 2002: Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 360 p.
 
Süli-Zakar I. 2001: Az élő Tisza. –  História, XXIII. évf. 2. pp. 16-22.
 
Süli-Zakar I. 2001: Rövid ismertető a Kárpátok Eurorégióról. – Vidékfejlesztés.   Regionális Képzési Központ. Csíkszereda, Románia, II. évf. 1. pp. 2-14.
 
Süli-Zakar I. 2001: A regionalizmus ezer éves államiságunk tükrében. – Kelet-Magyarországi Népfőiskolai Egyesület. Debrecen, pp. 21-26.
 
Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2001: Human Mobility on the Area of the Carpathian Euroregion: Migrating Minorities. – Human Mobility in a Borderless World? (Conference of the International Geographical Union Study Group “Global Change and Human Mobility”) Universita “G. d’Annunzio” Dipartimento di Economia e Storia del Territorio. (ed. Montanari, A.). Loreto Aprutino – Pescara, Italy. pp. 164 – 172.
 
Süli-Zakar, I. 2001: Euroregionalism in Central Eastern Europe. Case Study: Carpathian Euroregion. – In: Carpathian Euroregion. Borders in the Region – Cross-border Co-operation. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 18-32.
 
Süli-Zakar I. 2001: A határmentiség az euroatlanti folyamatok tükrében, különös tekintettel a Kárpátok Eurorégió működési területére. –  In: A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. (szerk. Baranyi B.). MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp. 26-54.
 
Süli-Zakar I. 2001: The Political Geography and Geopolitical Role of the Carpathian Region. – Europe Between Political Geography and Geopolitics (eds. Antonsich, M. - Kolossov, V. - Pagnini, M. P.) Societa Gaografica Italiana. Roma, Italy. pp. 659-671.
 
Süli-Zakar I. 2001: A Kárpátok Eurorégió oktatásszociológiai szempontú elemzése. – In: Az iskola, mint az esélyteremtés, a felemelkedés eszköze. (Szerk.: Tordai A. – Zádor E.). Oktatási Minisztérium HTSART Kft. Esztergom-Budapest, pp. 32-46.
 
Süli-Zakar, I. - Czimre, K. -  Teperics, K. - Patkós, Cs. 2001: Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion. – In: Carpathian Euroregion: Prospects and Challenges II. Role of the Carpathian Euroregion in Confronting Its Minority Agenda. (eds: Mitryayeva, S. - Duleba, A.). Uzghorod, Ukraine. pp. 47-76.
 
Süli-Zakar I. - Ludvig Zs. 2001: A Kárpátok Eurorégió (Egy határokon átnyúló együttműködés eredményei). – Területi Statisztika 4. (41.) évfolyam. 4. pp. 373-386.
 
Süli-Zakar I. 2001: Hajdú-Bihar megye kialakulása. – Északkelet-Magyarország, 6. pp. 4-20.
 
Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2001: The Meaning of Transnational Regionalism and Regional Cultural Identity in the Carpathian Euroregion. –  Regional Transitions European Regions and the Challenges of Development, Integration and Enlargement. Regional Studies Association (ed. Hardy, S.). London, UK. pp. 76 –81.
 
Süli-Zakar I. 2001: A bihari területek szerepe Hajdú-Bihar megye kialakulásában. –  Bihari Diéta III. (szerk. Matolcsi L.), Debrecen, pp. 28-51.
 
Süli-Zakar I. 2001: A Kárpátok Eurorégió geopolitikai jelentősége. – Limes, Tudományos Szemle. XIV. évf. 47. pp. 105-128.
 
Süli-Zakar I. 2001: A Kárpátok Eurorégió és a kisebbségek. – In: Jubileumi tanulmányok (szerk. Ekéné Zamárdi I.). Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Debreceni Egyetem Könyvtárának Sokszorosító Üzeme. pp. 69-90.
 
Süli-Zakar I. 2001: A világ mezőgazdasága. – In: Általános társadalomföldrajz I. Egyetemi tankönyv (szerk. Tóth J.). Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 165-260.
 
Süli-Zakar, I. - Czimre, K. (eds.) 2001: Carpathian Euroregion. Borders in the Region – Cross-border Co-operation. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 139 p.
 
Süli-Zakar I. 2000: Regionalizmus és regionalizáció az Alföldön (pp. 128-142.); Az alföldi városok versenyének szintjei (pp. 268-270.). –  In: Az Alföld a XXI. század küszöbén (szerk. Baukó T.). Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba
 
Süli-Zakar I. 2000: Európai regionalizmus – magyar regionalizmus (I. rész). – Északkelet-Magyarország, 1-2. pp. 7-14.
 
Süli-Zakar I. 2000: A határokon átnyúló (transznacionális) regionalizmus az Európai Unióban és Kelet-Közép Európában. –  In: Alföld és a nagyvilág. Tanulmányok Tóth Józsefnek (szerk. Dövényi Z.). MTA FKI Budapest, pp. 103-121.
 
Süli-Zakar I. 2000: A falusi térségek átalakulása a Kárpátok Eurorégióban. – A falu, XV. évf. 1. pp. 61-70.
 
Süli-Zakar I. - Csüllög G. 2000: Az alföldi regionalizmus történelmi előzményei. –  In: Az Alföld történeti földrajza (szerk. Frisnyák S.). Nyíregyháza, pp. 199-220.
 
Süli-Zakar I. 2000: Európai regionalizmus – magyar regionalizmus (II. rész). – Északkelet-Magyarország, 3. pp. 4-9.
 
Süli-Zakar, I. 2000: Regionalism and Cross-Border Co-operations in the Carpathian Basin. – Hungary Towards the 21st Century (ed. Kovacs, Z.). Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences Budapest, pp. 71-85.
 
Süli-Zakar I. 2000: Erdély a Régiók Európájában. – In: Erdély természeti és történeti földrajza (szerk. Boros L.). Észak- és Kelet-magyarországi Földrajzi Évkönyv 8. Nyíregyháza, pp. 158-167.
 
Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2000: Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion. –  In: Cultural Uniqueness and Regional Economy. Cure3-conference on Outstanding Regions Exploring Quality in a Competitive World (ed. Boneschanker, E.).  Leeuwarden, The Netherlands. pp. 87-88.
 
Ludvig Zs. - Süli-Zakar I. 2000: Együttműködés és felzárkózás a Kárpátok Eurorégióban. – Oktatási Minisztérium. Stádium Nyomda Kft., Budapest, 136 p.
 
Süli-Zakar I. 2000: A mezőgazdaság helyzete a Kárpátok Eurorégióban. – In: Globalitás, regionalitás, lokalitás (szerk. Szukk O. - Tóth J.). Pécsi Egyetem Földrajzi Intézet, Pécs, pp. 91-102.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2000: A földrajz jövője, a jövő földrajzosai. – Geográfus doktoranduszok III. Országos Konferenciája. Debreceni Egyetem TTK Földtudományi Tanszékcsoport. Debrecen, 417 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 2000: Szabó György: talajok és növények nehéz-fémtartalmának földrajzi vizsgálata egy bükkaljai mintaterületen. Geographical Study of Heavy Metals in Soils and Plants in a Sample Area of the North Hungarian Mountains. – Studia Geographica 8. Debreceni Egyetem Földrajzi Tanszékeinek kiadványa. Debrecen. 144 p.
 
Süli-Zakar I. - T. Wilson - J. Corrigan 1999: Bedő község földrajzi fekvése, térszerkezeti kapcsolatai. – In: Egy fenntartható nemzetiségi falu: Bedő szociálgeográfiai vizsgálata. KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Bedő-Debrecen, pp. 5-23.
 
Süli-Zakar I. - Baranyi B. 1999: A fenntarthatóság esélyei Bedőn. – In: Egy fenntartható nemzetiségi falu: Bedő szociálgeográfiai vizsgálata. KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Bedő-Debrecen, pp. 133-139.
 
Süli-Zakar I. 1999: Derecske földrajza. – In: Derecske története és néprajza (szerk. Gazdag I.). Derecske, pp. 367-395.
 
Süli-Zakar I. 1999: A Kárpátok Eurorégió interregionális szervezet szerepe a határon átnyúló kapcsolatok erősítésében. – In: Kárpátalja. Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 6. (szerk. Boros L.). Nyíregyháza, pp. 179-191.
 
Süli-Zakar I. - Kozma G. 1999: A terület és településfejlesztés alapjai. – Egyetemi jegyzet, KLTE Természettudományi Kar, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 193 p.
 
Süli-Zakar I. 1999: A Kárpátok Eurorégió geopolitikai jelentősége. – In: Acta Geographica Debrecina 1996/97. Tomus XXXIV. Debrecen, pp. 77-86.
 
Süli-Zakar I. 1999: A társadalmi környezet és szennyeződése. – In: A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Környezetvédelmi Bizottság negyed évszázada 1973-1998. (szerk. Angyal L.). Debrecen, pp. 239-244.
 
Süli-Zakar I. 1999: A régiók Európában és Magyarországon. – In: Debreceni Szemle, VII. évf. 3. pp. 355-370.
 
Süli-Zakar I. 1999: Adalékok Északkelet-Magyarország változó regionális állapotához. – In: Regionális fejlesztés a jövő szolgálatában (szerk. Kocziszky Gy.). Miskolc, pp. 51-94.
 
Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics K. 1999: Regionalism in Central Europe: The Study of the Carpathian Euroregion from the Aspect of Human Relations. – In: Regional Potentials in an Integrating Europe – Regional Studies Association, Bilbao Spain, pp. 139-140.
 
Süli-Zakar, I. 1999: Socio-geographical Transition in the Rural Areas of the Carpathian Euroregion. – GeoJournal, Vol. 46. No. 3. pp. 193-197.
 
Süli-Zakar, I. - Turnock, D. 1999: The Carpathian Euroregion 1993-1998. – Regions No. 221. Regional Studies Association, London, UK. pp. 31-38.
 
Süli-Zakar, I. - Turnock, D. 1999: Regional Development in the Carpathian Euroregion. – Regions No. 222. Regional Studies Association, London, UK. pp. 24-29.
 
Süli-Zakar, I. - Kozma, G. 1999: Actors and Institutions in Regional Policy in Hungary – the Case of Debrecen and Hajdú-Bihar County. – In: The Challenge of Regional Policies. Division 42. State and Economic Reform Civil Society (ed. Tatur, M.). Johann-Wolfgang-Goethe-University, Frankfurt am Main. Eschborn, FRG. pp. 75-84.
 
Süli-Zakar I. 1999: Az euroregionalizmus üzenete Biharnak. – In: Bihari Diéta II. (szerk. Matolcsi L.). Debrecen, pp. 7-30.
 
Süli-Zakar, I. 1999: The Carpathian Euroregion: An Instrument of Political Stability. – Council of Europe: The 7th European Conference of Border Regions. Timisoara, Romania, 18 p.
 
Süli-Zakar I. 1999: Regionalizmus az Európai Unióban és Magyarországon. –   Könyvtári Kishíradó, A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei könyvtárak lapja, Nyíregyháza, IV. évf. 3. különszám, pp. 7-12.
 
Süli-Zakar I. 1999: A nyugati és a magyar regionalizmus. – Limes Tudományos Szemle XI. évf. 38-39. pp. 153-172.
 
Süli-Zakar I. 1999: Régiók, megyék és kistérségek Északkelet-Magyarországon (I-II. rész). – Északkelet-Magyarország, 9-10. pp. 15-27.; 11-12. pp. 3-15.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 1999: Egy fenntartható nemzetiségi falu: Bedő szociálgeográfiai vizsgálata. – KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Bedő-Debrecen, 139 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 1999: Kozma Gábor: A városmarketing elemeinek alkalmazása Debrecenben a rendszerváltozás után. – City Marketing in Debrecen Since the Change of Regime. Studia Geographica 7. KLTE Földrajzi Tanszékeinek kiadványa. Debrecen, 121 p.
 
Süli-Zakar, I. 1998: The Carpathian Euroregion in the Europe of Regions. – In: Carpathian Euroregion 1993-1998 Five Years of Dialogue and Co-operation (ed. Helinski, P.). Krosno, Poland, pp. 87-93.
 
Süli-Zakar I. 1998: A Kárpátok Eurorégió 5 éve. Eurorégiónkról dióhéjban. – In: A Kárpátok Eurorégió 5 éve. Nyíregyháza, pp. 52-58.
 
Süli-Zakar I. 1998: Kitalálatlan város? – Hónap, Hajdú-Bihar Megyei Polgári Magazin (szerk. V. Szabó S.). I. évf. 1. 19. p.
 
Süli-Zakar, I. 1998: The Political Geographical Role of the Carpathian Euroregion in the Strengthening of Cross-Border Co-operation. – In: Geopolitics and Globalization in a Postmodern World (ed. Garrick, N.). Haifa-Beer Sheba, Israel. pp. 124-126.
 
Süli-Zakar I. 1998: A legfontosabb területfejlesztési feladatok a Kárpátok Eurorégióban. – In: A Kárpátok Eurorégió 5 éve. Nyíregyháza, pp. 44-45.
 
Süli-Zakar I. 1998: Maradvány (maradék) régió. – Hónap, Hajdú-Bihar Megyei Polgári Magazin II. évf. 2. 19. p.
 
Süli-Zakar I. 1998: Északkelet-magyarország legfontosabb terület- és település-fejlesztési feladatai. – In: Táj, ember, gazdaság (szerk. Boros L.). Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai Intézete és Továbbképző Központja, Nyíregyháza, pp. 82-93.
 
Süli-Zakar, I. 1998: Euroregion Karpacki w Europie Regionów. – In Piec lat dialogu i wspólpracy Euroregion Karpacki 1993-1998. (Opracowanie: Helinski, P.) Krosno, Poland, pp. 87-93.
 
Süli-Zakar I. 1998: A fenntarthatóság és a társadalmi-gazdasági fejlődés esélye az alföldi falusi térségekben. – In: Alföldi tanulmányok 1997 (szerk. Csatári B.). Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, pp. 77-92.
 
Csatári B. - Süli-Zakar I. - Baranyi B. - Csordás L. 1998: Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Koncepciója. – Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács. Területfejlesztés 8., Debrecen, 142 p.
 
Bernek Á. - Süli-Zakar I. 1998: Régiók, regionális folyamatok a világgazdaságban. – Tér és Társadalom, IX. évf. 4. pp. 85-104.
 
Süli-Zakar I. - Baranyi B. 1998: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ipara. – In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 2. Társadalom és gazdaság (szerk. Frisnyák S.). Nyíregyháza, pp. 175-279.
 
Süli-Zakar I. 1998: Az esélytelen Északkelet-Magyarország. – Magyar Napló. A Magyar Írószövetség lapja X. évf. 7. pp. 30-45.
 
Süli-Zakar I. 1998: Debrecen. – In: Hajdú-Bihar megye kézikönyve. Handbook of Hajdú-Bihar County, Csíszér Bt.-CEBA Kiadó. Szekszárdi Nyomda Kft. pp. 229-282.
 
Süli-Zakar I. 1998: A földrajztanítás fontos oktatási feladata: a társadalmi környezet. –  A földrajz tanítása, VI. évf. 1-2. pp. 14-17.
 
Süli-Zakar I. 1998: A magyar vidékfejlesztési politika érvényesülése az északkelet-magyarországi régióban. – In: Vállalati környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben II. kötet. GATE Tudományos Közlemények 2. Gödöllő, pp. 105-112.
 
Süli-Zakar I. 1998: Debrecen és a környező kis- és középvárosok kistérségi vonzáskörzetei. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából III. KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék.  Debrecen, pp. 193-253.
 
Süli-Zakar I. 1998: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az északkelet-magyarországi régióban. – Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 4. pp. 482-500.
 
Süli-Zakar, I. - Corrigan, J. 1998: Regional perceptions of marginality in the Carpathian Euroregion. – Beiträge zur Regionalen Geographie 47. (eds. Burdack, J. -  Grimm, F.D. - Paul, L.). The political Geography of current East-West relations. Institut für Länderkunde Leipzig FRG. pp. 308-315.
 
Süli-Zakar, I. 1998: Coping with Socialist Restructuring and the Transition to a Market Economy in Rural Hungary. – In: Local Economic Development: A Geographical Comparison of Rural Community Restructuring. (eds. Neil, C. - Tykkylainen, M.). United Nations University Press, Tokyo - New York - Paris, pp. 125-153.
 
Süli-Zakar I. 1998: Területfejlesztés - vidékpolitika. – A falu, 13. évf. 3. pp. 65-70.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 1998: Hajdú-Bihar megye kézikönyve. – Handbook of Hajdú-Bihar County, Csiszér Bt.-CEBA Kiadó, Szekszárdi Nyomda Kft. 948 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 1998: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából III. – KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Debrecen, 1998. 305 p.
 
Süli-Zakar I. 1997: Mezőgazdaság, élelmiszertermelés. Az erdő- és vadgazdálkodás. – In: Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Egyetemi Tankönyv (szerk. Perczel Gy.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 223-283.
 
Süli-Zakar I. - Baranyi B. 1997: A mezőgazdaság jövője, avagy a fenntartható fejlődés esélye az Alföldön. – Tér és Társadalom, 4. pp. 125-138.
 
Süli-Zakar I. - Baranyi B. 1997: Térségfejlesztési jövőképek az Alföld átalakuló mezőgazdaságában. –  In: Integráció az agrárgazdaságban (Integration in Agriculturel Economy) XXXVIII. Georgikon napok (szerk. Somogyi S.). Keszthely, pp. 310-315.
 
Süli-Zakar I. 1997: Régiók a földrajzi térben (Regions in the Geographical Space). – In: Földrajz - hagyomány és jövő. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, pp. 59-60.
 
Süli-Zakar I. 1997: Térségfejlesztési jövőképek az Alföldön. – In: A térség-fejlesztés vezetési és munkaszervezési összefüggései (Dr. Kurucz Gyula professzor 70. születésnapjára). DATE, Debrecen, p.62.
 
Süli-Zakar I. 1997: Régiók a földrajzi térben. –  Comitatus Önkormányzati Szemle, VII. évf. 3-4. pp. 7-16.
 
Süli-Zakar I. 1997: A területfejlesztés-vidékfejlesztés makro-, mező- és mikro-régióinak lehatárolási problémái. –  In: Regionális - agrárkutatási és vidék-fejlesztési workshop. Kompolt, pp. 88-101.
 
Süli-Zakar I. 1997: A régió: földrajzi integráció. – In: Tér Gazdaság Társadalom (Huszonkét tanulmány Berényi Istvánnak). MTA FKI, Budapest, pp. 139-159.
 
Süli-Zakar I. 1997: A Kárpátok-Eurorégió szerepe a határokon átnyúló kapcsolatok erősítésében. – Comitatus Önkormányzati Szemle, 7. évf. 6. pp. 30-43.
 
Süli-Zakar I. - Baranyi B. 1997: Kisvállalkozások és vállalkozók helye és szerepe az Alföld mezőgazdaságában. – Debreceni Szemle, 2. pp. 195-211.
 
Süli-Zakar I. 1997: Magyarország határai. –  LIMES Tudományos Szemle, 2. pp. 7-17.
 
Süli-Zakar I. 1997: A Kárpátok Eurorégió a régiók Európájában. –  Napkelet (Kelet-Magyarország), 11. p.
 
Süli-Zakar, I. - Corrigan, J. - Béres, Cs. 1997: The Carpathian Euroregion (An example of cross-border co-operation). –  European Spatial Research and Policy Vol. 4. No. 1. pp. 113-124.
 
Süli-Zakar I. 1997: Határon átnyúló kapcsolatok. – In: Határmenti együttműködés a felsőoktatásban (szerk. Buda M. - Kozma T.). Acta Paedagogica  Debrecina XCVI., Debrecen, pp. 13-65.
 
Süli-Zakar I. 1997: A Kárpátok Eurorégió a régiók Európájában. –  Educatio VI. évfolyam, 3. szám. Oktatáskutató Intézet, Budapest, pp. 438-452.
 
Süli-Zakar I. - Baranyi B. 1997: A családi vállalkozások szerepe az átalakuló magyar mezőgazdaságban. – In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig IV. Falukonferencia (szerk. Kovács T.). MTA RKK Pécs, pp. 299-306.
 
Süli-Zakar I. 1997: Debrecen a regionális központ. –  In: Debrecen története 5. Tanulmányok Debrecen 1944 utáni történetéből (szerk. Veress G.). Csokonai Kiadó, Debrecen, pp. 39-84.
 
Süli-Zakar I. - Baranyi B. 1996: A vállalkozásélénkítés szerepe az Alföld mező-gazdaságában, különös tekintettel a falusi vállalkozások jövőjére. –  In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig III. Falukonferencia (szerk. Kovács T.). MTA RKK Pécs, pp. 159-167.
 
Süli-Zakar I. 1996: Bihar: tájak és települések. – In: Bihari Diéta I. (szerk. Matolcsi L.). Bihari dolgozatok, a Bihari Múzeum Közleményei. Berettyóújfalu, pp. 11-29.
 
Süli-Zakar, I. 1996: Regional Perceptions of Marginality in the Carpathian Euroregion. – 28th International Geographical Congress The Hague (Session code: 24.2), The Netherlands. pp. 459 – 462.
 
Süli-Zakar I. - Baranyi B. 1996: Balmazújváros településfejlesztésének helyi erőforrásai, fejlesztési stratégiájának alapjai. – KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Balmazújváros-Debrecen, 118 p.
 
Süli-Zakar, I. 1996: The Role of Small Agrarian Enterpreneurs in the Sustainability of Hungarian Rural Systems. – In: Geographical Perspectives on Sustainable Rural Systems (ed. Sasaki, H.). Kaisei Publications, Tokyo, Japan, pp. 412-416.
 
Süli-Zakar, I. - Corrigan, J. - Béres, Cs. 1996: Cross-border Cooperation in a Europe of Frontiers. –  Acta Geographica Debrecina. Tomus XXXIII. KLTE Debrecen, pp. 169-177.
 
Süli-Zakar I. 1996: Az agrárfoglalkoztatottság társadalmi hátteréről, a falusi munkanélküliség okairól. – In: Önkormányzati szerepvállalás – Foglakoztatás-politika. Munkaügyi Minisztérium – Világbank Emberi Erőforrás Fejlesztési Program. Budapest, pp. 86-97.
 
Süli-Zakar I. 1996: A Tiszamente kistérség helyzete az ország és Hajdú-Bihar megye térszerkezetében (pp. 5-13.); A hátrányos helyzet kialakulásának története, társadalmi-gazdasági okai (pp. 14-27.); A Tiszamente természeti erőforrásai (pp. 28-35.); Vállalkozók és vállalkozások a Tiszamente településein (pp. 153-170.); A Tiszamente belső és külső (Közép-Tiszavidéki) térszerkezeti kapcsolatai (pp. 218-226.); A kistérség fejlesztésének lehetséges irányai, a felzárkózás esélyei (pp. 227-242.). – In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (A Tiszamente társadalmi és gazdasági helyzete). Területfejlesztés 5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen
 
Süli-Zakar I. 1996: Az Erdőspuszták kistérség helyzete az ország és hajdú-Bihar megye térszerkezetében (pp. 5-10.); A hátrányos helyzet kialakulásának történelmi, társadalmi és gazdasági okai (pp. 11-20.); Az Erdőspuszták természeti erőforrásai (pp. 21-38.); Az Erdőspuszták belső térszerkezeti kapcsolatai (pp. 171-182.); Az Erdőspuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (pp. 183-208.). – In: Az Erdőspuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai. (Az Erdőspuszták társadalmi és gazdasági helyzete, fejlesztésének lehetséges irányai). Területfejlesztés 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen
 
Süli-Zakar I. - Baranyi B. 1996: A kistérség fejlesztésének lehetséges irányai, a felzárkózás esélyei. – In: Az Erdőspuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai. (Az Erdőspuszták társadalmi és gazdasági helyzete, fejlesztésének lehetséges irányai). Területfejlesztés 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, pp. 209-217.
 
Süli-Zakar I. 1996: Magyarország határainak változásai az államalapítás korától 1920-ig. – In: A Kárpát-medence történeti földrajza (szerk. Frisnyák S.), Nyíregyháza, pp. 97-106.
 
Süli-Zakar I. 1996: A határon átnyúló kapcsolatok erősítésének lehetőségei a Kárpátok Eurorégió területén. – In: Határon innen – határon túl (szerk. Pál Á. - Szónokyné Ancsin G.). Szeged, pp. 46-51.
 
Süli-Zakar I. 1996: Debrecen gazdaságának és településszerkezetének történeti-földrajza. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, pp. 149-265.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 1996: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesz-tésének stratégiai alapjai (A Tiszamente társadalmi és gazdasági helyzete). –  Területfejlesztés 5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen.  257 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 1996: Az Erdőspuszták kistérség terület- és település-fejlesztésének stratégiai alapjai.  (Az Erdőspuszták társadalmi és gazdasági helyzete, fejlesztésének lehetséges irányai). – Területfejlesztés 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, 227p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 1996: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. – KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, 279 p.
 
Süli-Zakar I. 1995: Makroregionális térstrukturák. – In: Tér és Társadalom, Szolnoki Nyári Egyetem – 94. (szerk. Szoboszlai Zs.) Juss Alapítvány, MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoportja, Szolnok, pp. 192-197. 
 
Süli-Zakar I. 1995: A debreceni településegyüttes jövőjéről. – Hajdú-Bihari Napló, Debrecen, 1995. január 9.
 
Süli-Zakar I. 1995: Debrecen és Kelet-Magyarország (Egy regionális  központ  és  a regionalizmus országunk  keleti részén). – In: Tanulmányok Debrecen város földrajzából. KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, pp 7-72.
 
Süli-Zakar I. 1995: Lakóhelyi imázs az Akadémia-lakótelepen: egy debreceni esettanulmány. – In: Az "alföldi út" kérdőjelei (szerk. Tímár J.). MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály, Békéscsaba, pp. 304-311.
 
Süli-Zakar I. 1995: Vámospércs földrajza. – In: Vámospércs története (szerk. Gazdag I.). Vámospércs, pp. 293-305.
 
Süli-Zakar I. 1995: Milleker Rezső (1887. április 17. - 1945. május 8.). – Debreceni Szemle, III. évf. 2. pp. 270-287.
 
Süli-Zakar, I. 1995: The Positiv Impact of Rural Tourism on the Regional Development  of East-Hungary. –  In: Joint ECA-ECE Symposium on Rural Tourism. Galilee, Israel, pp. 26 –37.
 
Süli-Zakar, I. 1995: Alternative Future Prospects for Eastern-Hungary Based on the Present Problems Related to Border Proximity (A határmentiségből adódó jövő-alternatívák a kelet-magyarországi régióban). – In: Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. DATE Állattenyésztési Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely, pp. 75-76.
 
Süli-Zakar, I. 1995: Társadalomföldrajz vagy gazdaságföldrajz: gondolatok a paradigmaváltás küszöbén. – A földrajz tanítása. III. évf. 3. pp 3-7.
 
Süli-Zakar, I. 1995: The Role of Small Agrarian Enterpreneurs in the Sustainability of Hungarian Rural Systems. – Program & Abstracts, The Tsukuba International Conference  on   the  Sustainability of Rural Systems, Tsukuba, Japán, pp.  63-65.
 
Süli-Zakar I. 1995: Milleker Rezső professzor élete és debreceni munkássága. – Közlemények a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. No. 200. Debrecen, pp.1-48.
 
Süli-Zakar I. 1995: Terület és településfejlesztő geográfus szakirány tantárgyi tematikája. –  KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, 57 p.
 
Süli-Zakar I. 1995: Kistérségek és területfejlesztés. – In: Kistérségeknek kistérségekről (szerk. Csefkó F.). Dunaholding City Menedzser Kft. Budapest, pp. 16-23.
 
Süli-Zakar I. 1995: Egy történelmi folyamat társadalom-földrajzi aspektusai (Kelet-Magyarország társadalmi-gazdasági leszakadása). – In: Hatalom és Társadalom a XX. századi magyar történelemben (szerk. Valuch T.). 1956-os Intézet, Osiris Kiadó, Budapest, pp. 523-532.
 
Süli-Zakar, I. - Corrigan, J. - Béres, Cs. 1995: Cross-Border Co-operation in a Europe of Frontiers. – Regional Contact, Journal for regional information and the exhange of experience and ideas in the field of European Regionalism IX, No.10, Copenhagen-Maribor, Denmark-Slovenia, pp. 115-119.
 
Süli-Zakar I. 1995: Létavértes várossá nyilvánításának terület- és település-fejlesztési alapjai. – Létavértes nagyközség Önkormányzata. Létavértes, 70 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 1994: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából I. – KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, 213 p.
 
Süli-Zakar, I. 1994: A Socio-Geographical Study of Agricultural Enterprises in Villages of Eastern Hungary. –  Acta Geographica Debrecina, Tomus XXX - XXXI. KLTE, Debrecen, pp. 133-154.
 
Süli-Zakar I. 1994: Mező- és erdőgazdaság. – In: Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza (szerk. Perczel Gy. - Tóth J.), Egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest, pp. 230-273.
 
Süli-Zakar I. 1994: Kistérségi szövetségek kialakulásának és működésének tapasztalatai Hajdú-Bihar megyében. – In: Tér és közigazgatás (szerk. Csefkó F.). MTA RKK – Magyar Közigazgatási Intézet, Pécs, pp.147-161.
 
Süli-Zakar I. 1994: Az infrastrukturális ellátottság szintje Abaújban. –  Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv (szerk. Simon I. - Boros L.). Földrajzi Tanulmányok dr. Frisnyák Sándor hatvanadik születésnapja tiszteletére, Miskolc-Nyíregyháza, pp. 105-137.
 
Süli-Zakar I. 1994: Regionalizmus és régió. – In: A középszintű közigazgatás reformja Magyarországon 2. kötet – A térszerkezet-régió-vonzáskörzet-kistérség (szerk. Mátrai M. - Tóth J.). Székesfehérvár-Pécs, pp.14-24.
 
Süli-Zakar, I. 1994: The Problems of Cross-border Co-operation in  the   Hungarian- Romanian  Border Region. –  Regionalism and the Europe of the Future-Experiences, Challenges and Possibilities. Copenhagen, Christiansborg Palace, Denmark, pp. 33-44.
 
Corrigan, J. - Süli-Zakar, I. - Béres, Cs. 1994: Institutional Structures of Cross-Border Co-operation in a Europe of Frontiers. – Regionalism and the Europe of the Future -Experiences, Challenges and Possibilities. Copenhagen, Christiansborg Palace, Denmark, pp. 21 – 32.
 
Süli-Zakar I. 1994: A lakóhellyel való azonosulás egy debreceni lakótelepen. – Társadalomkutatás, 3. pp. 74-80.
 
Süli-Zakar I. - Béres Cs. 1994: A Ligetaljai Településszövetség fejlesztési stratégiájának alapjai (A dél-nyírség fejlesztésének szociológiai és társadalom-földrajzi problémái). – Területfejlesztés 3. Hajdú-Bihar megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, 195 p.
 
Süli-Zakar I. - Pfeil E. 1994: Kistérségi szövetségek kialakulásának és működtetésének tapasztalatai. – Comitatus Önkormányzati Szemle IV. évf. 8-9. pp. 46-59.
 
Fehér A. - Kurucz Gy. - Süli-Zakar I. 1994: Ember-táj-mezőgazdaság a Tisza-tó környékén (szerk. Fehér A.). Kompolt, 282 p.
 
Süli-Zakar I. 1994: Debrecen, a regionális központ. –  In: Debrecen Megyei Jogú Város makroregionális szerepköre. MTA Regionális Kutatások Központja Pécs-Debrecen, pp. 171-203.
 
Süli-Zakar I. 1994: Az örökség, azaz Debrecen társadalmi-gazdasági helyzetének és regionális szerepkörének változása az önkormányzatiság kiépítéséig. – In: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1990-1994. évi tevékenysége. MTA Regionális Kutatások Központja, Debrecen, pp.13-38.
 
Süli-Zakar I. 1994: Debrecen regionális központ területi kapcsolatrendszere. – In: Debrecen fejlesztési elképzelései. MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Csoportja, Debrecen, pp. 9-20.
 
Süli-Zakar I. 1994: Debrecen városi szerepkörének fejlesztése. – In: Debrecen fejlesztési elképzelései. MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Csoportja, Debrecen, pp. 21-26.
 
Süli-Zakar I. 1994: Az együttműködés jövőbeni útjai a Debreceni Agglomeráció településeivel és a bolygóvárosi - kisvárosi településgyűrűvel. – In: Debrecen fejlesztési elképzelései. MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Csoportja, Debrecen, pp. 219-226.
 
Süli-Zakar I. 1994: Kelet-Magyarország társadalmi - gazdasági leszakadásának megállítása: óhajok és realitások. – In: Magyarország a XXI. század küszöbén. MTA Jövőkutatási Bizottsága, Budapest, pp. 664-678.
 
Süli-Zakar I. 1994: Hajdú-Bihar megye kistérségei. – Falu Város Régió, I. évf. 8. pp. 41-44.
 
Süli-Zakar I. 1994: Debrecen vonzása továbbra is nagyon intenzív (Kutatási eredmények a cívisváros és környékének múltjáról, fejlődési jövőjéről). – Hajdú-Bihari Napló, 1994. december 28.
 
Süli-Zakar I. 1994: Kisvállalkozók és kisvállalkozások az Alföld átalakuló mezőgazdaságában. – In: A vállalkozás-élénkítés agroökonómiai, szociológiai és szociálgeográfiai problémái hátrányos helyzetű alföldi térségekben). KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, pp. 17-37.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 1994: Debrecen Megyei Jogú Város makroregionális szerepköre. – MTA Regionális Kutatások Központja Pécs-Debrecen, 203 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 1994: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1990-1994. évi tevékenysége. – MTA Regionális Kutatások Központja Debrecen, 313 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 1994: Debrecen fejlesztési elképzelései. –  MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Csoportja, Debrecen, 236 p.
 
Süli-Zakar I. (szerk.) 1994: A vállalkozás-élénkítés agroökonómiai, szociológiai és szociálgeográfiai problémái hátrányos helyzetű alföldi térségekben. – KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, 119 p.
 
Süli-Zakar I. 1993: Tájékoztató Hajdú-Bihar Megye helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. MTA RKK Debreceni Csoport. 84 p.
 
Süli-Zakar I. 1993: Javaslat Hajdú-Bihar Megye felzárkóztatására, és egyes térségei hátrányainak csökkentésére. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. MTA RKK Debreceni Csoport. 17 p.
 
Süli-Zakar I. 1993: A munkanélküliség és az új agrárvállalkozások társadalomföldrajzi vizsgálata a Borsodi Iparvidék falvaiban. – Borsodi Földrajzi Évkönyv IX. (szerk. Simon I.). Miskolc, pp. 25-32.
 
Süli-Zakar, I. 1993: Socio-Economic Effects of the New Agricultural Enterprises in Changing Hungary. – Association of American Geographers 89th Annual Meeting Atlanta, Georgia, USA, pp. 231-242.
 
Süli-Zakar I. - Béres Cs. 1993: Hajdú-Bihar megye. A térbeli társadalmi-gazdasági fejlődés lehetőségei és problémái. – Területfejlesztés 2. kötet, Debrecen, 282 p.       
 
Süli-Zakar I. 1993: Kelet-Magyarország: permanens válságterület. – Juss Társadalomismereti és Kulturális Szemle, V. évf. 4. pp. 40-48. 
 
Süli-Zakar I. - Pfeil E. 1993: Hajdú-Bihar megyei tapasztalatok a kistérségi szövetségek és társulások létrejöttéről. – Comitatus Önkormányzati szemle, III. évf., 10. pp. 39-47.
 
Süli-Zakar I. 1993: Vállalkozók és családi vállalkozások Kelet-Magyarország átalakuló mezőgazdaságában. – In: Kiút a válságból. II. Falukonferencia (szerk. Kovács T.). MTA RKK, Pécs, pp. 118-122.
 
Süli-Zakar I. 1993: Az új falusi agrárvállalkozások szociálgeográfiai hatásai elmaradott kelet-magyarországi térségekben. – In: Az elmaradott agrár-térségek gazdasági problémái (szerk. Fehér A.). Kompolt, pp. 56-75.
 
Süli-Zakar I. 1993: A kelet-magyarországi megyék közös területfejlesztési feladatai. – In: Európába megy-e a megye? Előadások és hozzászólások a harkányi konferencián. Baranya Megyei Közgyűlés, Pécs, pp. 186-188.
 
Süli-Zakar I. 1992: Határmenti falusi térségek társadalomföldrajzi problémái ÉK-Magyarországon. –  Acta Geographica Debrecen 1989-1990. Tomus XXVIII.-XXIX. Debrecen, pp. 231-245.
 
Süli-Zakar I. 1992: A mezőgazdasági kisvállalkozások szociálgeográfiai hatásai Kelet-Magyarországon I.-II. – Comitatus, Önkormányzati Szemle, II. évf. 4-5. pp. 35-38.; pp. 19-23.
 
Süli-Zakar, I. 1992: A Study of State Borders as Factors Blocking Socio-Economic Progress in North-Eastern Hungary. – Geographical Review (Földrajzi Közlemények), CXVI. (XL.) Vol. International Edition, pp. 53-64.
 
Süli-Zakar I. 1992: Kelet-Magyarország társadalmi-gazdasági leszakadása. – In: Regionális politikák és fejlesztési stratégiák az Alpok-Adria térségében, XXXIV. Georgikon Napok (szerk. Ligetvári F-né.). Keszthely, pp. 97-110.
 
Süli-Zakar, I. 1992: The Role of Small Family Enterprises in the Changing Hungarian Rural Region. – IGU Commission on Changing Rural Systems. International Geographical Congress. August 4-6., Manhattan, Kansas State University, USA, pp. 48-59.
 
Süli-Zakar I. 1992: Az államhatár társadalmi-gazdasági fejlődést akadályozó hatásának vizsgálata ÉK-Magyarország határ menti területein. –  Földrajzi Közlemények CXVI. (XL.) évf. 1-2. pp. 45-56.
 
Süli-Zakar I. 1992: Törekvések a "Tájvédő és területfejlesztő szakgeográfus" képzés beindítása a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. – In: A regionális tudományok integrálása a felsőoktatásba (szerk. Lados M. - Kocsis Zs.). MTA RKK, Győr, pp. 85-87.
 
Süli-Zakar I. 1992: Falusi agrárvállakozások szociálgeográfiai vizsgálata Kelet-Magyarországon. – Társadalomkutatás, 1. pp. 5-20.
 
Süli-Zakar, I. 1992: Studiul sociogeografic al regiunilor slab dezvoltate asezate in aria frontierei maghiaro-romane. – Analele Universitatii din Oradea, Fascicola Geografie Oradea, Romania. pp. 95-114.
 
Süli-Zakar I. 1992: Határmenti városok központi szerepkörének restaurálása: óhajok és a realitás (Wiederherstellung der zentralen Rolle der grenznahen Stadte: Wünsche und Realitaten). – In: A határmenti együttműködés és az oktatás – Grenzüberschreitende zusammenarbeit und bildung (szerk. Forray R. K. - Pribersky, A.). Oktatáskutató Intézet. Budapest, pp. 126-131.
 
Süli-Zakar I. 1992: Bodrogköz: az átalakított kistáj. – In: Alföld Kutatási Program V. kötet. Az Alföld területhasznosítása (szerk. Baukó T.). MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét, pp. 119-135.
 
Süli-Zakar I. 1992: Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város helyzetéről, s javas-lat a további feladatokra. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 47 p.
 
Süli-Zakar I. 1992: Tájékoztató a Ligetaljai (Dél-Nyírségi) Településegyüttes helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 17 p.
 
Süli-Zakar I. 1992: Tájékoztató a Hajdúvárosok helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 21 p.
 
Süli-Zakar I. 1992: Tájékoztató az Erdőspuszták Településegyüttesének helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 20 p.
 
Süli-Zakar I. 1992: Tájékoztató a Tiszamenti Településegyüttes helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormány-látogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 21 p.
 
Süli-Zakar I. 1992: Tájékoztató a Debreceni Agglomerációs Övezet településeinek helyzetéről, s javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 20 p.
 
Süli-Zakar I. 1992: Tájékoztató a Bihari Térség hátrányos helyzetéről, s fel-zárkóztatásának lehetőségeiről. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 41 p.
 
Süli-Zakar I. 1992: Tájékoztató Hajdúhadház és Téglás települések helyzetéről, s javaslata szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 19 p.
 
Süli-Zakar I. 1992: Tájékoztató a Püspökladányi Településegyüttes helyzetéről, és javaslatok a szükséges intézkedésekre. – Hajdú-Bihar Megyei Kormánylátogatás számára készített tanulmány. Kézirat, MTA RKK Debreceni Csoport. 25 p.
 
Süli-Zakar I. 1991: A "rozsdaövezet" árnyékában. – Élet és Tudomány, XLVI. évf. 12. pp. 364-366.
 
Süli-Zakar I. - Béres Cs. 1991: Abaúj: Egy hátrányos helyzetű térség fejlesztésének társadalom földrajzi és szociológiai problémái. – Encsi Polgármesteri Hivatal, KLTE, Encs-Debrecen, 236 p.            
 
Süli-Zakar I. 1991: Perifériahelyzetű ország perifériáján (Újságcikk). – Hajdú-Bihari Napló, XLVIII. évf. 107., május 9.
 
Süli-Zakar I. - Béres Cs. 1991: Debrecen és Hajdú-Bihar megye. A regionális fejlődés feltételei és lehetőségei (Debrecen et Département Hajdú-Bihar, Les conditions et les  possibilités de l'essor  régional). – Debrecen Megyei Jogú Városi Polgármesteri Hivatal, Debrecen, 70. p.            
 
Süli-Zakar I. 1991: Mélyülő szakadék két országrész között. – Juss Társadalom-elméleti és kulturális szemle, IV. évf. 2. pp. 36-38.
 
Süli-Zakar I. 1991: Az Alföld periférikus területei. – In: Tisza klub füzetei 1. Az Alföld jelene és jövője (szerk. Rakonczai J.). Békéscsaba, pp. 36-38.
 
Süli-Zakar I. 1991: A Baltikum és az etnikai bomba. – Termés (A Hajdú-Bihari Napló melléklete), XLVIII. évf. 223., szeptember 21.
 
Süli-Zakar, I. 1991: A Socio-Geographic Study of the Rural Regions Left Without Urban Centers in North-Eastern Hungary After the Treaty of Versailles. – Paper presented at the International Conference on Harmony and Conflict in Rural and Ex-Urban Space, Jerusalem. Debrecen, 24. p.
 
Süli-Zakar I. 1991: Jugoszlávia  Európa  Libanonjává  válhat. (Népek, kisebbségek, kultúrák, hitek, vallások egymás mellett és egymás ellen). – Termés. A Hajdú-Bihari Napló melléklete. XLVIII. évf. 235., október 5.
 
Süli-Zakar I. 1991: Hetven év után válaszút előtt a csehek és a szlovákok (I.-II.). – Termés (A Hajdú-Bihari Napló melléklete). XLVIII. évfolyam, 247, 252. szám. 1991. október 19. és 26.
 
Süli-Zakar, I. 1991: A Socio-Geographic Study of the Rural Regions Left Without Urban Centers in North-Eastern Hungary After the Treaty of Versailles. – IGU Commission on Changing Rural Systems International Conference on  Harmony  and  Conflict  in Rural and Ex-Urban Space. Jerusalem, Israel. pp. 55-56.
 
Süli-Zakar I. 1991: Városi központok nélkül maradt falusi térségek társadalom-földrajzi viszonyai Északkelet-Magyarországon. – In: Válság és kiút. Falu-konferencia előadásai (szerk. Kovács T.). MTA RKK, Pécs, pp. 117-122.
 
Süli-Zakar I. 1990: Népességföldrajzi változások Erdélyben Trianon után. – Erdélyi Tükör, II. évf. 2. pp. 17-20.
 
Süli-Zakar I. 1990: A Rickl-ház történelmi dokumentumai (Historische Dokumente des Rickl-hauses; Historical Dokuments of the RicklHouse). – SZÜV LICIUM, Alföldi Nyomda, Debrecen, 192 p.
 
Süli-Zakar I. 1990: Debrecen. – In: A nagyvárosok helye az önkormányzati rendszerben: Kutatási zárójelentés, MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs-Győr, pp. 49-55.
 
Süli-Zakar, I. 1990: Socio-ecenomic  Problems  of  the Rural Settlements of the NE Border  Region  in Hungary. – International Conference on Rural Areas and Socio-economic Development. IGU Commission on Changing Rural Systems, Ljubljana. Slovenia, pp. 10-21.
 
Süli-Zakar, I. 1990: Landutzungsveranderungen in Bodrogköz (NO-Ungarn). –  Acta Geographica Debrecina 1987-1988. Tomus XXVI-XXVII. Debrecen, pp. 101-112.
 
Béres Cs. - Süli-Zakar I. 1990: Bihar: Térbeli hátrányok – Társadalmi problémák. – Területfejlesztés 1. Hajdú-Bihar megyei Tanács, Debrecen-Berettyóújfalu, 159 p.
 
Süli-Zakar I. 1990: Nagyfalu-kisváros (Társadalomföldrajzi tanulmány Komádiról). – In: Tér - Idő - Társadalom. Huszonegy tanulmány Enyedi Györgynek (szerk. Tóth J.). MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp. 435-455.
 
Süli-Zakar, I. 1989: Agglomerationsprozesse und  Ihre  Fragezeichen  in dem Borsoder Industriegebit  (NO-Ungarn). – Acta Geographica Debrecenia 1985 - 86. Tomus XXIV-XXV. Debrecen, pp. 199-211.
 
Süli-Zakar I. 1989: A Rickl-ház (A Lábasház történelmi dokumentumai). –  Das Rickl Haus (Historische Dokumente "des Hauses mit Torbögen"). Alföldi Nyomda, Debrecen, 76 p. 
 
Süli-Zakar I. 1989: A történelmi Erdély népességföldrajzi vázlata. – Erdélyi Tükör, I. évf. 3. pp. 14-15.
 
Süli-Zakar I. 1989: A  Hortobágy  mezőgazdasági  földhasznosítási  térképe  (Land Use Map of  Hortobágy) A: 1880. B: 1980. (Térképek). – In: Magyarország Nemzeti Atlasza, Kartográfiai Vállalat. Budapest, 201 p.
 
Süli-Zakar, I. - Vajtekunasz, Sz. 1988: Nyekatorije zakonomernosztyi szovremennovo razvityija szelszkih poszelenyij (na primére Litovszkoj SzSzR i Vengerszkoj NR). – Geografia 24., Vilnius, Lithuania. pp. 16 - 27.
 
Süli-Zakar I. 1988: Az agglomerációs fejlődés iránya és sajátosságai a Borsodi Iparvidéken. – Területi Kutatások 8. MTA FKI. Budapest, pp. 15-27.
 
Süli-Zakar I. 1988: Dunántúli-középhegység. – In: Magyarország földrajza (szerk. Frisnyák S.). Tanárképzőfőiskolai Tankönyvek. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 222-243. 
 
Süli-Zakar I. 1988: Határmenti területek társadalomföldrajzi viszonyai Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén. – In: A sajátos helyzetű térségek terület- és településfejlesztési problémái. MTA RKK és a Ts-2/2 Program Iroda kiadványa (szerk. Erdősi F. - Tóth J.). Budapest, pp. 72-79.
 
Süli-Zakar I. 1987: Borsod-Abaúj-Zemplén megye kistelepüléseinek társadalom-földrajzi viszonyai. – Borsodi Szemle, XXXIII. évf. 1. pp. 41-50.         
 
Süli-Zakar, I. 1987: The Changing Role of Small Towns in a Region Undergoing Transformation (Tokaj-Hegyalja, NE Hungary). – Paper to the Second Dutch-Hungarian Seminar:"Role of Small Towns in Regional Development". Kecskemét, 17. p. 
 
Süli-Zakar I. 1987: Megyehatár menti elmaradott térségek terület- és település-fejlesztési feladatai az Alföld ÉK-i részén. – 2. Alföld-ankét. Tudományos konferencia. Békéscsaba, pp. 34-52.
 
Süli-Zakar I. 1987: A városfejlődés sajátosságai Tokaj-Hegyalján. – Borsodi Szemle, XXIII. évf. 3. pp. 50-57.
 
Süli-Zakar, I. 1986: Vazsnyejsie voproszü razvityija provincialnüh aglomeracij v Vengrii. – In: Problemü razvityija rasszelenyija v uszlovijah intenszivnovo proizvodsztva. Teziszü dokladov konferencii. Vilnius, Lithuania, pp. 78-79. 
 
Süli-Zakar I. 1985: A termelőszövetkezeti melléktevékenység, mint népességmegtartó tényező Karcsán. – A falu. I. évf. 1. pp. 75-84.
 
Süli-Zakar I. 1985: Az agglomerálódás népességföldrajzi vonatkozásai a borsodi iparvidéken. – Borsodi Földrajzi Évkönyv, Miskolc, pp. 47-66.
 
Süli-Zakar, I. 1985: Elargissement des activites des cooperatives agricoles et leur influence sur la societe rurale. – In: Le changement social dans les campagnes. Espace rural №10-Actes de Xe colleque franco-hongrois de géographie. Montpellier, France, pp. 217-239.
 
Süli-Zakar I. 1984: A bodrogközi falvak népességmegtartó képességéről. – Alföldi Tanulmányok. VIII. kötet, Békéscsaba, pp. 165-186.
 
Süli-Zakar, I. 1984: Geographical Examination of the Demographic and Social Transformation of Villages in the Zemplén (Tokaj) Mountains. – In: Geographical Essays in Hungary. Contribution to the Internacional Geographical Congress, Paris - Alpes. IGU Hungarian National Committes, Budapest, 1984. pp. 151-163.
 
Süli-Zakar, I. 1984: Élargissement de l'activité des coopératives agricoles et son influence sur la société rurale. – KLTE Gazdasági- és Regionálisföldrajzi Tanszék. Debrecen, 40 p.
 
Süli-Zakar I. 1984: A bodrogközi népesség foglalkoztatottsági problémái. – In: Az Alföld gazdaságföldrajzi kutatásának eredményei és további feladatai. IV. Népesség és település. Békéscsaba, 1984. pp. 67-84.
 
Süli-Zakar I. 1984: A falusi szolgáltatások helyzete és az általuk kiváltott térkapcsolatok főbb jellemzői Szolnok megyében. – Tanulmány, Kézirat, MTA RKK Településkutató Csoport, Kecskemét, 32 p.
 
Süli-Zakar I. 1983: A földhasznosítás változásának társadalmi és gazdasági hatása a Bodrogközben. – Borsodi Szemle, XXVIII. évf. 1. pp. 48-56.
 
Süli-Zakar I. 1983: Faluföldrajzi vizsgálatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén. – Kandidátusi értekezés tézisei. KLTE Gazdasági- és Regionális-földrajzi Tanszék. Debrecen, 28. p.
 
Süli-Zakar I. 1983: A bodrogközi falvak jelene és jövője. – Honismeret. XI. évf. 3. pp. 25-27.
 
Süli-Zakar I. 1983: Melléktevékenység egy bodrogközi mezőgazdasági nagyüzemben (Karcsai esettanulmány). – Borsodi Szemle, XXVIII. évf. 2. pp. 30-40.
 
Süli-Zakar, I. 1982: The Impact of Modern Viniculture on Rural Transformation: The Case of Hungary. – In: The Effect of Modern Agriculture on Rural Development (eds. Enyedi, Gy. - Völgyes, I.). Pergamon Press. New York, pp. 175-197.
 
Süli-Zakar I. 1982: A zempléni falvak sorsa. – Napjaink, XXI. évf. 8. pp. 7-8.
 
Süli-Zakar, I. 1982: The Economic and Social Importance of Non-Agricultural Activities in a Village in Bodrogköz: a Case-Study of the Village Karcsa. – International Conference on Developing the Rural Settlements in Europe, Balatonfüred, pp. 22-31.
 
Süli-Zakar I. 1982: Az életkörülmények földrajzi vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén. – Acta Geographica Debrecina 1981. Tomus XX. Debrecen, pp. 115-148.
 
Süli-Zakar I. 1982: Faluföldrajzi vizsgálatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti  részén. – Kandidátusi disszertáció. Kézirat. KLTE Gazdasági- és Regionális-földrajzi Tanszék. Debrecen, 169 p.
 
Süli-Zakar I. 1982: A szőlőtermelés és borgazdálkodás gazdasági-társadalmi hatásainak földrajzi vizsgálata Tokaj-Hegyalján. – Borsodi Földrajzi Évkönyv. Miskolc, pp. 102-128.
 
Süli-Zakar I. 1981: Demográfiai változások Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén 1970-1980 között. – Borsodi Szemle XXVI. évf. 2. pp. 57-65.
 
Süli-Zakar I. 1981: Rural Social Changes in Hungary: A Case-study of Hegyköz. – Abstracts of the Papers to Be Presented at the Symposium Rural Development: Theory and Practice. Fresno, California, USA. pp. 101-102.
 
Süli-Zakar I. 1981: Irodalmazási és kéziratszerkesztési alapismeretek földrajzszakos hallgatók részére. – KLTE Debrecen Gazdaságföldrajzi Tanszék, 35 p.  
 
Süli-Zakar I. 1981: Az ingázás hatása a hegyközi falvak társadalmi átalakulására (Ingavándor-forgalom a Hegyközben – földrajzi esettanulmány). –  Acta Geographica Debrecina 1979-1980. Tomus XVIII-XIX. Debrecen, pp. 113-140.
 
Süli-Zakar I. 1980: A Hegyköz népmozgalma. – Területi Kutatások 3. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest, pp. 59-70.
 
Süli-Zakar I. 1980: Tokaj-Hegyalja és környékének népmozgalma 1787-1970. között. – Borsodi Levéltári Évkönyv III. Miskolc, pp. 35-76.
 
Süli-Zakar I. 1980: A Hegyköz faluföldrajzi vizsgálata (Rural Geographical Investigation in the Region Hegyköz). – Studia Geographica 3. KLTE.  Debrecen, 130 p.
 
Süli-Zakar, I. 1979: Effects of Modern Viniculture on Rural Transformation, an Example the  Tokaj-Hegyalje (Tokaj-Piedmont) Region. – In: Impact of Modern Agriculture on Rural Development. IGU Commission of Rural Development. Szeged, pp. 112-117.
 
Süli-Zakar I. 1979: A nyírségi falvak átalakulása (Vaja példáján). – In: Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv II. kötet (szerk. Frisnyák S.). Nyíregyháza, pp. 150-158.
 
Süli-Zakar, I. 1979: Modern Viniculture and Rural Transformation in the Tokaj-Hegyalja Region. – KLTE, Debrecen, 22 p.
 
Süli-Zakar I. 1979: Kazincbarcika ipara. – In: Kazincbarcika földrajza (szerk. Frisnyák S.). Kazincbarcika, pp. 163-272.
 
Süli-Zakar I. 1978: A lakásállomány és a lakások felszereltsége Szabolcs-Szatmár megyében. – Szabolcs-Szatmári Szemle, XIII. évf. 1. pp. 42-62.
 
Süli-Zakar I. 1978: Geoökológiai tanszék Tarcalon. – Földrajzi Közlemények, XXVI. (CII.) évf. 2. pp. 192.
 
Süli-Zakar I. 1978: Földhasznosítási térképezés Bodrogkeresztúr térségében. – Földrajzi Közlemények, XXVI. (CII.) évf. 3. pp. 280-296.
 
Süli-Zakar I. 1977: Dunántúli-Középhegység. – In: Magyarország földrajza (szerk. Frisnyák S.). Főiskolai tankönyv, Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 203-221.
 
Süli-Zakar I. 1977: Szabolcs-Szatmár megye népességföldrajzi vázlata. – Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 7. Nyíregyháza, pp. 5-28.
 
Süli-Zakar I. 1977: A tanárjelöltek felkészítése a földrajzi ismeretterjesztő munkára. – Módszertani Műhely, Budapest, pp. 24-27.
 
Süli-Zakar I. 1976: Adatok Szabolcs-Szatmár megye népességföldrajzához. – Szabolcs-Szatmári Szemle, XI. évf. 1. pp. 49-61.
 
Süli-Zakar I. 1976: Bővítsük földrajzi diatárunkat. – Földrajztanítás. XIX. évf. 4. pp. 116-119.
 
Süli-Zakar I. 1975: Tanyák, falvak, városok. Szabolcs-Szatmár megye településföldrajzi vázlata. – In: Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv (szerk. Frisnyák S.). Nyíregyháza, pp. 93-104.
 
Süli-Zakar, I. 1974: Economic Geographical Investigations of the Crude Oil Processing Processing Industry in Hungary. – Acta Geographica Debrecina 1973. Tom. XII. Debrecen, pp. 149-164.
 
Süli-Zakar I. 1974: Szabolcs-Szatmár településföldrajzi vázlata. – Szabolcs-Szatmári Szemle, IX. évf. 2. pp. 87-103.
 
Süli-Zakar I. 1974: A hajdúszoboszlói földgáztermelés gazdaságföldrajzi jelen-tősége. – Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 6. Nyíregyháza, pp. 89-98.
 
Süli-Zakar I. 1974: Magyarország kőolajfeldolgozó ipara. – Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 6. Nyiregyháza, pp. 75-87.
 
Süli-Zakar I. 1973: Kőolaj- és földgáztermelés Magyarországon. – Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tom. 5. Nyíregyháza, pp. 81-97.
 
Süli-Zakar I. 1972: A Föld és Magyarország energiagazdálkodásának legfontosabb jellegzetességei. – Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 4, Nyiregyháza, pp. 391-404.
 
Süli-Zakar I. 1972: A magyar szénhidrogénipar földrajza. – Egyetemi doktori disszertáció. Kézirat, Nyíregyháza, 259 p.
 
Süli-Zakar I. 1972: Földrajzi fényképezés. – Főiskolai jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 88 p.