Dr. Teperics Károly, PhD

egyetemi adjunktus
 
 
Születési hely, idő:
Letenye, 1963.
 
Tanulmányok:
1996-1999. DE TTK, földrajz-földtudomány doktori program, levelezős PhD-képzés
1997. TEMPUS ösztöndíj Pädagogische Hochschule, Freiburg (Németország) 
1982-1987. KLTE TTK, történelem-földrajz szak – okleveles középiskolai tanár
1977-1981. Dr. Mező Ferenc Gimnázium, Nagykanizsa – érettségi
 
Tudományos fokozat:
2002. PhD-fokozat
 
Munkahelyek:
2002- DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi adjunktus
2002- DE Pedagógiai Főiskolai Kar, óraadó
1996-1999. KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, doktori ösztöndíjas
1993-2002. KLTE (2000-től Debreceni Egyetem) Földrajzi Intézet, egyetemi tanársegéd
1989-1999. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Debrecen, történelem és földrajz tanár
1987-1989. Debrecen-Bánk Általános Iskola, történelem és földrajz tanár
 
Tudományos, közéleti tevékenység:
·        MTA köztestületi tag
·          Magyar Földrajzi Társaság (2009- a Debreceni Osztály elnöke)
·        Regional Studies Association (London) tagja (1999- )
·        Jean Monnet Network, oktató-kutató
·        « Eurolimes » szerkesztőbizottsági tag
·        « Föld és ember » szerkesztőbizottsági tag
·        Közoktatási vizsgáztató és szakértő
·        Vezetőtanári szaktanácsadó
 
Kutatási terület:
·        humánerőforrás-fejlesztés,
·        az Európai Unió szervezeti problémái, reformfolyamata,
·        oktatás és területfejlesztés kapcsolata,
·        szakmódszertan
 
Nyelvismeret:
·        német – középfokú „C”-típusú állami nyelvvizsga
·        latin – alapfokú nyelvvizsga
·        orosz – szövegértés
 
Egyéb ismeretek:
·        számítástechnikai ismeretek: Word, Excel, Internet, MapInfo, ArcView
·        „B” típusú jogosítvány
 
Publikációk
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 
1.         Teperics K. 2011: Korszerű társadalom-földrajzi ismertetek a földrajzoktatásban. – Földrajzi Közlemények, 2. pp. 147-156.
 
2.         Teperics K. 2010: Az emberi erőforrások és az oktatás szerepe az átalakuló világgazdaságban. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai II. (szerk. Süli-Zakar I.). Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest. pp. 409-435.
 
3.         Teperics K. 2010: A Partium régió történelmi gyökerei. – In: Régió és oktatás: a Partium esete (szerk. Kozma T. - Ceglédi T.). CHERD-Hungary, Debrecen. pp. 191-172.
 
4.         Teperics K. 2010: Földrajzoktatásunk aktuális problémái. – In: Interdiszciplinaritás a természet társadalomtudományokban, Tiszteletkötet Szabó József geográfus professzor 70. születésnapjára (szerk. Lóki J.). DE Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Debrecen. pp. 321-329.
 
5.         Teperics K. 2009: A debreceni oktatás területi kapcsolatainak történelmi előzményei. – Föld és Ember, 1-2. pp. 61-83.
 
6.         Baros Z. - Németh S. - Teperics K. 2009: Az internet szerepe a megújuló energiaforrások oktatásában. – In: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés (szerk. Dr. Pajtókné dr. Tar I. - Tóth A.). EKF Földrajz Tanszék, Eger. pp. 347-357.
 
7.         Rózsa, P. - Teperics, K. 2008: Active scepticism and passive enthusiasm? Attitudes to European Union as it is indicated by accession referendums. – In: Neighbours and Partners: On the two sides of the Border (ed. Süli-Zakar, I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 235-243.
 
8.         Teperics K. 2008: Dél-Alföldi Régió jellemzése: Történelmi, természeti, térszerkezeti környezet és adottságok (pp. 80-176.); Humán erőforrások; társadalmi és közszolgálati szféra (pp. 178-308.); A Dél-alföldi régió gazdasága (pp. 364-402.). – In: Dél-Alföldi Régió (szerk. Csiszér Z.). Csiszér Kiadó, Budapest.
 
9.         Rózsa P. - Teperics K. 2008: Választói attitűdök az Európai Unióhoz kapcsolódó népszavazásokon. – In: Geographia generalis et specialis (szerk. Szabó J. - Demeter G.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 333-341.
 
10.     Rózsa, P. - Teperics, K. 2008: Attitudes related to European Union referendum in the Member States. – Analele Universitătii din Oradea, Seria Geografie, XVIII. pp. 109-116.
 
11.     Teperics K. 2007: Educational co-operations along the Hungarian-Romanian-Ukrainian border. – Eurolimes, Volume 4, pp. 37-49.
 
12.     Teperics K. 2007: Az Európai Unióra vonatkozó tartalmak megjelenése a földrajz tanterveiben. – In: Tanár Úrnak tisztelettel! (szerk. Süli-Zakar I.) , Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen. pp. 239-245.
 
13.     Teperics K. 2007: A Debreceni Református Kollégium történelmi vonzáskörzete. – In: A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európa keleti perifériáján (szerk. Süli-Zakar I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 165-171.
 
14.   Rózsa P. - Teperics K. 2006: Európai Uniós referendumokhoz kapcsolódó attitűdök a Közösség tagállamaiban. Debreceni Szemle, 1. pp. 27-39.
 
15.   Teperics K. 2006: A debreceni felsőoktatás demográfiai háttere. – In: „Tájak – Régiók – Települések…” Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt (szerk. Süli-Zakar I.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 309-317.
 
16.   Teperics, K. 2006: Schengen Challenging the Educational System for the Hungarian Living Abroad. – In: Challenges and Perspectives in the Regional and Euroregional Issues in the New Europe (eds. Horga, I. - Süli-Zakar, I.). Oradea: Institut for Euroregional Studies, pp. 45-51
 
17.   Teperics, K. 2006: Roots of the joint human resource development in Debrecen and Oradea. – In: Regional Development: in the Romanian-Hungarian Cross-border Space – from National to European Perspective (eds. Horga, I. - Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 149-158.
 
18.   Teperics K. 2006: A Partium régió felsőoktatásának demográfiai háttere. – Régió és oktatás – A „Regionális egyetem” kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete (szerk.: Juhász E.), Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen. pp. 337-345.
 
19.   Süli-Zakar I. - Kozma G. - Ekéné Zamárdi I. - Teperics K. 2006: A kulturális gazdaság jelentősége Debrecenben. – In: A népességföldrajztól a természeti erőforrásokig – Tiszteletkötet Rétvári László 70. születésnapja alkalmából (szerk. Kiss É.), Sopron. pp. 169-189.
 
20.   Süli-Zakar I. - Ekéné Zamárdi I. - Kozma G. - Teperics K. 2006: Debrecen kulturális gazdagsága és gazdasága. – In: Földrajz és turizmus – Tanulmánykötet dr. Hanusz Árpád 60. születésnapjának tiszteletére (szerk. Kókai S.), Nyíregyháza. pp. 313-334.
 
21.   Teperics K. 2005: Debrecen oktatási vonzáskörzete. – In: Kisközségtől az eurórégióig – Prof. Dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye (szerk. Czimre K.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 58-71
 
22.   Süli-Zakar I. - Teperics K. - Ekéné Zamárdi I. - Kozma G. 2005: A kulturális gazdaság szerepe Debrecen versenyképességének fokozásában. – In: A magyar városok kulturális gazdasága (szerk.: Enyedi Gy. - Keresztély K.), MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 179-215
 
23.   Dávid L. - Szíjártó I. - Teperics K. 2005: Az Európai Unió a magyar közoktatásban, különös tekintettel a földrajz tantárgyra. – Oktatási Minisztérium, Budapest. 30 p.
 
24.   Teperics, K. 2004: The effect of Schengen on the mother-tongue studies of the Hungarians living abroad. – In: Cross-border Co-operations – Schengen Challenges (ed. Süli-Zakar, I.), Debrecen. pp. 14-18.
 
25.   Teperics K. - Rózsa P. 2004: Az EU bővítése és a csatlakozni vágyók szándékai a népszavazások tükrében. – Tér és társadalom 4. pp. 135-148.
 
26.   Czimre, K. - Teperics, K. - Süli-Zakar, I. 2004: Security Issues in the Carpathian Euroregion – the Media Perspective. – In: International and European Security versus the Explosion of Global Media (eds. Riberio, T.. - de La Brosse, R. - Horga, I.), Bruxelles. pp. 62-77.
 
27.   TEPERICS K. 2004: Külföldi állampolgárok a magyar általános iskolai oktatásban. – In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 24-32.
 
28.   Czimre, K. - Süli-Zakar, I. - Teperics, K. 2003: The Representation of the Carpathian Euroregion in the Media – Image Building Strategies for the Promotion of the Schengen Process. – In: The Contribution of Mass Media to the Enlargement of the European Union (eds. Landuyt, A. - de La Brosse, R. - Horga, I.), Bruxelles. pp. 96-106.
 
29.   Teperics K. 2003: A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön (recenzió). – Debreceni Szemle 3. pp. 445-447.
 
30.   Teperics K. 2003: Határmenti együttműködések Északkelet-Magyarország középfokú oktatásában. – In: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 112-121.
 
31.   Süli-Zakar I. - Teperics K. 2003: Udvarhelyi Kendoff Károly, a szemléltető földrajzoktatás úttörője. – In: Tudomány- és Oktatástörténeti Tanulmányok: Udvarhelyi Kendoff Károly életműve (szerk. Frisnyák S.), Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke, Nyíregyháza. pp. 41-52.
 
32.   Teperics K. 2003: Adalékok az Észak-Alföldi régió iskolarendszeren kívüli szakképzésének vizsgálatához. – In: Társadalomföldrajz-területfejlesztés II. (szerk: Süli-Zakar I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 461-478.
 
33.   Teperics K. 2003: A humánerőforrások szerepe a területfejlesztésben. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai (szerk.: Süli-Zakar I.), Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 393-410.
 
34.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2002: Les effets possibles de l’Espace Schengen sur les coopérations transfrontalières en Europe centrale. Le cas de l’Eurorégion Carpates. – In: Mosella Tome XXVII No.3-4. Université de Metz. Metz. pp. 135-142.
 
35.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2002:  The Possible Effects of the Schengen Space on the Central European Cross-Border Co-operations. – In: Borders and Cross-Border Co-operations in the Central European Transformation Countries (ed. Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó. pp. 22-41.
 
36.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2002: Human Mobility on the Area of the Carpathian Euroregion – Migrating Minorities. – In: Human Mobility in a Borderless World? (ed. Montanari, A.)  Societá Geografica Italiana, Rome. pp. 291-295.
 
37.   Teperics, K. 2002: Factors Behind the Increase in the Number of the Students at the University of Debrecen). – In: Borders and Cross-Border Co-opertions in the Central European Transfformations Countries (ed: Czimre, K.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 184-195.
 
38.   Dávid L. - Szíjártó I. - Teperics K. 2002: A földrajz tantárgy és a társadalomföldrajz tankönyv változó szerepe (kritikai elemzés). – Oktatási Minisztérium, Budapest. 39 p.
 
39.   Kontér M. - Teperics K. 2002: Az Észak-Alföldi régió iskolarendszeren kívüli szakképzésének vizsgálata. – In: Egyetem a tanuló régióért (szerk. Kálmán A.), DE Lifelong Learning Központ, Debrecen. pp. 65-92.
 
40.   Teperics K. 2002: A Hajdú-Bihar megyei diplomások munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata (A Debreceni Egyetem hatása a humánerőforrásokra). – Studia Geographica 10. 165 p.
 
41.   Teperics K. 2002: A Debreceni Egyetem regionális szerepe. – OKI (D5416), Budapest.  84 p.
 
42.   Máth J. - Teperics K. 2002: Északkelet-Magyarország felsőoktatási intézményeinek területi kapcsolatai. – Északkelet-Magyarország 2-3. p. 9.
 
43.   Süli-Zakar I. - Teperics K. 2002: Régióközpontok, egyetemi városok vonzáskörzete és versenyképessége (Különös tekintettel Debrecenre). – DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen. 115 p. kézirat
 
44.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. - Patkós, Cs. 2001: Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion. – In: Role of the Carpathian Euroregion in Confronting Its Minority Agenda (eds. Mitryayeva, S. - Duleba, A.), Uzhgorod. pp. 47-76.
 
45.   Süli-Zakar I. - Teperics K. - Czimre K. 2001: A nemzeti identitás hatása az eurorégiós törekvésekre. – Acta Geografica Debrecina, XXXV. pp. 5-17.
 
46.   Teperics K. 2001: A felsőoktatás vertikális bővítésének lehetősége: az Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés (AIFSz) és szerepe a munkaerőpiacon. – In: Társadalomföldrajz és területfejlesztés az ezredfordulón (szerk: Ekéné dr. Zamárdi I.), Debrecen. pp. 229-237.
 
47.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2001: Human Mobility on the Area of the Carpathian Euroregion: Migrating Minorities. – In: Human Mobility in a Borderless World? (Conference of the International Geographical Union Study Group “Global Change and Human Mobility”) Universita “G. d’Annunzio” Dipartimento di Economia e Storia del Territorio. Loreto Aprutino – Pescara, Italy. p. 164.
 
48.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2001: The Meaning of Transnational Regionalism and Regional Cultural Identity in the Carpathian Euroregion. – In: Regional Transitions: European Regions and the Challenges of Development, Integration and Enlargement (eds. Bibby-Larsen, L. - Hardy, S. - House, F.), RSA. pp. 56-57.
 
49.   Teperics K. 2000: A második esély - a felnőttoktatás lehetőségei a képzési piacon. – In: Geográfus Doktoranduszok V. Konferenciája, Miskolc. pp. 414-421.
 
50.   Teperics K. 2000: Magyarország felsőoktatási intézményeinek részvétele a Kárpátok Eurorégió határmenti együttműködésében. – Határok és Régiók Nemzetközi Konferencia, Szeged.  pp. 215-225.
 
51.   Teperics K. 2000: Határontúli magyarok Északkelet-Magyarország felsőoktatási intézményeiben. – In: Geográfus Doktoranduszok IV. Konferenciája, Szeged. http://phd.ini.hu
 
52.   Teperics, K. 2000: The Development of Human Resources in the Carpathian Euroregion. – In: Carpathian Euroregion: Borders in the Region – cross-border co-operation (eds. Süli-Zakar, I. - Czimre, K.), International Workshop, Debrecen-Oradea-Salonta. pp. 69-77.
 
53.   Süli-Zakar I. - Teperics K. - Czimre K. 2000: A nemzeti identitás hatása az eurorégiós törekvésekre – Esettanulmány: Kárpátok Eurorégió – In: Acta Geographica Debrecina, Debrecen. pp. 249-260.
 
54.   Teperics K. 2000: A rendszerváltás hatása Hajdú-Bihar megye munkaerőpiacára. – In: A földrajz jövője, a jövő földrajzosai (szerk. Süli-Zakar I.), Debreceni Egyetem TTK Földrajzi Tanszékcsoport, Debrecen. pp. 400-409.
 
55.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2000: Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion. – In: Cultural Uniqueness and Regional Economy. CURE 3 - Conference on Outstanding Regions exploring Quality in a Competitive World (ed. Boneschansker, E.), 22-24 November 2000. Leeuwarden (Hollandia). pp. 87-88.
 
56.   Teperics K. 1999: A debreceni felsőoktatás átalakulásának tendenciái. – In: Az Alföld a XXI. század küszöbén (szerk. Baukó T.), Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba. pp. 216-225.
 
57.   Teperics K. 1999: A munkaerő-kereslet Hajdú-Bihar megyében: jelen és a várható tendenciák. – In: A táj változásai a Kárpát-medencében.(szerk. Füleky Gy.), GATE, Gödöllő. pp. 99-104.
 
58.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 1999: Regionalism in Central Europe: The Study of the Carpathian Euroregion from the Aspect of Human Relations. – In: Regional potentials in an Integrating Europe. Regional Studies Association, Bilbao. pp. 139-140.
 
59.   Teperics K. 1998: A KLTE területi kapcsolatai. – In: Geográfus Doktoranduszok II. Országos Konferenciájának kiadványa (szerk. Bottlik Zs. - Farkas Gy. - Telbisz T.), ELTE TTK Földrajzi Tanszékcsoport, Budapest. pp. 1-9.
 
60.   Teperics K. 1998: A humán erőforrások szerepe Hajdú-Bihar megye gazdasági fejlődésében. – In: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái (szerk. Tóth J. - Wilhelm Z.), JPTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs. pp. 250-264.
 
61.   Teperics K. 1998: Egyek (pp. 636-639.), Polgár (pp. 545-551.),  Tiszacsege (,pp. 757-763.), Újszentmargita (pp. 775-778.), Folyás (pp. 643-644.), Görbeháza (pp. 658-660.), Tiszagyulaháza (pp. 765-766.), Újtikos (pp. 779-781.) monografikus jellemzése; Debrecen oktatása, tudományos élete (pp. 145-248.). – In: Hajdú-Bihar megye kézikönyve (szerk. Süli-Zakar I.), Csiszér Bt.-CEBA, Budapest.
 
62.   Teperics K. 1998: Debrecen szerepe Kelet-Magyarország humánerőforrásainak képzésében. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából III. (szerk. Süli-Zakar I.), KLTE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen. pp. 255-281.
 
63.   Teperics K. 1996: Debrecen gimnáziumi oktatásának földrajzi vizsgálata. – In: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. (szerk. Süli-Zakar I.), KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen. pp. 267-279.
 
64.   Teperics K. 1996: A közoktatás és a közművelődés állapota, a humán erőforrások fejlesztésének lehetőségei feladatai az Erdőspusztákon. – In: Az Erdőspuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (szerk. Süli-Zakar I.), MTA RKK, Debrecen. pp. 59-77.
 
65.   Teperics K. 1995: A közoktatás állapota és a humán erőforrások fejlesztésének lehetőségei feladatai a Tiszamentén. – In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai (szerk. Süli-Zakar I.), MTA RKK, Debrecen. pp. 63-89.
 
66.   Balogh B. A. - Teperics K. 1994: A középiskola földrajztanítás módszertana. – KLTE TTK Kari jegyzet, Debrecen. pp. 75-94.
 
67.   Kató I. - Teperics K. 1993: Földrajz előkészítő feladatok az érettségihez és az egyetemi-főiskolai felvételihez. – ART-EAST Kiadó, Nyíregyháza. 163 p.
 
68.   Kató I. - Teperics K. 1990: Földrajz előkészítő feladatok az érettségihez és az egyetemi-főiskolai felvételihez. – Studium Kiadó, Nyíregyháza. 128 p.