Az infrastruktúra alapjai (TGBE0636)

 
1. óra – Az infrastruktúra fogalma, felosztása
Az óra bevezetéseként az infrastruktúra különböző megközelítésű fogalmairól, definícióiról, valamint a tárgykörébe tartozó felosztásairól esik szó. A számos definíció alapján a legelfogadottabb komplex fogalmakra, valamint a területi szempontú megközelítésekre is kitérünk.
2. óra – Az infrastruktúra általános jellemzői, elvei és hatásai
Az infrastrukturális rendszerek általános rendezőelvei, főbb sajátosságai, generális hatásai kerülnek bemutatásra. Emellett az infrastrukturális rendszerek elmúlt évtizedekben tapasztalható nemzetközi változásainak fontosabb szempontjai kerülnek összegzésre.
3. óra – Az infrastrukturális hálózatok kialakulása és főbb jellemzői
Az infrastrukturális hálózatok kialakulásának, szerkezetének jellemzői, területfeltárásban és elérhetőségben megjelenő különbségei. Az abszolút és relatív barrier, valamint pozitív és negatív deviáció fogalmának ismertetése. A hálózati rendszerek típusainak, pozitív és negatív tulajdonságaik áttekintése.
4. óra – Az infrastrukturális hálózatok jellemzésének módszerei
A települések és az infrastrukturális hálózatok területi jellemzőinek áttekintése, a hálózatok tipizálásának lehetőségei. Távolság- és időterek, valamint a hálózatok kiterjedésének ismertetése, ábrázolási módszereinek áttekintése. A gráfelmélet fogalmainak, legfontosabb mérőszámainak ismertetése.
5. óra – Az infrastruktúra értékelése, keresleti- és kínálati oldala
Az infrastrukturális fejlesztések értékelési szempontjainak, az objektív mérések nehézségeinek ismertetése. A közlekedéshálózat keresleti és kínálati oldal elemeinek, a keresletet kiváltó okainak áttekintése, valamint a kereslet és kínálat egymáshoz való viszonyának jellemzése.
6. óra – A közlekedés fejlődésének áttekintése
A közlekedés – azon belül is az áru- és személyszállítás – keresleti és kínálati oldalának alakulása az elmúlt években tapasztalható trendjei, szállítási módonként való megoszlása nemzetközi és hazai összehasonlításban.
7. óra – A közúthálózat szerepe a gazdasági és területi fejlődésben
A közúti közlekedés rendszerjellemzőinek ismertetése. A közúthálózat fejlesztésével javuló elérhetőség gazdasági fejlődésre gyakorolt komplex hatásainak áttekintése a SASI-modell segítségével. Az autópálya-építések ideiglenes és állandó hatásainak ismertetése.
8. óra – A vasúti közlekedés szerepe a gazdasági és területi fejlődésben
A vasúti közlekedés rendszerjellemzőinek áttekintése, a (korábbi) vasútépítések ideiglenes és állandó hatásainak ismertetése. A XIX-XX. századi vasútépítések térszerkezetre gyakorolt befolyásának jellemzése. A vasútmegszüntetések területi fejlődést akadályozó hatásmechanizmusa, a vasút versenyképességének lehetőségei.
9. óra – Az egyéb szállítási módok szerepe a gazdasági és területi fejlődésben
A légi közlekedés rendszerjellemzőinek, feltételeinek, területi fejlődésben játszott potenciális hatásának bemutatása. A légi közlekedés fejlettségét befolyásoló tényezők áttekintése. A vízi közlekedés és a csővezetékes szállítás rendszerjellemzőinek, területi megjelenésének, valamint fejlődésre gyakorolt hatásainak ismertetése.
10. óra – A kombinált szállítás szerepe a gazdasági és területi fejlődésben
A kombinált szállítási módok bemutatása és jellemzése, alkalmazási előnyeinek és nehézségeinek összefoglalása. A konténeres áruszállítás növekvő jelentőségének ismertetése, területi sajátságok áttekintése.
11. óra – A logisztika szerepe a regionális fejlődésben
A logisztika fogalmának, feladatainak, szolgáltatásainak, fő- és mellékfunkcióinak bemutatása. A logisztikai központok típusainak, térségfejlesztésben játszott általános, területi és települési hatásainak ismertetése. A létező és potenciális hazai logisztikai területek áttekintése.
12. óra – Az európai és hazai közlekedéspolitika
A közlekedéspolitika európai szinten történő szabályozásának kérdései, a fontosabb prioritások valamint a transz- és páneurópai hálózatok ismertetése. A közlekedéshálózat fejlesztésének hazai szabályozása, a felhasznált pénzügyi források áttekintése. Az elmúlt években megvalósult és a tervezett fejlesztések ismertetése.
13. óra – Települési infrastruktúra
A települési önkormányzatok infrastruktúrával összefüggő feladatai – a szabályozás, működtetés és fejlesztés területén. Az elmúlt évek tapasztalatai, a hazai települések infrastrukturális ellátottságának különbségei.
14. óra – Írásbeli kollokvium
Követelmények: a tantárgy teljesítésének feltétele az írásbeli kollokvium sikeres megírása.
Ajánlott irodalom:
ERDŐSI FERENC 2000: A kommunikáció szerepe a terület- és településfejlődésben. – VÁTI, Budapest, 356 p.
ERDŐSI FERENC 2004: Európa közlekedése és a regionális fejlődés. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 640 p.
SÜLI-ZAKAR ISTVÁN (SZERK.) 2010: A terület- és településfejlesztés alapjai 2. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp. 434-446.
ZOLTÁN ZOLTÁN 1979: Az infrastruktúra térbeli rendszerei és területi hatásmechanizmusa. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 189 p.

Debrecen, 2013. január 30.
Pénzes János
egyetemi adjunktus