Tér és társadalom (TGME0405-E)

 
1. óra – Bevezetés a regionális tudományba – tértudományi alapfogalmak
Az óra bevezetéseként a tudomány és a tudományos eredmények saját ismeretanyagunkban betöltött szerepéről esik szó. Tisztázásra kerülnek a regionális elemzési módszerek tárgykörébe tartozó kutatások. Ismertetésre kerül a regionális tudomány tértudományokhoz való viszonya, valamint fontosabb jellemvonásai.
2. óra – Egyenlőtlen tér – területi és társadalmi egyenlőtlenségek I.
Az előadás során a területi egyenlőtlenségek elméleti keretei kerülnek tisztázásra, valamint a területi egyenlőtlenségek társadalmi és területi megjelenési formáiról is szó esik. A területi egyenlőtlenségek dimenziói is bemutatásra kerülnek.
3. óra – Egyenlőtlen tér – területi és társadalmi egyenlőtlenségek II.
Az óra alkalmával a területi egyenlőtlenségek és a területi fejlődés folyamata közötti összefüggéseket magyarázó legfontosabb elméletekről esik szó (Kuznets-féle fordított U hipotézis, Williamson-hipotézis, Amos, Lee, Lackó és Nemes Nagy módosított modellje).
4. óra – Egyenlőtlen tér – területi és társadalmi egyenlőtlenségek III.
Az előadás a hazai területi jövedelmi folyamatok és jövedelemegyenlőtlenségek különböző területi szinteken tapasztalható tendenciáinak ismertetéséről szól. Az óra során a hazai területi jövedelmi folyamatok nemzetközi modellekhez való illeszkedésére, illetve sajátos vonásaira is kitérünk.
5. óra – Térelméletek
Az előadás alkalmával a legfontosabb térelméleti megközelítések rövid áttekintésére és jellemzésére kerül sor, részben a kritikai földrajzi és posztmodern elméletekre is kitérünk.
6. óra – Térelemek, térfelosztás, határok
Az óra során a térfelosztás jellegzetes geometriai térelemei, valamint a topológiai relációk, az egyes térszemléletek, a társadalmi rendszerek kialakulásának folyamata kerül bemutatásra. A térszerkezet jellegzetes alakzatairól, a horizontális és vertikális térfelosztásról, a határok funkcióiról és területi megjelenési formáiról esik szó.
7. óra – Helyzet, fekvés, elérhetőség
A térbeli helyzet fogalmának tisztázásán túl a kitüntetett térbeli pozíciókról – centrumról (illetve súlypontról) és perifériáról –, valamint ezek egymáshoz való viszonyáról, az elérhetőség fogalmáról és mérési lehetőségeiről szól az előadás.
8. óra – Mozgás, áramlás, terjedés
Az óra során az áramlások típusairól, a mobilitás megjelenési formáiról, a migráció motivációs tényezőiről esik szó. Bemutatásra kerülnek a térbeli terjedés, diffúzió különböző fajtái is.
9. óra – Társadalmi és területi szegregáció
Az óra alkalmával a területi szegregáció megjelenési formáit járjuk körbe, szó esik a legfontosabb társadalmi folyamatokról (Kipp-effektus, filtráció, szlumosodás, blight, gettóképződés), valamint a városrehabilitáció típusairól, eredményeiről.
10. óra – Térkapcsolatok
Az előadás során a térkapcsolatok vizsgálata során alkalmazott szociálfizikai modellek elmélete és kiszámítási módja, területi vizsgálatokban való alkalmazási lehetőségei kerülnek ismertetésre.
11. óra – Hálózatok
Az óra során a különböző térbeli hálózatok vizsgálatának lehetőségei kerülnek bemutatásra – a gráfelmélet néhány kapcsolódó számítási módszerei, a kapcsolatháló elemzés legfontosabb mutatói, valamint ezek kiértékelési, ábrázolási metódusai.
12. óra – Szomszédsági hatások
Az óra során a térbeli rendszerek kapcsolatának, a szomszédos téregységek hasonlóságának vizsgálati módszerei (területi mozgóátlag és autokorreláció) kerülnek bemutatásra esettanulmányokon keresztül.
13. óra – Térszerkezet, területi fejlettség és fejlődés
Az előadás során a térszerkezet fogalmának tisztázására, valamint a fejlődésének és átalakulásának folyamatát magyarázó legfontosabb elméletek (Myrdal, Friedmann, Richardson, Krugman stb.) ismertetésére kerül sor.
14. óra – Írásbeli számonkérés
A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely az előadás és a gyakorlat zárthelyi dolgozatainak átlagából, illetve a cikkösszefoglaló és az órai teljesítmény figyelembe vételével alakul ki.
Ajánlott irodalom:
CSANÁDI GÁBOR – CSIZMADY ADRIENNE – KŐSZEGHY LEA – TOMAY KYRA 2009: Társadalom – Tér – Szerkezet. – ELTE TáTK Városi és Regionális Kutatások Központja, Budapest. 263 p.
DUSEK TAMÁS 2004: A területi elemzések alapjai. – Regionális Tudományi Tanulmányok 10. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest. 240 p.
NEMES NAGY JÓZSEF (SZERK.) 2005: Regionális elemzései módszerek. – Regionális Tudományi tanulmányok 11., ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest. 284 p.
NEMES NAGY JÓZSEF 2009: Terek, helyek, régiók. A regionális tudomány alapjai. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 350 p.
SIKOS T. TAMÁS (SZERK.) 1984: Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a területi kutatásokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. 300 p.
Debrecen, 2012. január 30.

Pénzes János
egyetemi adjunktus 

Gyakorlat tematikája