Tér és társadalom (TGME0405-GY)

 
1. óra – Statisztikai sorok, viszonyszámok
Az óra során ismertetésre kerülnek a legfontosabb statisztikai alapfogalmak, majd a leíró, összehasonlító és csoportosító statisztikai sorok különböző típusai következnek. A különböző mérési skálák jellemzése után a viszonyszámok tárgyalása és kiszámítása (megoszlási, összehasonlító és intenzitási viszonyszámok) képezi az óra anyagát.
2. óra – Középértékek
A gyakorlat során ismertetésre kerülnek a középértékek jellemző tulajdonságai, majd a helyzeti és számított középértékek egyes típusairól következik ismertetés. Az óra második részében a megismert módszereket számítási példák segítségével gyakoroljuk.
3. óra – Területi egyenlőtlenségek vizsgálata I.
A területi egyenlőtlenségi vizsgálatok elméleti kereteinek és az alkalmazás lehetőségeinek és az eredmények értelmezésének áttekintését követően a területi polarizáltság mérőszámainak (pl. range-arány, relatív terjedelem, duál-mutató) ismertetése következik, melyet számítási feladatok egészítenek ki.
4. óra – Területi egyenlőtlenségek vizsgálata II.
A gyakorlat során az egyenlőtlenséget a statisztikai adatok átlaghoz való viszonyításának segítségével kifejező szórás-típusú jelzőszámok (relatív- és súlyozott relatív-szórás, logaritmikus súlyozott relatív szórás) áttekintésére kerül sor, melyet számítási gyakorlatokkal is elsajátíthatnak a hallgatók.
5. óra – Területi egyenlőtlenségek vizsgálata III.
A területi egyenlőtlenségek vizsgálatának harmadik részében a területi megoszlások különbségét mérő jelzőszámok áttekintése következik. Ennek keretében a koncentrációs index (Hirschman-Herfindahl-index), valamint a Lorenz-görbe koncepcióján alapuló módszerek (Hoover-index, Gini-együttható) áttekintésére kerül sor, feladatokkal.
6. óra – Korreláció- és regressziószámítás
A gyakorlat bevezetésében szó esik a korreláció- és regressziószámítás során felmerülő legfontosabb fogalmakról (pl. szignifikanciaszint, kovariancia, korrelációs és determinációs együttható), valamint az eredmények értelmezésének kérdéséről. A különböző korrelációs számítási metódusok (Pearson-féle lineáris korreláció, Spearman-féle rangkorreláció, előjelkorreláció) és a regresszió-számítás alapjainak áttekintése után számítási gyakorlatok következnek.
7. óra – 1. zárthelyi
8. óra – Komplex mutatók
Az órán a különböző társadalmi-gazdasági mutatókat együttesen tartalmazó komplex mutatók számításához szükséges dimenziótlanító eljárások ismertetésére (rangsorolás, standardizálás, normalizálás, maximumértékre való vetítés), valamint a súlyozás problémakörének bemutatására kerül sor. Majd az összesítést szolgáló metódusok – különösen a Bennett-féle komplex mutató – kiszámítása következik számítási gyakorlatok segítségével.
9. óra – Faktor- és klaszteranalízis, diszkriminancia-analízis
A több társadalmi-gazdasági változóra kiterjedő komplex vizsgálatok közül a faktor- és klaszteranalízis, valamint a diszkriminancia-analízis módszerének elméleti bemutatása, a számítások előfeltételét jelentő lépések áttekintése után számítási gyakorlatok következnek.
10. óra – Területi elemzések, térkapcsolatok
A területi elemzések néhány sajátos – fizikából átvett úgynevezett szociálfizikai – módszere kerül bemutatásra. A súlypontszámítás, a gravitációs- és potenciál-modell a módszerek ismertetésén túl az empirikus alkalmazási példákkal egészül ki, melyet számítási feladatok megoldása követ.
11. óra – Térbeli regressziós vizsgálatok
Az óra során a területi autokorreláció problémaköre kerül tárgyalásra, és ennek egyik módszere is ismertetésre kerül sor (Local Moran I). A térbeli és dinamikai folyamatok együttes vizsgálatának egyik módszerének (shift-share, vagy hatás-arány elemzés), ismertetését követően számítási gyakorlatok következnek.
12. óra – Kapcsolatháló-elemzés
A gyakorlaton a kapcsolatháló-elemzés néhány módszerét tekintjük át (pl. Freeman-fokszám-központiság, közelség-központiság, közöttiség központiság stb.), melyek magyarázata, főbb jellemzőinek és kiértékelési lehetőségeinek tisztázása után számítási példákon keresztül lehet gyakorolni.
13. óra – Ismétlés, gyakorlás
A félév során bemutatott módszerekkel, azok kiszámításával kapcsolatos kérdések tisztázása, gyakorló feladatok megoldása.
14. óra – 2. zárthelyi
A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely az előadás és a gyakorlat zárthelyi dolgozatainak átlagából, illetve a cikkösszefoglaló és az órai teljesítmény figyelembe vételével alakul ki.
Ajánlott irodalom:
LÓKI JÓZSEF – DEMETER GÁBOR (2009): Geomatematika. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 257 p.
DUSEK TAMÁS 2004: A területi elemzések alapjai. – Regionális Tudományi Tanulmányok 10. – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest. 240 p.
NEMES NAGY JÓZSEF (SZERK.) 2005: Regionális elemzései módszerek. – Regionális Tudományi tanulmányok 11. – ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest. 284 p.
SIKOS T. TAMÁS (SZERK.) 1984: Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a területi kutatásokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. 300 p.
Debrecen, 2013. január 30.
Pénzes János
egyetemi adjunktus