Az informatika alkalmazása a társadalomföldrajzban (TGBL0665)

 

1. óra – A területi adatbázis

a területi adatbázisok felépítésének követelményei, a területi adatok típusai – leíró, csoportosító és összehasonlító sorok, a területi elemzések térségi szintjei, a területi adatok gyűjtése során felmerülő problémák áttekintése

2. óra – Társadalomföldrajzi adatbázisok

a fontosabb adatforrások áttekintése, adatgyűjtés menetének ismertetése, a Központi Statisztikai Hivatal, a népszámlálási oldalak és a TEIR adatbázisai, a területi adatok letöltésének módszerei

3. óra – Adatkezelés és feldolgozás I.

középértékek, lánc- és bázisviszonyszámok számítása, adat-átalakítási módszerek –megoszlási viszonyszámok számítása, demográfiai mutatók 1000 lakosra vetített értékké való átalakítása – az Excelben, gyakorló feladatok elvégzése

4. óra – Adatkezelés és feldolgozás II.

a településszerkezeti sajátságok vizsgálata az adatbázisokban, adatrendezés és csoportok képzése, időbeli tendenciák elemzése, azok értékelése az Excel segítségével, gyakorló feladatok elvégzése

5. óra – Térinformatikai alapok I.

a Quantum GIS 2.12 térinformatikai szoftver jellemzőinek ismertetése, használatának alapjai, új fedvény létrehozása a programban, nézetek áttekintése, az attribútum-táblázat megismerése, a program kezelőfelületének, menüsorának, funkcióinak áttekintése, beállítások ismertetése, gyakorló feladatok elvégzése

6. óra – Térinformatikai alapok II.

a kép formátumú fájlok és alaptérképek betöltése, vetületi rendszer beállítása, a digitalizálás lépéseinek ismertetése, különböző pontobjektumok digitalizálásának lépései, a kiválasztott terület megfelelő digitális alaptérképének elkészítése, gyakorló feladatok elvégzése a Quantum GIS 2.12 programban

7. óra – Térinformatikai alapok III.

a különböző vonal típusú objektumok digitalizálásának lépései, a kiválasztott terület megfelelő digitális alaptérképének elkészítése, gyakorló feladatok elvégzése a Quantum GIS 2.12 programban

8. óra – Térinformatikai alapok IV.

a különböző poligon típusú objektumok digitalizálásának lépései, a felmerülő problémák megoldási lehetőségei, a kiválasztott terület megfelelő digitális alaptérképének elkészítése, gyakorló feladatok elvégzése a Quantum GIS 2.12 programban

9. óra – Tematikus térképezés I.

a georeferálás lépéseinek áttekintése a Quantum GIS 2.12 programban, további kapcsolódó térinformatikai adatbázisok és források áttekintése

10. óra – Tematikus térképezés II.

adattáblák átalakítása, adatbázisok alaptérképhez fűzése, az adattáblák kezelése és átkonvertálása a Quantum GIS 2.12-ba, attribútumok alapján történő lekérdezések módszerei, gyakorló feladatok elvégzése

11. óra – Tematikus térképezés III.

tematikus térképek készítése, kartogramok és kartodiagramok beállításának lehetőségei (típusok, intervallumok, színkódok beállítása), feliratok beillesztése, gyakorló feladatok elvégzése a Quantum GIS 2.12 programban

12. óra – Tematikus térképezés IV.

lekérdezés geometria alapján, a térképek kimeneti paramétereinek, jelmagyarázatának, feliratainak beállításai, tematikus térképek konvertálása, az eredmények kiértékelése, gyakorló feladatok elvégzése a Quantum GIS 2.12 programban

13. óra – Gyakorlás

a félév során megismert adatkezelési módszerek és a tematikus térképek készítésének gyakorlása, a felmerülő kérdések, problémák tisztázása

14. óra – Gyakorlás

a félév során megismert adatkezelési módszerek és a tematikus térképek készítésének gyakorlása, a felmerülő kérdések, problémák tisztázása

Követelmények: a tantárgy teljesítésének feltétele a gyakorlati órákon való részvétel, a feladott gyakorló feladatok elkészítése, egy értékelhető, saját munkán alapuló tematikus térképek készítését magába foglaló társadalomföldrajzi elemzést tartalmazó szemináriumi dolgozat leadása, valamint referálás a térképszerkesztő szoftver alkalmazásából.

 

Ajánlott irodalom:

Herendi I. – Lengyel I. – Nemes Nagy J. – Sikos T. T. – Szónokyné Ancsin G. – Szörényiné Kukorelli I. – Szörényi M. 1996: Társadalomföldrajzi elemzések számítógépen. – JATEPress, Szeged, 194 p.

Lóki J. 2007: Digitális tematikus térképészet. – DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 205 p.

Lóki J. 2007: GIS alapjai. – DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 158 p.

Nemes Nagy József (szerk.) 2005: Regionális elemzései módszerek. – Regionális Tudományi tanulmányok 11., ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest, 284 p.

 

 

Debrecen, 2017. szeptember 7.

Pénzes János