Az általános társadalomföldrajz alapjai II.

A kurzus leírása:

Az emberi társadalom és a földrajzi környezet összeütközésének formái, típusai. Demográfiai folyamatok és jelenségek a Földön, azok regionális különbségei és hatásai. Etnikai és vallásföldrajz. Településtípusok, településagglomerációk, településhierarchia. 

A gyakorlat keretében az adatgyűjtés fajtái, eredménye, statisztikai adatsorok, viszonyszámok, az adatgyűjtés során fellépő problémák, területi egyenlőtlenségek mérése, két jelenség eloszlása között fennálló kapcsolat, szélső értékek összevetésén alapuló mérőszámok, szórás típusú mutatók, változások térbeli irányának vizsgálata, térbeli változások elemzése kerül megtárgyalásra.

A kurzus teljesítésének feltételei:

·         A félév végi aláírás megszerzésének feltétele az órákon való részvétel, maximum három hiányzás megengedett!

·         A kurzus teljesítésének a módja a zárthelyi dolgozatok megírása, a beadandó dolgozat elkészítése és a választott témából történő előadás megtartása; illetve egy opponensi vélemény elkészítése. A félév során két (2) zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók:

o   A ZH kérdései a kiadott fogalmakból, a megtartott előadásokból és a leadott órai anyagból állnak össze,

o   Egy választott témakörbe illeszkedő előadás megtartása – max. 15-20 perc + opponensi vélemény,

o   A megtartott előadásból 6-8 oldalas szemináriumi dolgozat készítése (A szemináriumi dolgozatot az előadás után vagy az azt követő órán kell beadni).

·         A két ZH ismételt megírására vagy pótlására a pótalkalom időpontjában van lehetőség. Elégtelen érdemjegy esetén a kurzus nem teljesíthető.

·         Azok a hallgatók, akik a fenti követelmények valamelyikét nem teljesítik, a félév végén nem kaphatnak gyakorlati jegyet!

 

A gyakorlati jegy kiszámításának módja:

A félévi jegy komponensei:

1. ZH: 30 %

2. ZH: 30 %

Beadandó dolgozat: 25 %

Előadás és opponensi vélemény: 15 %

 

Értékelés:

89-100 %:        jeles

77-88 %:          jó

64-76%:           közepes

50-63%:           elégséges

0-49%:             elégtelen

A félév tervezett programja:1. óra Tájékoztató, tantárgyi tematikák megbeszélése, kiselőadás témák kiválasztása
2. óra Kutatásmódszertan I. (szakirodalom gyűjtése, statisztikai adatforrások, hivatkozások
3. óra Kutatásmódszertan II. (statisztikai- és ábrázolás-módszerek)
4. óra Kutatásmódszertan III. (megismert módszerek alkalmazási lehetőségei, szakirodalmi példák)
5. óra Etnikai és vallási viszonyok
6. óra Népességrobbanás, demográfiai átmenet
7. óra 1. zárthelyi dolgozat
8. óra Migráció
9. óra Urbanizáció, szuburbanizáció
10. óra Településhierarchia, vonzáskörzet
11. óra Településszerkezet
12. óra Debrecen városföldrajza
13. óra 2. zárthelyi dolgozat
14. óra Javítási lehetőség

Kötelező irodalom:

Cséfalvay Zoltán (1994): A modern társadalomföldrajz kézikönyve. IKVA, Budapest

Lehmann Antal – Vuics Tibor (1999): Földrajzi fogalmak szótára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Tóth József (2002): Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus Kiadó

Tóth József (2005): Általános társadalomföldrajz II. Dialóg Campus Kiadó

Ajánlott irodalom:

Babbie, Earl (1999): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi

Becsei József (2004): Népességföldrajz. Ipszilon Kiadó Kft, Békéscsaba

Frisnyák Sándor (1990): Általános Gazdaságföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Héra Gábor – Ligeti György (2006): Módszertan a társadalmi jelenségek kutatására. Osiris Kiadó Kft.

Majoros Pál (2004): A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt. Elérhető: http://eszterhazy.hu/files/kutatasmodszertan.pdf

Mendöl Tibor (1963): Általános Településföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest

Nemes Nagy József (1998): Tér a társadalomban (Bevezetés a regionális tudományba). Budapest: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület - „Ember-Település-Régió”. Elérhető: http://geogr.elte.hu/ref/REF_Kiadvanyok/Ter_a_tarskutban/A_Ter_a_tarsadalomkutatasban_NNJ.htm

Regionális Tudományi Tanulmányok - Az ELTE Regionális Földrajzi Tanszék kiadványsorozata http://geogr.elte.hu/ref/REF_Kiadvanyok/