Népesség- és településföldrajz II. (TTGBG6505)

Népesség- és településföldrajz II. (TTGBG6505)

elmélet és gyakorlat 1+2

2017-2018-as tanév 2. félév

Tematika

 

1. óra – Bevezetés, kutatás-módszertani alapok

A népesség- és településföldrajz témaköréhez köthető szakirodalmi források, statisztikai információk felkutatása, szakirodalmi hivatkozások, a szemináriumi témakörök felosztása.

2. óra – A népességrobbanás és a demográfiai átmenet kérdésköre

A népességrobbanás és a demográfiai átmenet kérdésköre, a népességnövekedés problémáinak feltárása, megoldási lehetőségek, népesedéspolitikák

3. óra – A népességszám-változás területi következményei

A népességszám változásának területi különbségei, annak tényezői és következményei – születéskor várható élettartam eltérései, egészségi állapot térbeli különbségei, korszerkezet alakulása.

4. óra – A népességmigráció kérdésköre

A népesség térbeli eloszlása és a népességmozgás, nemzetközi-, belföldi migráció kérdésköre, a migrációt kiváltó és befolyásoló tényezők, a Magyarországot érintő aktuális belföldi és nemzetközi népességmozgások áttekintése és jellemzése.

5. óra – A népesség etnikai és vallási megosztottsága

Etnikai- és vallási viszonyok alakulása, etnikai és vallási konfliktusok a világban, a hazánkat jellemző etnikai sajátságok és folyamatok.

6. óra – A népesség tagozódás, felosztása

A népesség felosztásának kérdésköre – foglalkozási és osztálytagozódás, képzettségi és kulturális színvonal alakulása, a nemek arányának kérdése, annak különbségei.

7. óra – Félévközi számonkérés

1. zárthelyi dolgozat megírása.

8. óra – A települések tipizálása

Településtípusok áttekintése, tipizálási lehetőségek – falutípusok, szórványtelepülések, tanyák kérdése, a hazai falvak fejlődési pályái, perspektívái.

9. óra – A városok fejlődése és tipizálása

Városok kialakulása és fejlődése, tipizálása, a modern urbanizáció szakaszai, agglomerálódás, a világvárosok tipizálásának lehetőségei.

10. óra – Az urbanizáció szakaszai

Urbanizáció, szuburbanizáció, reurbanizáció kérdésköre, a társadalmi csoportok városon belüli, illetve azon túlmutató mobilitásának jellemzői és mozgatórugói.

11. óra – Településhálózat és településhierarchia

A településhálózat és -hierarchia kérdésköre, a településközi kapcsolatrendszer kialakulása és jellemzése, vonzáskörzetek sajátságai.

12. óra – A városok belső tagozódása

A városok funkcionális belső tagozódása (városszerkezet), városszerkezeti modellek, a városrehabilitáció kérdésköre, funkcionális morfológiai kutatások irányvonalai és módszerei.

13. óra – Debrecen városföldrajza

Debrecen története, a városszerkezet kialakulása, funkcionális sajátságok, a városfejlesztés eredményei, ipari tevékenységek lokalizációja. 

14. óra – Év végi számonkérés

2. zárthelyi dolgozat megírása.

 

Követelmények: a hallgatók értékelése 30-30%-ban a gyakorlaton elhangzott anyagrészek, a kiadott fogalmak és a megtartott előadások számonkérését jelentő két zárthelyi dolgozat* eredményéből, 20%-ban a választott témában megtartott előadás és opponensi vélemény, illetve 20%-ban a választott témában elkészített 6-8 oldalas szemináriumi dolgozat értékelésén alapul.

*elméleti órát is hallgatók esetében további egy év végi zárthelyivel lehet számolni (így a két gyakorlati és egy elméleti zárthelyi 20-20-20%-os részesedéssel jelenik meg az összesített értékelésben)

 

Ajánlott irodalom:

Lehmann Antal – Vuics Tibor 1999: Földrajzi fogalmak szótára. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 282 p.

Becsei József 2007: Népességföldrajz. – Ipszilon Kiadó, Békéscsaba, 360 p.

Cséfalvay Zoltán 1994: A modern társadalomföldrajz kézikönyve. – Ikva Kiadó, Budapest, 366 p.

Enyedi György 1988: A városnövekedés szakaszai. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 115 p.

Enyedi György 2011: A városnövekedés szakaszai – újragondolva. – Tér és Társadalom, 25., 1. pp. 5-19.

Enyedi György 2012: Városi világ. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 186 p.

Kovács Zoltán 2001: Társadalomföldrajzi ​kislexikon. – Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 175 p.

Kovács Zoltán 2015: Népesség- és településföldrajz. – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 239 p.

Tóth József (szerk.) 2002: Általános társadalomföldrajz I. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 484 p.

Tóth József (szerk.) 2002: Általános társadalomföldrajz II. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 304 p.

 

Debrecen, 2018. február 20.

Pénzes János, PhD

egyetemi adjunktus