Európa társadalomföldrajza

A tantárgy felvételének előzetes követelménye: TGBE0403
Tantárgyteljesítési követelmény:

  1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: lásd TTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
  2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége: nincs
  3. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: írásbeli vizsga, amelynek anyaga az órai előadás és a tanszéki könyvtárba leadott cikkgyűjtemény

A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája)
 
1. hét: Európa határai a nemzetközi és hazai szakirodalom tükrében
   I.  Természetföldrajzi megközelítés
   II. Társadalomföldrajzi megközelítés
   III. A különböző nemzetközi szervezetek (OECD, Európai Unió, Európai tanács) besorolása
 
2. hét: Az európaiság jelentése
   I. Terry G. Jordan: The European Culture Area – az európaiság mutatói
   II. Samuel Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend kialakulása – az európai kultúrkör jellemzői
 
3. hét: A népesség számának változása Európában I.
   I. A XVIII. század előtti folyamatok
      1. 1000 előtti időszak
      2. az 1000 és 1750 közötti időszak
   II. A XVIII. század közepe utáni időszak
      1. az ipari forradalom időszaka
      2. a XIX. század folyamatai
 
4. hét: A népesség számának változása Európában II.
   I. A XX. század
      1. az I. világháború és hatása
      2. a két világháború előtti időszak
      3. a II. világháború és következményei
      4. a II. világ háború utáni időszak
   II. Természetes szaporodás a második világháború után
      1. a második demográfiai átmenet elmélete (2,1)
      2. napjaink tendenciái
 
5. hét: Európa népességi jellemzői
   I. A népsűrűség
      1. a népsűrűséget meghatározó tényezők
      2. népsűrűségi különbségek országok szintjén
   II. A népesség korstruktúrája  
      1. napjaink legfontosabb tendenciái
      2. az elöregedés következményei
   III. A születéskor várható élettartam
 
6. hét: Migrációs folyamatok Európában I.
   I. Az emigráció
      1. az emigráció fő szakaszai
      2. az Amerikai Egyesült Államok, mint az európai kivándorlás fő színtere
   II. Az intrakontinentális migráció
      1. a kikényszerített migráció
      2. a gazdasági migráció
   III. Az immigráció
      1. az immigráció szakaszai
      2. az immigráció következményei
 
7. hét: Európa vallásai
   I. A kereszténység előtti időszak: a görögök és rómaik vallása
   II. A kereszténység jelentkezése
      1. a kereszténység kialakulása
      2. a kereszténység ”kettészakadása”
   III. A római katolikus egyház és a protestaáns egyház
   IV. Az ortodox egyház
   V. A zsidó és az iszlám vallás jelenléte Európában
 
8. hét: Európa nyelvei I.
   I. Az Indo-európai (indo-germán) nyelvcsalád
      1. alapok
      2. a germán (teutonic) ág
a., az ág történet
            b., a germán ág alcsoportjai
      3. a román (itáliai) ág
a., alapok
b., a fontosabb újlatin nyelvek
 
9. hét: Európa nyelvei II.
   I. Az Indo-európai (indo-germán) nyelvcsalád
      4. a szláv ág
            a., a szláv ág története
            b., a fontosabb alcsoportok
      5. egyén indo-európai nyelvek
   II. Nem indo-európai nyelvcsalád nyelvei
      1. urali nyelvcsalád
      2. altáji nyelvcsalád
      3. egyéb nyelvcsaládok
 
10. hét: Európa városi történelme
   I. A klasszikus korszak városai (i.e. 800 – i.sz.450)
      1. a görög városok
      2. a római városok
   II. A sötét évek és a középkor: i.sz. 450 – 1300
      1. a sötét évek (450-1300)
      2. a középkori város (1000-1300)
   III. A reneszánsz és a korai modern időszak (1300-1780/1800)
   IV. Az ipari forradalom időszaka
   V. A modern urbanizáció szakaszai Európában
 
11. hét: Európa városhálózata
   I. A városok számokban
      1. a városodottság mértéke
      2. a városok nagysága
   II. A városhálózat elemei
      1. a modell alapelemei: EPSON, FUA
      2. a FUA-k típusai
 
12. hét: Urbanizáció Kelet-Közép-Európában
   I. Az I. világháború előtti időszak
      1. általános jellemzők
      2. a régión belüli különbségek
   II. A két világháború közötti időszak urbanizációja
   III. A szocialista korszak urbanizációja
      1. általános jellemzők
      2. területi különbségek: az urbanizáció üteme, a városhálózat átalakulása
      3. vélemények a szocialista urbanizációról
   IV. Az urbanizáció új fejleményei a rendszerváltás után
 
13. hét: Államtípusok Európában
   I. Az unitárius államok
      1. általános jellemzők
      2. az unitárius államok típusai
            a., a klasszikus unitárius államok
            b., a decentralizált unitárius államok
            c., a decentralizált unitárius államok
   II. A föderatív államok
      1. az általános jellemzők
      2. Németország közigazgatási berendezkedése
 
14. hét: Európai térszerkezeti modellek
   I. A DATAR modellje
      1. fejlődési zónák Európában
            a., a kék banán területe
            b., az Európai Sunbelt
      2. a fejletlen területek
      3. a modell továbbfejlesztése: a francia és német igények
   II. Modellek Közép-Európában
      1. geo-politikai és geo-ökonómiai tengelyek
      2. a Közép-európai bumeráng modellje
 
A felkészüléshez ajánlott irodalmak:
Kiss É. (2005): Az Európai Unió a XXI. század elején. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 462.
Illés I. (2002) Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón. Dialóg campus Kiadó, Budapest-Pécs, p. 362.