Magyarország közigazgatása

A tantárgy felvételének előzetes követelménye: TGBE0628

Tantárgyteljesítési követelmény:

  1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: lásd TTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
  2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége: nincs
  3. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: a félév közepén és végén lehetőség van jegymegajánló zárthelyi megírására egyébként szóbeli kollokvium, amely döntő mértékben az órán elhangzott tananyagra épül

 

A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája)

 

1. hét: A közigazgatás általános kérdései

   I. A közigazgatás definíciója

   II. A centralizáció és decentralizáció

   III. Államigazgatás/önkormányzati igazgatás – centralizáció/decentralizáció

   IV. A közigazgatás helye az államhatalmi szervek rendszerében

      1. Az államhatalmi szervek tipizálása

      2. A közigazgatás sajátosságai a másik két ághoz viszonyítva

 

2. hét: A köztársasági elnök

   I. A köztársasági elnök megválasztása

   II. A köztársasági elnök feladatai

      1. a köztársasági elnök és az országgyűlés

      2. a köztársasági elnök és a helyi önkormányzatok

      3. a köztársasági elnök szerepe az ország nemzetközi kapcsolataiban

      4. a köztársasági elnök kinevezési jogköre

 

3. hét: Az országgyűlés

   I. Az országgyűlési képviselők megválasztása

      1. a 2010-ig létező rendszer és problémái

      2. az újonnan kialakítandó rendszer legfontosabb elemei

   II. Az országgyűlés tisztségviselői

   III. Az országgyűlés szervezete

   IV. Az országgyűlés feladata

      1. törvényhozás

      2. a kormány ellenőrzése

      3. egyéb feladatok

   V. Az országgyűlés működése

 

4. hét: Az államigazgatás I. - A központi államigazgatás

   I. A kormány – miniszterelnökből és miniszterekből áll

      1. a kormány megalakulása, működése és megszűnése

      2. a kormány feladatai

      3. a kormány szervei

            a., a kabinetek

            b., a kormánybizottságok

      4. a kormánybiztos

   II. A minisztériumok

      1. a minisztériumok feladatai

      2. a minisztériumok felépítése

   III. A nem minisztériumi formában működő központi államigazgatási szervek

      1. a kormányhivatalok

      2. a központi hivatalok

      3. autonóm államigazgatási szervek

 

5. hét: Az államigazgatás II. - A területi államigazgatás  

   I. A területi államigazgatás szerveinek tipizálási lehetőségei

      1. jogállás szerinti tipizálás

      2. területiség szerinti tipizálás

   II. A kormányhivatalok

      1. a hivatalok vezetése

      2. a hivatalok felépítése

 

6. hét: A helyi önkormányzatok viszonya a többi államhatalmi szervhez

   I. Az országgyűlés és a helyi önkormányzatok

      1. az országgyűlés, mint törvényhozó szerv

      2. az országgyűlés feloszlatási joga

      3. az országgyűlés területszervezési jogosítványai

   II. A köztársasági elnök és a helyi önkormányzatok

      1. a köztársasági elnök területszervezési jogosítványai

      2. a köztársasági elnök egyéb jogai

   III. Az államigazgatás és az önkormányzatok

      1. a kormány és a minsitériumok jogosítványai

      2. a kormányhivatalok, mint a törvényes működés biztosítói

   IV. Az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok

 

7. hét: A helyi önkormányzatok és a területszervezési kérdések

   I. Új települések létrejötte

      1. a települések alapításának feltételei

      2. a település létrejöttének menete

   II. A település-egyesítés problémaköre

   III. A megye-váltás szabályai

   IV. A várossá válás

   V. A megyei jogú városok

 

8. hét: A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre

   I. A témakör fontossága és általános szabályozása

   II. A helyi önkormányzatok által ellátandó feldatok tipizálása

      1. a kötelezően ellátandó feladatok

            a., általános jellegzetességek

b., a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai

            c., a megyei önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai

      2. az önként vállalat feladatok

            a., általános jellegzetességek

b., a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai

            c., a megyei önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai

   III. A feladat- és hatáskörgyakorlás kérdései

      1. a feladat- és hatáskörátruházás kérdései

      2. a feladat- és hatáskörellátás módja

 

9. hét: A települési önkormányzat testületei és működésük I. – A települési képviselői

   I. A képviselő megválasztása

      1. a 10.000 főnél kisebb települések – a listás választás

      2. a 10.000 főnél nagyobb települések – a vegyes rendszer

   II. A képviselő jogai és kötelességei

   III. A képviselő díjazása

   IV. A képviselőség megszűnése

 

10. hét: A települési önkormányzat testületei és működésük II. – A képviselőtestület (közgyűlés)

   I. A képviselőtestület (közgyűlés) üléseire vonatkozó szabályok

   II. A képviselőtestület (közgyűlés) döntései

      1. a döntések érvényessége

      2. a döntéshozatal típusai és módja

      3. a döntések típusai

   III. A képviselőtestület bizottságai

      1. a bizottságok összetétele

      2. a bizottságok tevékenysége

   IV. A tanácsnokok

   V. A részönkormányzat kérdésköre

 

11. hét: A polgármester

   I. A polgármester megválasztása

   II. A polgármesteri tisztség ellátásának a módja, a polgármester díjazása

   III. A polgármester felelőssége

      1. az anyagi felelősség

      2. a fegyelmi felelősség

   IV. A polgármesteri összeférhetetlenség

      1. az összeférhetetlenség típusai

      2. az összeférhetetlenség megszüntetése

   V. A polgármester feladat- és hatásköre

      1. a képviselőtestülethez kötődő feladat- és hatáskörök

      2. egyéb hatáskörök

 

 

12. hét: A jegyző

   I. A jegyző státusza és kinevezése

   II. A jegyző közszolgálati jogviszonya     

      1. a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések

      2. a jegyző felelőssége

   III. A jegyző feladat- és hatásköre

      1. a jegyző és a képviselőtestület (közgyűlés)

      2. a jegyző, mint a polgármesteri hivatal vezetője

      3. a jegyző államigazgatási szerepe

   IV. Az aljegyző

 

13. hét: A polgármesteri hivatal

   I. A hivatal jogállása

   II. A hivatal szerepe és fő funkciói

      1. önkormányzati ügyek

      2. államigazgatási ügyek

   III. A hivatal mérete és tagozódása

      1. az ÖTV előírásai

      2. a méret meghatározásánál figyelembe veendő tényezők

      3. a hivatal belső tagozódása

   IV. A hivatal irányítása, vezetése

      1. a képviselőtestület jogosítványai

      2. a polgármester jogosítványai

      3. a jegyző jogosítványai

 

14. hét: A megyei önkormányzatok

   I. A megyei önkormányzatok feladat- és hatásköre

      1. a kötelezően ellátandó feladatok

      2. az önként vállalt feladatok

   II. A megyei önkormányzatok szervezete

      1. a közgyűlés

      2. a megyei önkormányzatok hivatal

 

A felkészüléshez ajánlott irodalmak:

(szerk.) Ficzere Lajos (1998): Magyar közigazgatási jog – Általános rész. Osiris Kiadó, Budapest, p. 512.

(szerk.) Schanda Balázs (1997) Alkotmányjogi alapismeretek. Csokonai Kiadó, Debrecen, p. 187.

(szerk.) Kusztosné Nyitrai Edit (1998) A helyi önkormányzatok és pénzügyeik. Consulting, Budapest, p. 549.