Urbanisztika – városfejlesztés (TGME 0408)

A tantárgy felvételének előzetes követelménye: TGME0404
Tantárgyteljesítési követelmény:

  1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: lásd TTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
  2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége: nincs
  3. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: szóbeli vizsga, amely előadások anyagát tartalmazza

 
A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája)
 
1. hét: Az ókori Kelet városépítészete
   I. A városok kialakulásának körülményei
   II. A városok alaprajza
   III. A városok utcahálózata
   IV. A városok építőanyaga
   V. A városok infrastruktúrája
   VI. A városi zöldterületek
 
2. hét: A görög városok I.
   I. Általános sajátosság
      1. A görög városok mérete
      2. A városok helykiválasztása
   II. Az egyes korok városépítésének sajátosságai
      1. A krétai kor
      2. Mükéne kora
      3. A Homéroszi kor
 
3. hét: A görög városok II.
   I. Az egyes korok városépítésének sajátosságai
      1. A archaikus kor
      2. A klasszikus kor
      3. A hellenisztikus kor
   II. Városképi elemek
      1. Az Agóra
      2. A városok infrastruktúrája
 
 
4. hét: A római kor városépítése I.
   I. A városok típusai
   II. A városok általános jellemzői
      1. A városok mérete
      2. A városok helykiválasztásának jellegzetességei
      3. A városok alaprajzi és beépítettségi jellemvonásai
      4. A városok legfontosabb összetevői
 
5. hét: A római kor városépítése II. – az egyes korok városépítése
   I. A királyság kora
   II. A köztársaság kora
   III. A császárság kora
      1. A korai császárkor
      2. A késői császárkor
 
6. hét: A korai feudalizmus korának városépítése
   I. A korszak városépítésének az alapja
   II. Területi különbségek
      1. Az egykori Római Birodalom területe
      2. A Római Birodalmon kívüli területek
 
7. hét: A fejlett feudalizmus korának városépítése
   I. A városfejlődés mögött álló tényezők
   II. A városok általános jellemzői
   III. A városok alaprajzi rendszere
   IV. Az építőanyag
   V. A város középületei/közterei
   VI. A vonalas infrastruktúra
 
8. hét: Az érett feudalizmus időszaka I.
   I. Általános jellemzők
   II. A városépítés fontosabb gondolkozói
      1. Olaszország (Itália)
      2. Franciaország
   III. A városfejlődés fő színterei
      1. Fővárosok
      2. Kikötő városok
      3. Tervezett városok
 
9. hét: Az érett feudalizmus időszaka II.
   I. A városok legfontosabb formai elemei
      1. Alapelvek
      2. A fő formák – az utcák
      3. A fő formák – a terek
   II. A városépítés egyéb fontos elemei
      1. Társadalmi helyzet
      2. A városok beépítettsége
      3. A városok egészségügyi viszonyai
      4. A kertépítészet
 
 
10. hét: Az ipari város I.
   I. A városfejlődés háttere: az ipari forradalom
      1. A legfontosabb összetevők
      2. Az ipari fejlődés szakaszai
   II. A városfejlődés sajátosságai
      1. A kezdeti szakasz jellegzetességei
      2. Az ipari fejlődés második szakasza és a városfejlődés
 
11. hét: Az ipari város II.
   I. A városfejlődés földrajzisága
      1. A városfejlődés területi különbségei
      2. A városi hierarchia változása
   II. A városi tájkép változása
      1. Az ipari forradalomhoz köthető változások
      2. A belváros lassú átalakulása
      3. A városszerkezet jelentős átalakítása – Párizs: Hausmann (1853-1870)
      4. Az építészeti stílusok
      5. Az infrastruktúra fejlődése
      6. A szegregáció fokozódása
   III. Az Európán kívüli városépítés
 
12. hét: A két világháború közötti városépítés
   I. A „demokráciák” építészete
      1. A kertváros gondolata
      2. Le Corbusier építészete
      3. Az Athéni Charta
   II. A diktatúrák építészete
      1. Olaszország
      2. Németország
      3. Szovjetunió
 
13. hét: Városépítés a II. világháború után
   I. A városgfejlődés kiinduló feltételei
   II. Az új korszak kihívása és a városok rekciói
      1. A II. világháború pusztításai
      2. A növekvő lakásigény
      3. A gépkocsiforgalom növekedése
 
14. hét: A posztmodern város
   I. Alapok – a modern és a posztmodern közötti különbségek
   II. A posztmodern város jellemzői
      1. A várossal kapcsolatos új fejlemények
      2. Városi következmények
 
A felkészüléshez ajánlott irodalmak:
Perényi Imre (1979): Korunk urbanisztikája. Műszaki Kiadó, Budapest, p. 182
Perényi Imre (1978): Városépítéstan. Tankönyvkiadó, Budapest, p. 625
Meggyesi Tamás (1985): A városépítési útjai és tévútjai. Műszaki Kiadó, Budapest, p. 142.
 
Gyakorlat tematikája