Urbanisztika – városfejlesztés gyakorlat (TGMG 0408)

 
A tárgy oktatójának neve/tanszéke: Dr. Kozma Gábor, DE TEK, TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
 
Óraszám/hét: 0+2+0
 
Kreditszám: 2
 
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: TGME0404
 
Tantárgyteljesítési követelmény:

  1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: lásd TTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
  2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége: nincs
  3. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: a félév végi érdemjegyet a gyakorlaton elhangzott dolgokat felölelő zárthelyi dolgozat és a házi dolgozat eredménye határozza meg

 
A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája)
 
1. hét: A településrendezés általános elvei
   I. A településrendezésre vonatkozó jogszabályok
   II. A településrendezés céljai
   III. A településrendezés elvei
   IV. A településrendezés eszközei
 
2. hét: A településdfejlesztési koncepció
   I. A településfejlesztési koncepció definíciója
   II. A településfejlesztési koncepció tartalma
      1. a helyzetelemzés
      2. a stratégiai rész
 
3. hét: A településszerkezeti terv
   I. A településszerkezeti terv definíciója
   II. A településszerkezeti terv célja
   III. A településszerkezeti terv részei
      1. a vizsgálatok
      2. az alátámasztó szakági munkarészek
      3. a jóváhagyandó munkarészek
 
4. hét: A helyi építési szabályzat
   I. A helyi építési szabályzat definíciója és célja
   II. A helyi építési szabályzat területi kiterjedése
   III. A helyi építési szabályzat tartalma
 
 
 
5. hét: A szabályozási terv
   I. A szabályozási terv definíciója
   II. A szabályozási terv területi kiterjedése
   III. A szabályozási terv tartalma
 
6. hét: Az Integrált Városfejlesztési Stratégia
   I. Az IVS jogszabályi háttere
   II. Az IVS alapelvei
      1. az IVS elemei
      2. az IVS illeszkedési kérdései
 
7. hét: Hallgatói kiselőadások
 
8. hét: Hallgatói kiselőadások
 
9. hét: Hallgatói kiselőadások
 
10. hét: Hallgatói kiselőadások
 
11. hét: Hallgatói kiselőadások
 
12. hét: Hallgatói kiselőadások
 
13. hét: Hallgatói kiselőadások
 
14. hét: Hallgatói kiselőadások
 
 
A felkészüléshez ajánlott irodalmak:
Tóth Zoltán – Hübner Mátyás (é.n.): Településtervezés II.
BM Településfejlesztési füzetek 24. Útmutató a településfejlesztési koncepció elkészítéséhez
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV)
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)