Önkormányzati gazdálkodás (TGBG 0633)

 

1. hét

A helyi önkormányzatok helye az államháztartásban

   I. Az államháztartás alrendszerei: a központi költségvetés, a

      Társadalombiztosítás, az elkülönített állami alapok, a helyi és helyi

      kisebbségi önkormányzatok

   II. Az alrendszerek közötti pénzmozgások

2. hét

Az önkormányzatok bevételei I. A saját folyó bevételek

   I. A helyi adók általános jellemzői

   II. A helyi adók típusai

   III. A helyi adók beszedésének jellegzetességei

   IV. A helyi adók térbeli és időbeli sajátosságai

3. hét

Az önkormányzatok bevételei I. A saját folyó bevételek

   I. Az illetékbevételek

   II. A kamatbevételek

   III. Az intézményi tevékenység bevételei

   IV. Az egyéb saját folyó bevételek

4. hét

Az önkormányzatok bevételei II-III.

   I. A felhalmozási és tőkebevételek: a tárgyi eszközök és inmateriális javak

      értékesítése, a privatizáció és vállalatértékesítés, értékpapírok értékesítése,

     felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel

   II. Az átengedett és megosztott bevételek: a személyi jövedelemadó, a

      gépjárműadó, a termőföldadó

5. hét

Az önkormányzatok bevételei IV. Az állami hozzájárulások és támogatások

   I. A normatív állami hozzájárulások: a hozzájárulások típusai és időbeli

       változásai, a hozzájárulások és az önkormányzati feladatellátás közötti

       feszültségek

   II. A cél- és címzett támogatások: a támogatások történeti fejlődése, a

       céltámogatások jelenlegi helyzete

6. hét

Az önkormányzatok bevételei IV. Az állami hozzájárulások és támogatások

   I. A működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása

   II. A központosított előirányzatok

   III. Az egyéb állami hozzájárulások és támogatások

7. hét

I. zárthelyi

8. hét

Az önkormányzatok bevételei V-VI

   I. A működési célra átvett pénzek: az OEP-től átvett pénzek sajátosságai, az

     egyéb működési célra átvett pénzek

   II. A hitel- és kötvénybevételek: a hitel- és kötvénybevételek közötti

     különbség, a hitel- és kötvénybevételek, mint jövőbeli feszültségforrás

9. hét

Az önkormányzati kiadások

   I. A működési kiadások: személyi kiadások, TB-járulék, dologi kiadások

   II. A fejlesztési és tőkekiadások

   III. A támogatások: működési célú pénzeszköz-átadás, a társadalom- és

     szociálpolitikai juttatások

10. hét

Általános dolgok az önkormányzatok költségvetésével kapcsolatban I.

   I. A költségvetés tervezése: a költségvetés elkészítésével kapcsolatos

       legfontosabb időpontok, a költségvetéssel kapcsolatos beszámolási

       kötelezettségek

   II. Az átmeneti gazdálkodás: az átmeneti gazdálkodás jelentése és okai

   III. Az önkormányzati csődök: az önkormányzati csőd okai, a csőd

       levezénylésének módszere

11. hét

Általános dolgok az önkormányzatok költségvetésével kapcsolatban II.

   I. Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése: a belső és külső ellenőrzés

      típusai és legfontosabb sajátosságai

   II. Lehetőségek a gazdálkodás korszerűsítésére: az önkormányzati kincstárak

      létrehozása, az önkormányzati társulások 

12. hét

Az önkormányzatok vagyona I.

   I. A vagyon kialakulása: az önkormányzati törvény, a vagyontörvény, egyéb

      módozatok

   II. Az önkormányzati vagyon tipizálása: kategorizálás a számviteli (forgó

      eszközök és befektetett eszközök), illetve az önkormányzati törvény

      (törzsvagyon és vállalkozói vagyon) alapján

13. hét

Az önkormányzatok vagyona II. A vagyon felhasználási lehetőségei és az egyes

     lehetőségek előnyei, illetve hátrányai

   I. A vagyon eladása

   II. A vagyon bérbeadása

   III. A koncesszió

   IV. Önkormányzati tulajdonú vállalat létrehozása

   V. Befektetési jellegű vagyonhasznosítás

14. hét

II. zárthelyi

 

A félév végi jegy a zárthelyik eredményéből és a hallgatók által elkészített házi dolgozat minőségétől függ

 

Ajánlott irodalom:

Szerző nélkül (2003): Az önkormányzatok gazdálkodásáról. Saldo, Budapest, p. 119.

Vígvári András (2002): Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. KJK-Kerszöv, Budapest,  p. 379.

(szerk.) Kusztosné Nyitrai Edit (1998) A helyi önkormányzatok és pénzügyeik. Consulting, Budapest, p. 549.