Helyi gazdaságfejlesztés (TGBG0635)

A tantárgyfelelős neve: Dr. Kozma Gábor
A tárgy oktatójának neve/tanszéke: Dr. Kozma Gábor, DE TEK, TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Óraszám/hét: 1+2+0
Kreditszám: 4
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: TGBE0628
Tantárgyteljesítési követelmény:

  1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: TTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
  2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége:

A számonkérés módját tekintve a hallgatók két megoldás közül választhatnak
   1. A félév közben két zárthelyi dolgozat megírása:
      a., első dolgozat: az elméleti órán addig elhangzott anyag, illetve a jegyzet első nagy
          fejezete, időpont: 2010. október 18.
      b., második dolgozat: az előző dolgozat után az elméleti órán elhangzott anyag és a
         jegyzet második nagy fejezete, időpont: 2010. december 13. és 16.
   2. A félév során az elméleti órán elhangzott teljes anyag és az egész jegyzetből egy
       zárthelyi dolgozat megírása, időpont:
Javítási lehetőség: a 2. pontban szereplő módon, időpont 2010. december 13. és 16.

  1. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja

A félév során a hallgató teljesítménye három részből áll össze
   - a zárthelyi eredménye: 65% (20%+45%), az egyes dolgozatok ugyanakkor csak akkor
     tekinthetők elfogadottnak, ha a 100%-os skálán elérik a 40%-ot
   - a terület- és településmarketing témakörében egy esettanulmány bemutatása (erre a
     gyakorlatokon kerül sor): 15%
   - az előző esettanulmány házi dolgozatként történő elkészítése: 20%
 
A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája) – az előadások tematikája
1. hét: A terület- és településmarketing jelentkezésének háttere
   I. A terület- és településmarketinggel kapcsolatos nézetek átalakulása
   II. A terület és településmarketing jelentése
   III. A terület- és településmarketing célcsoportjai
 
2. hét: A terület- és településmarketing kialakulásának okai
   I. Az 1970/80-as évek gazdasági szerkezetváltása
   II. Az urbanizáció menetében jelentkező új trendek
   III. Az egyes országok költségvetési problémái
   IV. A központi tervezéshez való viszony megváltozása
   V. A világgazdaság globalizálódása
   VI. Az idegenforgalom fellendülése
 
3. hét: A versenyképesség és a terület- és településmarketing
   I. A versenyképesség mérését lehetővé tevő felmérések
   II. A sikeresség mutatószámai
   III. A versenyképességgel kapcsolatos modellek
 
4. hét: A hagyományos marketing és a terület- és településmarketing viszonya
   I. A hagyományos marketing fejlődése
      1. a marketing szemléletmódjának átalakulása
      2. új irányzatok a hagyományos marketingben
   II. A hagyományos marketing és a terület- és településmarketing közötti
        különbség
 
5. hét: A fejlesztést megalapozó elméleti vizsgálatok I. A helyzetelemzés
   I. A belső környezet vizsgálata
      1. az objektív adottságok kutatása       
      2. a hellyel kapcsolatos szubjektív dolgok feltárása
   II. A külső környezet elemzése
   III. A vizsgálatok összegzése
      1. a SWOT-elemzés                      
      2. a kölcsönhatás-mátrix
 
6. hét: A fejlesztést megalapozó elméleti vizsgálatok II.
   I. A megfelelő marketingpolitika kiválasztása
   II. A piac-szegmentáció
      1. a szegmentációs stratégiák típusai    
      2. a piac-szegmentáció menete
 
7. hét: A termékfejlesztés I. Az infrastrukturális háttér megteremtése
   I. A fizikai infrastruktúra fejlesztése
      1. általános infrastruktúra fejlesztés – a megközelíthetőség javítása
      2. célcsoport-specifikus infrastruktúra-fejlesztés
   II. A humán infrastruktúra fejlesztése
      1. a nemzetközi kapcsolatok felhasználása  
      2. az oktatási kínálat bővítése
 
8. hét: A termékfejlesztés V. Az intézményi háttér megteremtése
   I. Az önkormányzat saját szervezeti keretének átalakítása
      1. megfelelő szervezeti egységek létrehozása
      2. a marketing-munka hatékonyságának a javítása
   II. A magánszférával való megfelelő kapcsolat kialakítása
      1. az együttműködés előnyei        
      2. az együttműködés formái
      3. az együttműködés szakaszai
 
9. hét: A termékfejlesztés II. Az rendezvények típusai
   I. A kulturális rendezvények
   II. A kereskedelmi rendezvények
      1. a kiállítások és vásárok                    
      2. a konferenciák és kongresszusok
   III. A sportrendezvények
   IV. A vallási rendezvények
 
10. hét: A termékfejlesztés III. Az rendezvények hatásainak vizsgálata
   I. Gazdasági hatások                       
   II. Idegenforgalmi-kereskedelmi hatások
   III. Fizikai-épített környezetbeli hatások
   IV. Politikai hatások                        
   V. Társadalmi-kulturális hatások
 
11. hét: A termékfejlesztés IV. Az építészet alkalmazása a terület- és településmarketingben
   I. A modern építészet felhasználása
      1. a modern építészet alkalmazásának típusai
      2. a modern építészet által okozott problémák
   II. A történelmi múlt emlékeinek az alkalmazása (örökségi tervezés)
      1. az örökségi termék kialakítása
      2. az örökségi termék típusai
 
12. hét: Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége I. Az üzenet tartalmának meghatározása
   I. Az üzenet általános jellemvonásai
      1. az üzenettel szemben megfogalmazható követelmények
      2. az üzenet-összeállítás stratégiái
   II. Az üzenet tartalma – általános sajátosságok
      1. a szlogen és logo jellegzetességei
      2. a megközelíthetőség fontossága
 
13. hét: Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége II. Az üzenet tartalmának meghatározása
   I. A gazdasági élet szereplői számára fontos elemek
   II. A turisták számára fontos elemek
   III. A lakosság számára fontos elemek
 
14. hét: Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége III. Az üzenet továbbításának módszerei
   I. A kommunikációs eszközök előnyei és hátrányai
      1. a hirdetések;                        
      2. a direkt marketing;
      3. az Internet;                  
      4. a kiadványok és brosúrák;
      5. a Public Relations.
   II. A kommunikációs eszközök közötti választás
 
A felkészüléshez ajánlott irodalmak:
Kozma Gábor (2007): Terület- és településmarketing. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, p. 178. (letölthető a tanszéki honlapról is)
Piskóti István et al. (2002): Régió- és településmarketing. KJK-Kerszöv, Budapest, p. 389.
G.J. Ashworth – H. Voogd (1997): A város értékesítése, KJK, Budapest, p. 266.

Gyakorlat tematikája