Projektmenedzsment és K+F politika (TGME0402)

A tantárgyfelelős neve: Dr. Kozma Gábor

A tárgy oktatójának neve/tanszéke: Dr. Kozma Gábor, DE TEK, TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

Óraszám/hét: 2+0+0

Kreditszám: 2

A tantárgy felvételének előzetes követelménye: -

Tantárgyteljesítési követelmény:

  1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: TTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
  2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége: az utolsó órán jegymegajánló dolgozat megírására kerül sor
  3. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: az előző ponttól eltérő esetben szóbeli vizsga, amelynek anyagát az órán elhangzott tananyag alkotja

 

A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája)

1. hét: A K+F tevékenység fogalmi kérdései

   I. A K+F politika fogalmának fejlődése: a Frascati- kézikönyvek (OECD), a K+F

         tevékenységre vonatkozó egyéb definíciók

   II. A K+F típusai és az egyes típusok jellegzetességei: az alapkutatások, az alkalmazott

        kutatások, a kísérleti fejlesztés

 

2. hét: Az innovációk I.

   I. Az innovációk definíciója

      1. Schumpeter megközelítése

      2. az OECD megközelítése

      3. az innovációval kapcsolatos jogszabályok

   II. Az innováció-kutatás kezdetei

      1. a Kondratyev-féle hosszú hullámok

      2. A hosszú hullámok elméletének továbbfejlesztése

 

3. hét: Az innovációk II.

   I. Az innovációk keletkezése

      1. a lineáris innovációs modellek

      2. a csatolt innovációs modellek

      3. az interaktív innovációs modellek

      4. a negyedik generációs modellek

   II. Az innovációk típusai

      1. az irányultság szerinti tipizálás

      2. az újszerűség szerinti tipizálás

 

4. hét: Az innovációk III.

   I. Az innovációk forrásai

      1. a kreativitás

      2. társadalmi/intézményi feltételek

      3. kutatás- és fejlesztés

      4. katonai-stratégiai érdekek

      5. a piaci verseny

   II. Az innovációk tulajdonságai – a Rogers által meghatározott jellemvonások

 

5. hét: Az innovációk IV.

   I. Az innováció-átvételi döntési folyamat

      1. általános sajátosságok

      2. a döntési folyamat szakaszai

      3. kommunikációs csatornák a döntési folyamatban

   II. Az innovációt elfogadók tipizálása

      1. az elfogadók innovativitás alapján történő csoportosítása

      2. az elfogadók kategóriái

 

6. hét: Az innovációk V.

   I. Innovációk a szervezetekben

      1. alapelvek

      2. az innováció-döntési folyamat

      3. az intézményi innovativitás

      4. az innovációs folyamat szakaszai

   II. Az innovációk következményei

      1. a következmények tipizálása

      2. a dinamikus egyensúly igénye

 

7. hét: Az innovációk térbeli terjedése I.

   I. Hägerstand munkássága

   II. Az innovációk térbeli terjedésének típusai

      1. tipizálás a terjedési tulajdonságok szerint

      2. a strukturális jellemvonások szerinti típusok

 

8. hét: Az innovációk térbeli terjedése II.

   I. Az innovációk térbeli terjedésének szakaszai

   II. A térbeli terjedés korlátjai

 

9. hét: Az Európai Unió K+F politikája

   I. A K+F politika általános jellemzői

   II. A K+F politikai története

   III. Az EU K+F politikája 2007-2013 között: a 7. keretprogram

      1. pénzügyi erőforrások

      2. tématerületek

 

10. hét: A magyarországi K+F politika fejlődése

   I. K+F politika a rendszerváltás előtti időszakban

   II. A rendszerváltás hatása a magyarországi K+F politikára

      1. az intézményi átalakulás legfontosabb lépései

      2. új pénzügyi erőforrások a K+F politikában

 

11. hét: A magyarországi k+F politika intézményrendszere

   I. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

      1. a hivatal felépítése

      2. a hivatal feladat- és hatásköre

   II. A regionális innovációs ügynökségek helyzete

 

12. hét: A magyarországi K+F politika pénzügyi háttere

   I. Közvetlen pénzügyi támogatások

      1. a központi támogatási rendszer

      2. a regionális pénzügyi erőforrások

   II. Az adókedvezmények rendszere

 

13. hét: A magyarországi pólus-program

   I. A Pólus-program eredete

   II. A Pólus program legfontosabb dokumentumai

   III. A Pólus Program és az ÚMFT

 

14. hét: jegymegajánló zárthelyi megírása

 

 

A felkészüléshez ajánlott irodalmak:

Bándi Gábor (2009): K+F és innováció az Európai Unióban és Magyarországon. MKIK, Budapest, p. 150.

Rechnitzer János (1993): Szétszakadás vagy felzárkózás: a térszerkezetet alakító innovációk. MTA, RKK, Győr, p. 208

Inzelt Annamária (1998): Bevezetés az innovációmenedzsmentbe. Műszaki Kiadó, Budapest, p. 323.