Közigazgatási rendszerek (TGME0411)

A tantárgyfelelős neve: Dr. Kozma Gábor
A tárgy oktatójának neve/tanszéke: Dr. Kozma Gábor, DE TEK, TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Óraszám/hét: 2+0+0
Kreditszám: 2
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: TGME0406
Tantárgyteljesítési követelmény:

  1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: lásd TTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
  2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége: nincs
  3. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: szóbeli kollokvium, amely döntő mértékben az órán elhangzott tananyagra épül

 
A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája)
 
1. hét: A közigazgatás általános kérdései
   I. A közigazgatás definíciója
   II. A centralizáció és decentralizáció
   III. Államigazgatás/önkormányzati igazgatás – centralizáció/decentralizáció
   IV. A közigazgatás helye az állami szervek rendszerében
      1. Az államhatalmi szervek tipizálása
      2. A közigazgatás sajátosságai a másik két ághoz viszonyítva
 
2. hét: A közigazgatással foglalkozó tudományok I.
   I. A közigazgatási jog: a közigazgatási jog kialakulásának körülményei, a
      közigazgatási jog tárgya, különbség Franciaország és Németország között
   II. A politika tudománya: a legfontosabb vizsgálandó témakörök, a
      politikatudomány fő megállapításai a közigazgatás vonatkozásában
   III. A közigazgatás-tudomány: a közigazgatás-tudomány legfontosabb
       jellegzetességei, a közigazgatás-tudomány fejlődése: a kameralisztika, a
       közigazgatástan, az igazgatás elmélete, az amerikai közigazgatás-elmélet
 
3. hét: A közigazgatással foglalkozó tudományok II.
   I. A szociológia: Max Weber és a közigazgatás, a weberi állítások cáfolta
   II. A pszichológia: a tudomány által feltett kérdések
   III. Az összehasonlító közigazgatás: a tudomány alapgondolata és fejlődése
   IV. Az egyes tudományok egymásra-hatása
 
4. hét: A közigazgatás alapelvei I.
   I. Az alapelvek általános sajátosságai: az alapelvek definíciója és funkciói
   II. A demokratizmus: a demokratizmus és a közigazgatás (a demokratizmus
       általános jelentése, a demokratizmus jelentése a közigazgatásban), a
       demokratizmus tartalmi elemei (a részvétel, az alkalmazás demokratizmusa,
       a közigazgatás közérdekűsége, a közigazgatás törvény alá rendelése, a
       közigazgatás átláthatósága
 
5. hét: A közigazgatás alapelvei I. A hatékonyság
   I. A külső hatékonyság: a hatékonyság általános jellegzetességei, a
      hatékonyság-mérés nehézségei és eszközei
   II. A belső hatékonyság: általános elvek, a belső hatékonysághoz kapcsolódó
      célok
 
6. hét: A közigazgatás funkciói és feladatai I.
   I. A funkció és feladat közötti különbségtétel
   II. A végrehajtó funkció (jogtudományi és politikatudományi megközelítés):
       jogalkotói feladat, jogalkalmazói feladat, szervezési feladat
 
7. hét: A közigazgatás funkciói és feladatai II.
   I. A szervezési funkció (igazgatástudományi megközelítés): a tervezés, a
      döntés, az ellenőrzés (belső és külső ellenőrzés), a finanszírozás
   II. A társadalmi funkciók (szociológiai megközelítés): állandó és változó
      funkciók, integratív és allokációs funkciók)
 
8. hét: A közigazgatás szervezete
   I. A különböző tudományok véleménye a közigazgatás szervezetéről: a
      politikatudomány és a jogtudomány, az igazgatástudomány, a szociológia
   II. A közigazgatási szervek osztályozása: az államigazgatás (központi és
      területi államigazgatás), az önkormányzati igazgatás
 
9. hét: A közigazgatás személyi állománya
   I. A közigazgatással foglalkozó tudományok a közigazgatás személyzetéről: a
      politikatudomány és a jogtudomány, az igazgatástudomány, a szociológia
   II. A személyi állomány létszáma és összetétele: a létszám meghatározásának
       problematikája, a létszámot meghatározó tényezők
 
10. hét: Kormányzati rendszerek
   I. A kormányzati rendszer alapelvei
   II. A parlamentáris kormányzati rendszer,
   III. A prezidenciális kormányzati rendszer
   IV. A szemiprezidenciális kormányzati rendszer
   V. A kollegiális kormányzati rendszer
 
11. hét: Az Amerikai Egyesült Államok közigazgatási rendszere
   I. A közigazgatás rendszer kifejlődése
   II. A törvényhozás és a kormány közötti viszony
   III. A területi egységek (államok) szerepe a közigazgatásban
 
12. hét: Németország közigazgatási rendszere
   I. A közigazgatás rendszer kifejlődése
   II. A törvényhozás és a kormány közötti viszony
   III. A területi egységek (szövetségi államok) szerepe a közigazgatásban
 
13. hét: Nagy-Britannia közigazgatási rendszere
   I. A közigazgatás rendszer kifejlődése
   II. A törvényhozás és a kormány közötti viszony
   III. A területi egységek szerepe a közigazgatásban
 
14. hét: Franciaország közigazgatási rendszere
   I. A közigazgatás rendszer kifejlődése
   II. A törvényhozás és a kormány közötti viszony
   III. A területi egységek (régiók, megyék) szerepe a közigazgatásban
 
A felkészüléshez ajánlott irodalmak:
Lőrincz Lajos (2007): A közigazgatás alapintézményei. HVG-Orac, Budapest, p. 411.
(szerk.) Lőrincz Lajos (2006): Közigazgatás az Európai Unió tagállamaiban. Unió, Budapest, p. 574.
(szerk.) Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea (2007): Európai kormányformák rendszertana. HVG-Orac, Budapest, p.