Az Európai Unió szakpolitikái (TGBG0508)

A tantárgy kódja: TGBG0508
A tantárgy előfeltétele: TTBE0030
A tantárgy tematikája:
A tantárgy hallgatása során a geográfus és földrajz szakos hallgatók a természettudományos képzésben mindenki számára kötelező „Európai Uniós ismeretekre” építve megismerkednek az Unió szakpolitikáinak rendszerével, működésükkel. Az agrár-, pénzügy- és regionális politika mellett a belügyi és biztonságpolitikai, közlekedési együttműködések, külgazdasági kapcsolatok, interregionális és környezetvédelmi együttműködések kerülnek bemutatásra.
Időkertek: 0+2+0 (szeminárium)
Számonkérés: gyakorlati jegy.
 
A követelményeket a szemináriumon történő aktív részvétellel, szemináriumi dolgozat és a félév végi zárthelyi dolgozat megírásával lehet teljesíteni.
 
A kurzus részletes tematikája:
 

 1. Az Európai Unió közös mezőgazdaságpolitikája (CAP) I.

A CAP alapelvei és kialakításnak története.  A támogatások legfontosabb eszközei és forrásai. Horizontális hatályú intézkedések. A közös agrárpolitika jelenlegi helyzete és várható jövője.
 

 1. Az Európai Unió közös mezőgazdaságpolitikája (CAP) II.

Reformkísérletek az agráriumban. Magyarország bekapcsolódása a közös agrárpolitikába. A tenger halállományának felosztása. Közös piac a halászatban. A halászatra fordítható pénzeszközök.
 

 1. Belügyi együttműködések

A belügyi együttműködések története. Schengeni Egyezmény Az államhatár átlépéséhez kapcsolódó szabályok. A határforgalom ellenőrzése. A köúti, vasúti, légi és a tengeri hajóforgalom ellenőrzése. Vizumok, tartózkodási engedélyek. Államhatárok közötti ellenőrzések, migrációs politika
 

 1. Kutatás-fejlesztés politika

A közös kutatás-fejlesztés elvi alapjai. Források a kutatás szolgálatában. A kutatásban tapasztalható lemaradás jelensége. Kutatás-fejlesztési keretprogramok.
 

 1. Regionális politika az Unióban I.

A regionális politika kialakításának története. Regionalizmus – regionalizáció az uniós tagállamokban. A regionális politika általános jellemzői. NUTS rendszer.
 

 1. Regionális politika az Unióban II.

Regionális egyenlőtlenségek a Közösségben. Pénzügyi alapok, fő célkitűzések. A regionális politikai döntések gyakorlata. Magyarország és a regionális politika.
 

 1. Gazdasági és Monetáris Unió

Az európai monetáris együttműködés története. Az ECU. A Maastrichti Szerződés szerepe a pénzügyi együttműködésben. A monetáris Unió kiépítésének szakaszai. Konvergencia kritériumok. Az euro és a valutapiac. Magyarország és a Monetáris Unió.
 

 1. Igazságügyi együttműködés a Közösségben

Az Európai Unió sajátos jogrendje. Elsődleges jogforrások szerepe a Közösségben. A közösségi jog érvényesülése. Intézmények az igazságügyi együttműködés szolgálatában.
 

 1. Az Unió közlekedéspolitikai együttműködése

A jogharmonizáció feladatai. Európai hálózatok szerepe az együttműködésben. Az európai közlekedés alágazati rendszere és átalakulásának tendenciái. Magyarország szerepe és feladatai az együttműködés során.
 

 1. Iparpolitika

Az átfogó iparpolitika hiánya. Szemléletváltás a 90-es években. A Montánunió hatásai. A könnyűipar válsága. Közlekedési eszközgyártás a Közösségben.
 

 1. Energiapolitika

Az energiapolitika tagállami szabályozása. Az olajárrobbanás hatása az energiapolitikai együttműködésre. Transzeurópai energia-hálózatok kérdései. Energia-függés.
 

 1. Környezeti politika

A Közösség környezeti állapotának romlása. A környezetvédelem, mint önálló politika. Akcióprogramok, közös akciók a környezetvédelme érdekében.
 

 1. Szociális ügyek és a foglalkoztatás

Az Európai Szociális Alap. A Szociális Charta és a Maastrichti Szerződés. Foglalkoztatás politika. Programok a foglalkoztatás érdekében. Demográfiai problémák a foglalkoztatás hátterében.
 

 1. Külkapcsolatok

A közös külkereskedelem politika alapelvei. Autonóm import és export szabályozás. A kereskedelem akadályozásának kérdései. Kapcsolatok: ACP, Globális mediterrán politika, társult státuszú országok. Csatlakozási folyamat. Koppenhágai kritériumok, előcsatlakozási források.
 

 1. Közös költségvetés

Az EK költségvetésének története. A költségvetés bevételi oldala: vámok, VAT, GNP forrás. Kiadások a közös kasszából: mezőgazdaság politika, strukturális alapok, külső segélyezés, kutatás-fejlesztés, előcsatlakozási támogatások, adminisztratív kiadások. Gazdasági jellemzők. Költségvetési eljárás.
 
 
Ajánlott irodalom:

 • Farkas B. – Várnay E. (2008):.- Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába JATEPRESS Kiadó, Szeged
 • Bernek Á. – Kondorosi F. – Nemerkényi A. – Szabó P. (2008): Az Európai Unió.- Cartographia Kiadó, Budapest
 • Palánkai T. (2007): Az európai integráció gazdaságtana.- Aula Kiadó, Budapest
 • Horváth Gy. (1998): Európai regionális politika.- Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest
 • Blahó A. (szerk.) (2003): Európai integrációs alapismeretek.- Aula Kiadó, Budapest
 • Kende Tamás – Szűcs Tamás (szerk.) (2000): Az Európai Unió politikái. Osiris Kiadó, Budapest

 
Dr. Teperics Károly
egyetemi adjunktus
 
Beadandó dolgazatok (BTK)
Beadandó dolgazatok (TTK)