Foglalkoztatás- és szociálpolitika (TGBE0634)

 

A tantárgy megnevezése: Foglalkoztatás- és szociálpolitika

A tantárgy kódja: TGBE0634

Előfeltétel: TGBE 0628

A tantárgy célja:

Az EU és a magyar szociál- és foglalkoztatási politika fejlődésének szakaszait, történeti, jogi hátterét, foglalkoztatás-politika modelljeit érintő előadások keresik az aktuális politikai szándékokkal való kapcsolatokat is. Bemutatásra kerül az európai foglalkoztatás-politika gyakorlata és az ESZA működésének alapelvei. A kurzuson külön figyelmet kapnak a munkaerőpiac működéséről szóló elméletek, a munkarő-piac egyedi tulajdonságai.

Időkertek: 2+0+0 (előadás)

Számonkérés: Kollokvium

 

A követelményeket az előadás anyagából a félév végén sikeres kollokviummal lehet teljesíteni.

 

 Részletes tematika:

 1. A foglalkoztatáspolitika alapkérdései, a foglalkoztatáspolitika alapfogalmai és intézményrendszere. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat felépítése, a munkaügyi- és képző központok tevékenysége, szolgáltatások és támogatások, a szociális partnerség résztvevői (államigazgatás, önkormányzat, non- profit szektor, egyházak).
 2. A foglalkoztatáspolitika története. A foglalkoztatáspolitika eszközrendszere, aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök rendszere. A foglalkoztatás átalakulása, változó fogalmak a munka világában.
 3. A munkanélküliség fogalma. Munkanélküliség a különböző diszciplínák tükrében (jogi, pszichológiai, szociológiai, gazdasági, statisztikai megközelítés). A munkanélküliség mérése és gazdasági értelmezése, fajtái. A munkanélküliség gazdasági és társadalmi hatásai.

 

 1. Kiutak a munkanélküliségből (az állami foglalkoztatási szolgálatok szerepe; oktatás és továbbképzés: a ”tudásalapú társadalom”, előrehozott nyugdíj vagy élethosszig tartó tanulás; a nők és a fogyatékkal élők munkaerőpiaci részvételének elősegítése).

 

 1. Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban.  A közösségi szociálpolitika új területe: a foglalkoztatás. A Római Szerződéstől a Fehér Könyvig, a közösségi foglalkoztatási stratégia kialakulásának fő állomásai (Római Szerődés, Delors Fehér Könyve, Gazdasági és Monetáris Unió, az Amszterdami Szerződés). A lisszaboni stratégia 2005-ös reformja.
 2. Foglalkoztatottság és munkanélküliség, a rendszerváltoztatást követő gazdasági folyamatok. Folyamatok, trendek, prognózisok – a hazai és az uniós foglalkoztatottság, munkanélküliségi adatok összehasonlításának tükrében.
 3. Magyar alkalmazkodási problémák: a foglalkoztathatóság növelése a magyar munkaerőpiacon, a vállalkozóvá válás támogatása a magyar munkaerőpiacon, az alkalmazkodóképesség fejlesztése a magyar munkaerőpiacon, az esélyegyenlőség előmozdítása a magyar munkaerőpiacon

 

 1. A magyar foglalkoztatáspolitika alapvető vonásai, aktív és passzív eszközök (álláskeresési támogatás rendszere, START program, prémium évek, az ÁFSZ reformja). Demográfiai, etnikai problémák a foglalkoztatásban.

 

 1. A szociálpolitika meghatározása, célja, feladatai.  Fogalmi megközelítések, a szociálpolitika kapcsolata a társadalom gazdasági, jogi és politikai dimenziójával. A szociálpolitika és a szociális munka.

 

 1. Demográfiai folyamatok, egészségügy és az oktatás szerepe a szociálpolitikában. Kisebbségek - faji, nemzeti, etnikai csoportok. A hazai szociálpolitika feladata a „befogadó társadalom” kialakításában

 

 1. Szociális védelem és társadalombiztosítás. A szociális védelem típusai: univerzális juttatások, célzott juttatások, biztosításon alapuló rendszerek. A segélyezés helye a szociális védelem rendszerében. A társadalombiztosítás reformja Magyarországon. A társadalombiztosítás közgazdasági összefüggései.

 

 1. A civil társadalom, a non-profit szféra, a nem-kormányzati szervek (NGO-k) helye, szerepe és feladataik a magyarországi szociálpolitika alakításában. Nonprofit szervezet-típusok, gazdasági, társadalmi, etikai funkciók és szerepek.

 

 1. A társadalom szerkezet és a jövedelemmegoszlás, a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenség alakulása a rendszerváltozás előtti és a mai magyar társadalomban – a szociálpolitika feladata, eszközei. A szegénység, mint társadalmi, politikai kategória és történetisége, a szegénység szociológiai és közgazdasági összefüggései. A költségvetés szerepe az elosztásban.

 

 1. A szociális gondolat fejlődése Európában, a szociálpolitika az EU szintjén és Magyarországon. A szociális dialógus fórumrendszere, működése az EU szintjén és Magyarországon.

 

 1. A magyar foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései, regionális különbségei.

 

Irodalom:

 • Laky T. (1998): Változó fogalmak a munka változó világában,- Közgazdasági Szemle XLV. évf. 1998. február (123-136. o.)
 • Laky T. (2003): A munka világa.- In Magyar Tudománytár 4.-ik kötet Társadalom, politika, jogrend Kossuth Kiadó- MTA Társadalomkutató (115-140. o.)
 • Kertesi G. (2000): A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között. Közgazdasági Szemle, 2000. 5. sz.
 • Kertesi G. (1995): Cigány foglalkoztatás és munkanélküliség a rendszerváltás előtt és után.- Esély, 1995. 4. sz.
 • Hárs – Landau - Nagy (szerk.) (2005): Európai Foglalkoztatási Stratégia. Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára. Budapest,
 • Berke (2003): Európai közösségi szociálpolitika az ezredfordulón. In: Csefkó Ferenc (szerk.): EU–integráció: Önkormányzatok. 1. [köt.] 2. átdolg., bőv. kiad. Budapest, Magyar Önkormányzati Szövetségek Társulása, pp. 287–303.
 • Gyulavári – Krémer (2004): ”Európai Szociális Modell”? Esély. 2004/3: 3–25.

 

Dr. Teperics Károly

egyetemi adjunktus