Humánerőforrások fejlesztése (TGBE0652, T_G3750)

Tantárgy kódja és neve:                               Humánerőforrások fejlesztése (TGBE0652, T_G3750)

A tantárgyfelelős neve:                                Dr. Teperics Károly

 

 

A tárgy oktatójának neve/tanszéke:           Dr. Teperics Károly

DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

 

 

Óraszám/hét:                                                2+0

 

 

Kreditszám:                                                  3

 

 

A tantárgy oktatásának célja:

 

A humánerőforrás-fejlesztés tantárgy előadásai keresik a közgazdasági értelemben vett humántőke gondolat gyökereit. Az előadás alapjaiban a minőség és a fejlesztés kérdéseire koncentrál. Vizsgálja a z emberi erőforrás minősítésének kérdéseit, a fejlesztés lehetőségeit, ezen belül külön hangsúllyal az oktatási infrastruktúra kérdéseit. Bemutatásra kerülnek a fejlesztésre vonatkozó európai és magyar gyakorlat elemei. A kurzuson külön figyelmet kapnak a munkaerőpiaci kapcsolatok és az aktuális változások, tendenciák.

 

A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája)

 

 

 1.  

A humánerőforrás fogalma. Különböző tudományterületek emberi erőforrásokról alkotott nézetei. A fejlesztés lehetőségei. Mennyiségi (demográfiai) és minőségi megközelítések. A fejlesztés célterületei, munkaerő-piaci elvárások, fejlesztési stratégiák.

 

 1.  

Korai közgazdasági elméletek az emberi tőkéről. A szellemi és a fizikai tőke összevetése, beruházásaik közötti eltérések. Az emberi tőke egyedi vonásai. Az emberi tőke elméletek költség-haszon számítási lehetőségei. Empirikus tapasztalatok a megtérülés számítások köréből.

 1.  

Neoklasszikus közgazdasági elméletek az emberi tőke fejlesztéséről, Th. Schulz, G. Becker klasszikus emberi tőke beruházás elmélete.

 1.  

A szűrő elméletek emberitőke fejlesztésre vonatkozó elképzelései és azok empirikus tapasztalatai. Kutyabőr effektus, és egyéb empirikus bizonyítási kísérletek.

 1.  

Az oktatástervezés története Európában és Magyarországon. Munkaerő szükségleten alapuló oktatástervezés és korlátai. A tervezés lépései, módszertani gondjai. Modern tervezési kísérletek és kritikájuk. Példák.

 

 1.  

 Megtérülési rátákon alapuló oktatástervezés. Az emberi erőforrások fejlesztésére vonatkozó közgazdasági elméletek összevetése, összehasonlítása az oktatás szerepe szemszögéből.

 

 1.  

Az emberi erőforrások mérésére használt mutatók, HDI és a HI számítás metodikája, felhasználási lehetőségeik, magyarországi alkalmazásuk. Kritikájuk és reform elképzeléseik. Néhány összevetés az elmúlt évtized számításaiból.

 

 1.  

A HI mutatók regionális, megyei, kistérségi eltérései, párhuzamosításuk a területi eltérések egyéb jelzőszámaival. A kisebb területi egységre vonatkozó számítás metodikai problémái.

 

 1.  

Az iskolázottság mérésének módjai, külön hangsúllyal a tisztított iskolázottsági mutatókra. Regionális különbségek az iskolázottságban. Az ISCED rendszer magyar alkalmazása és működése. A magyar iskolarendszer szerkezeti változásai a közelmúltban.

 

 1.  

Az iskolázottság és háttérben lévő oktatási infrastruktúra párhuzamai, a közoktatás intézményi jellemzői. Óvodai nevelés szerepe a szocializációban. A kisiskolák problémái, területi jellemzőik, iskola bezárások.

 

 1.  

Az általános- és a középiskolai képzés intézményi háttere, ennek területi jellemzői. A felsőoktatási infrastruktúra átalakulása, reformjai. Integrációs folyamat, majd visszarendeződés. Intézményi stratégiák Magyarországon.

 

 1.  

Iskolarendszeren kívüli képzések, szakképzés átalakulása napjainkban Magyarországon, a TISZK rendszer kiépülése és szerepe a modernizációban. A Felsőfokú Szakképzés szerepe a szakmai képzésekben.

 1.  

A magyar oktatási rendszer átalakulási folyamatai (közoktatás, felsőoktatás, Bologna-folyamat). Kampányok, törvényszerű változások.

 1.  

A közoktatás és a munkaerő-piac kapcsolata, munkaerő-piaci jellemzők, párhuzamosítási kísérletek. Az iskolázottság szerepe a tudás alapú társadalomban, a szakképzés mintáján.

 

 1.  

Tömegesedés a középfokon, a felsőoktatásban. A Bologna-rendszer története és rövidtávú tapasztalatai.

 

 

 

 

 

A felkészüléshez ajánlott irodalmak:

 

 

 1. Polónyi I. –Tímár J. (2001): Tudásgyár vagy papírgyár. - Új Mandátum Kiadó, Budapest. 165 p.
 2. Polónyi I. (2002): Az oktatás gazdaságtana. – Osiris Kiadó, Budapest, 425 p.
 3. Rechnitzer J. (1998): A területi stratégiák. - Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 348 p.
 4. Teperics K. (2003): A humánerőforrások szerepe a területfejlesztésben. – In.: A terület- és településfejlesztés alapjai. (szerk.: Süli-Zakar I.) – Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 393-410.
 5. Shchultz, T. W. (1983): Beruházás az emberi tőkébe. -KJK, Budapest. 300 p.

 

Az áttekintő irodalmat az új szakirodalom forrásai és az előadások egészítik ki.