A határmenti együttműködés elmélete és gyakorlata (TGBE0653)

 
1) A határon átnyúló együttműködések vizsgálata a földrajz tudományának eszközeivel
A földrajzi kutatások határértelmezése. A vizsgálati tárgy/terület meghatározásának földrajzi eszközei, módszerei és folyamata. A kitűzött célok, feladatok és alkalmazott módszerek bemutatása. A terminológiai problémák: EU belső határ vs. EU külső határ, eurégió vs. eurorégió.
2) A határokra és a határmenti régiókra vonatkozó szakirodalom összehasonlító elemzése 1.
A határok meghaladására épülő együttműködések típusai. Határok és határmenti régiók vizsgálata Európában: (1) Gazdaságföldrajzi és regionális földrajzi munkák (Áramlásközpontú irányzat, Határon átnyúló együttműködési irányzat, Emberközpontú irányzat), (2) Politikai földrajzi és kulturális földrajzi munkák.  határok és határmenti régiók földrajzi szempontú vizsgálata Európán kívül.
3) A határokra és a határmenti régiókra vonatkozó szakirodalom összehasonlító elemzése 2.
Határok és határmenti régiók vizsgálata Magyarországon: története és hagyományai. Intézményi keretek bemutatása. A magyarországi határmenti kutatások határszakaszonkénti bemutatása és értékelése: a határ fogalmának változása és a határmenti kutatások központi kérdésének sajátosságai határszakaszonként.
4) A határokra és a határmenti régiókra vonatkozó szakirodalom összehasonlító elemzése 3.
A határokra és határmenti régiókra vonatkozó modellek összehasonlítása: Peter Haggett, Remigio Ratti, Oscar Martinez, Tóth József, stb. Az elméletek és a határmodellek értelmezhetősége a 21. száza Európájában.
5) A határokra és a határmenti régiók aktuálpolitikai értelmezése: az EU szemszögéből 1.
A határmenti régiók jellemzői Európában. A határmenti térségek területi arányainak változása az Európai Unióban – történeti áttekintés. A határmenti régiók helye az európai térszerkezetben. A határon átnyúló együttműködések típusai: eurorégiók, munkaközösségek, EGTC-k.  EU intézmények a határon átnyúló együttműködések szolgálatában. Az európai határon átnyúló együttműködések jogi háttere. Az Európai Unió határon átnyúló együttműködéseket érintő legfontosabb joganyagai és dokumentumai.
6) A határokra és a határmenti régiók aktuálpolitikai értelmezése: az EU szemszögéből 2.
Az európai határon átnyúló együttműködések pénzügyi háttere. Közösségi Kezdeményezések az európai határon átnyúló együttműködések szolgálatában: Interreg, Phare CBC, Új Szomszédsági Eszköz, stb.
7) A határokra és a határmenti régiók aktuálpolitikai értelmezése: az EU szemszögéből 3.
Az AEBR szerepe. A Schengeni Megállapodás hatása a határon átnyúló együttműködések működésére. A bővítések és csatlakozások hatása a határok arányainak változására és a határmenti régiók kapcsolatrendszereire.
8. Határon átnyúló együttműködési formák az Európai Unióban és Közép-Európában
Az eurorégiók fogalma és feladatai. Az eurorégiók szerepe az intézményesülés folyamatában. Az eurorégiók szervezeti felépítése. Az euroregionális együttműködések elősegítő és akadályozó tényezői – Határok az eurorégiókon belül. Az eurorégiók lehetséges egyesítő és akadályozó tényezői. Az euroregionális együttműködések lehetséges előnyei az együttműködés különböző szintjein. Az euroregionális együttműködések lehetőségei és korlátai.
9) Az eurorégiók csoportosításának földrajzi és gazdasági szempontjai: eurorégiók az EU27 belső határai mentén 1.
A kevésbé fejlett határmenti régiók közötti együttműködések bemutatása egy egységes szempontrendszer alapján. A kategória jellemzőinek összefoglalása, modellalkotás.
10) Az eurorégiók csoportosításának földrajzi és gazdasági szempontjai: eurorégiók az EU27 belső határai mentén 2.
A fejlettebb határmenti régiók közötti együttműködések bemutatása egy egységes szempontrendszer alapján. A kategória jellemzőinek összefoglalása, modellalkotás.
11) Az eurorégiók csoportosításának földrajzi és gazdasági szempontjai: eurorégiók az EU27 belső határai mentén 3.
Az új tagállamok határmenti régiói közötti együttműködések bemutatása egy egységes szempontrendszer alapján. A kategória jellemzőinek összefoglalása, modellalkotás.
12) Az eurorégiók csoportosításának földrajzi és gazdasági szempontjai: eurorégiók az EU27 külső határai mentén 1.
Az EFTA tagállamok határmenti régióival közös együttműködések bemutatása egy egységes szempontrendszer alapján. A kategória jellemzőinek összefoglalása, modellalkotás.
13) Az eurorégiók csoportosításának földrajzi és gazdasági szempontjai: eurorégiók az EU27 külső határai mentén 2.
A 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok, a tagjelöltek és a potenciális tagjelöltek határmenti régióival közös együttműködések bemutatása egy egységes szempontrendszer alapján. A kategória jellemzőinek összefoglalása, modellalkotás.
14) Az eurorégiók csoportosításának földrajzi és gazdasági szempontjai: eurorégiók az EU27 külső határai mentén 3.
Egyéb kevésbé fejlett országok határmenti régióival közös együttműködések bemutatása egy egységes szempontrendszer alapján. A kategória jellemzőinek összefoglalása, modellalkotás.
15) Az eurorégiók csoportosításának földrajzi és gazdasági szempontjai: az új tagállamok belső és külső határainak közös jellemzői
A határmenti térségek közvetlen előidézői Közép-Európában. Az ötödik bővítés hatása a határok típusainak alakulására. Az EU csatlakozás által kínált új perspektívák. A támogatási rendszer változásainak hatásai. A Schengeni Egyezmény hatásai.
 
Ajánlott szakirodalom:
Czimre K.: Euroregionális fejlődés az EU csatlakozás küszöbén – különös tekintettel Magyarország eurorégióira. – Acta Geographica Debrecina, Kossuth Egyetem Kiadója, Debrecen, 2005.